ศรีนครินทรวิโรฒ – ศรีสง่าแห่งมหานคร
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ….
แนะนำ มศว
ประวัติ
บันทึก มศว
ทำเนียบอธิการบดี
มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร
หอจดหมายเหตุ มศว
แผนที่ มศว
การบริหาร
ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดี มศว
สารอธิการบดี
โครงสร้างองค์กร
นายกสภา และกรรมการสภา
อธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดีและผู้อำนวยการ
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
แผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุง 2558 - 2559
สำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์
15 ปี (53-67)
รายงานประจำปี

2556
สถิติข้อมูล มศว
อธิการบดี: ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ก่อตั้ง: 2492
ผู้สำเร็จการศึกษารายปี: ประมาณ 4,000
คณาจารย์และบุคลากร: ประมาณ 5,200
นิสิตลงทะเบียนเรียน: ประมาณ 20,500
คณะ/วิทยาลัย: 23
ศิษย์เก่า:ประมาณ 279,000
สี: เทา แดง

คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักหอสมุดกลาง
หอสมุดองครักษ์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์กีฬา
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ
ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์ภาษา มศว
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
สาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถม
สาธิตประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
สาธิตปทุมวัน
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
บริการห้องสมุด
ปฏิทินบริการ
สำนักหอสมุดกลาง
ภาคเรียนที่ 2/2556
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์
หอสมุด องครักษ์
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการไอที
ปฏิทินบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2/2556
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-19.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์
บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปฏิทินบริการ
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ มศว 
Loading

ค้นหาบุคคลใน มศว
เว็บเพจส่วนบุคคลของอาจารย์/บุคลากร
เว็บเพจส่วนบุคคลของนิสิต
ค้นหาข้อมูล E-Mail
เลือกค้นหารายการ  
   นิสิต  บุคลากร
ค้นหาจาก     
 
Advanced Search Staff  |  Student
คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมภาษาเกาหลีแบบเข้มเพื่อศึกษาต่อระดับอุดม โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ภาษาเกาหลี ระดับ 1, ภาษาเกาหลี ระดับ 2, ภาษาเกาหลี ระดับ 3 ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 026495000 ต่อ 16292       
 

  หน้าแรก >> เกี่ยวกับ มศว >> นายกสภา และกรรมการสภา

นายกสภา และกรรมการสภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชุมพล พรประภา
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีระชัย เชมนะสิริ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพินิจ จารุสมบัติ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางรวีพร คูหิรัญ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์วิโรจ อิ่มพิทักษ์
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสู่บุญ วุฒิวงศ์
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโสภณ สุภาพงษ์
 
กรรมการโดยตำแหน่ง
    อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ
    คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
    คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
    คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์รัมภา บุญสินสุข
    ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์
    อาจารย์ศรีรัฐ ภักดีรณชิต
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา มิ่งเมือง
    รองศาสตราจารย์ว่าที่พันตรี อิทธิพร ศิริสวัสดิ์
 
กรรมการและเลขานุการ
    รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
รองศาสตราจารย์ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ