ศรีนครินทรวิโรฒ – ศรีสง่าแห่งมหานคร
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ….
แนะนำ มศว
ประวัติ
บันทึก มศว
ทำเนียบอธิการบดี
มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร
หอจดหมายเหตุ มศว
แผนที่ มศว
การบริหาร
ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดี มศว
สารอธิการบดี
โครงสร้างองค์กร
นายกสภา และกรรมการสภา
อธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดีและผู้อำนวยการ
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
แผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุง 2558 - 2559
สำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์
15 ปี (53-67)
รายงานประจำปี

2556
สถิติข้อมูล มศว
อธิการบดี: ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ก่อตั้ง: 2492
ผู้สำเร็จการศึกษารายปี: ประมาณ 4,000
คณาจารย์และบุคลากร: ประมาณ 5,200
นิสิตลงทะเบียนเรียน: ประมาณ 20,500
คณะ/วิทยาลัย: 23
ศิษย์เก่า:ประมาณ 279,000
สี: เทา แดง

คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักหอสมุดกลาง
หอสมุดองครักษ์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์กีฬา
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ
ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์ภาษา มศว
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
สาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถม
สาธิตประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
สาธิตปทุมวัน
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
บริการห้องสมุด
ปฏิทินบริการ
สำนักหอสมุดกลาง
ภาคเรียนที่ 2/2556
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์
หอสมุด องครักษ์
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการไอที
ปฏิทินบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2/2556
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-19.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์
บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปฏิทินบริการ
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ มศว 
Loading

ค้นหาบุคคลใน มศว
เว็บเพจส่วนบุคคลของอาจารย์/บุคลากร
เว็บเพจส่วนบุคคลของนิสิต
ค้นหาข้อมูล E-Mail
เลือกค้นหารายการ  
   นิสิต  บุคลากร
ค้นหาจาก     
 
Advanced Search Staff  |  Student
คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมภาษาเกาหลีแบบเข้มเพื่อศึกษาต่อระดับอุดม โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ภาษาเกาหลี ระดับ 1, ภาษาเกาหลี ระดับ 2, ภาษาเกาหลี ระดับ 3 ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 026495000 ต่อ 16292       
 

  หน้าแรก >> เกี่ยวกับ มศว >> บันทึก มศว

บันทึก มศว
ประวัติความเปลี่ยนแปลงและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปพอสังเขปตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้
พ.ศ.2492 28 เมษายน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิด“โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร” ขึ้น ณ ถนนสุขุมวิท 23 ในเนื้อที่ 93 ไร่ 1 งาน 1.8 ตารางวา โดยเป็นโรงเรียนในสังกัดกรมวิสามัญศึกษา และแต่งตั้งหลวงสวัสดิสารศาสตร์พุทธิ เป็นผู้อำนวยการคนแรก
พ.ศ.2496 18 พฤษภาคม กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงและยกวิทยฐานะโรงเรียน “ฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร” ถึงขั้นปริญญาในวิชาการศึกษา จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” มี ดร.สาโรช บัวศรี เป็นผู้อำนวยการ
พ.ศ.2497 16 กันยายน พระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. 2497 ประกาศใช้วิทยาลัย วิชาการศึกษาจึงมีโอกาสให้อนุปริญญา (อ.กศ.) ปริญญาตรี( กศ.บ.) ปริญญาโท (กศ.ม.) และปริญญาเอก (กศ.ด.) ในวิชาการศึกษา และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
    จัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์
พ.ศ.2498 11 มิถุนายน โอนแผนกฝึกหัดครูมัธยมพญาไท ปทุมวัน มาเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน
  8 กรกฎาคม จัดตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ขึ้นที่ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนภูมิภาคแห่งแรกในประเทศที่ทำการสอนถึงระดับปริญญา(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยบูรพา)
  25 สิงหาคม กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง สถาบันระหว่างชาติสำหรับค้นคว้าเรื่องเด็ก นับเป็นสถาบันวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแห่งแรกของภาคพื้นเอเชียและของประเทศไทย
    จัดตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ณ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2506 26 มิถุนายน จัดตั้ง “สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา”
พ.ศ.2510 25 มกราคม จัดตั้ง “วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก” ขึ้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ.2511 27 มีนาคม จัดตั้ง “วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม” ขึ้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  1 ตุลาคม จัดตั้ง “วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา” ขึ้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
พ.ศ.2512 27 มีนาคม จัดตั้ง “วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางเขน” อยู่ในบริเวณเดียวกับวิทยาลัยครู พระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ บางเขน กรุงเทพฯ
พ.ศ.2513 1 เมษายน วิทยาลัยพลศึกษาได้เข้ามาสมทบเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการการศึกษาเรียกชื่อว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษา พลศึกษา”
พ.ศ.2515   วิทยาลัยวิชาการศึกษาแยกจากกรมการฝึกหัดครู มีฐานะเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2517 29 มิถุนายน วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
    สถาบันระหว่างชาติสำหรับค้นคว้าเรื่องเด็กได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” (Behavioral Science Research Institute)
    จัดตั้ง “สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา” และเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ 29 มิถุนายน 2517 สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า “สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา” (Educational and Psychological Test Bureau) มีหน้าที่สร้างและพัฒนาแบบทดสอบและเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสนองความต้องการของสังคม
    จัดตั้ง "คณะพลศึกษา"
พ.ศ.2518 22 สิงหาคม จัดตั้ง “คณะมนุษยศาสตร์”
    จัดตั้ง "คณะวิทยาศาสตร์"
    จัดตั้ง "คณะสังคมศาสตร์"
  22 ตุลาคม จัดตั้ง "บัณฑิตวิทยาลัย"
พ.ศ.2523 8 พฤษภาคม จัดตั้ง “สถาบันทักษิณคดีศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา
พ.ศ. 2528   จัดตั้ง “คณะแพทยศาสตร์” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
พ.ศ. 2529   จัดตั้ง “สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน”  “สำนักวิทยบริการ” และ “คณะเทคโนโลยี” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม
พ.ศ. 2532 19 มิถุนายน จัดตั้ง "สำนักหอสมุดกลาง"
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา ได้รวมกับคณะพลศึกษา
พ.ศ. 2533   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ได้แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2535 14 ธันวาคม จัดตั้ง “คณะวิศวกรรมศาสตร์” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ. 2536 16 มิถุนายน จัดตั้ง “คณะศิลปกรรมศาสตร์”
  29 ธันวาคม จัดตั้ง “สำนักคอมพิวเตอร์”
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตปทุมวัน และวิทยาเขตบางเขน ได้รวมกับวิทยาเขตประสานมิตร เป็นวิทยาเขตกลาง
พ.ศ. 2537 17 มิถุนายน จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
  24 สิงหาคม จัดตั้ง “คณะทันตแพทยศาสตร์”
พ.ศ. 2538 24 กุมภาพันธ์ จัดตั้ง “สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา”
พ.ศ. 2539 25 มกราคม จัดตั้ง “คณะเภสัชศาสตร์”
  25 ตุลาคม จัดตั้ง "คณะสหเวชศาสตร์"
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ได้แยกตัวและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. 2542 11 พฤศจิกายน จัดตั้ง "คณะพยาบาลศาสตร์"
    จัดตั้ง "สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร"
พ.ศ. 2543 31 มีนาคม จัดตั้ง "สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ"
  4 สิงหาคม จัดตั้ง "ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา"
พ.ศ. 2544 2 พฤศจิกายน จัดตั้ง "ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
พ.ศ. 2545 14 กุมภาพันธ์ จัดตั้ง "ศูนย์บริการวิชาการ"
    จัดตั้ง "สำนักงานบริหารกิจการหอพัก"
พ.ศ. 2547 3 กันยายน จัดตั้ง "วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน"
  17 ธันวาคม จัดตั้ง "ศูนย์กีฬา มศว"
พ.ศ. 2549 7 กรกฎาคม จัดตั้ง "วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม"
พ.ศ. 2550 7 ตุลาคม จัดตั้ง "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว"
พ.ศ. 2551 28 มกราคม จัดตั้ง "วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย"
  26 พฤศจิกายน จัดตั้ง "สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ"
พ.ศ. 2552 1 พฤษภาคม จัดตั้ง "คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร"