ศรีนครินทรวิโรฒ – ศรีสง่าแห่งมหานคร
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ….
แนะนำ มศว
ประวัติ
บันทึก มศว
ทำเนียบอธิการบดี
มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร
หอจดหมายเหตุ มศว
แผนที่ มศว
การบริหาร
ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดี มศว
สารอธิการบดี
โครงสร้างองค์กร
นายกสภา และกรรมการสภา
อธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดีและผู้อำนวยการ
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
แผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุง 2558 - 2559
สำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์
15 ปี (53-67)
รายงานประจำปี

2556
สถิติข้อมูล มศว
อธิการบดี: ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ก่อตั้ง: 2492
ผู้สำเร็จการศึกษารายปี: ประมาณ 4,000
คณาจารย์และบุคลากร: ประมาณ 5,200
นิสิตลงทะเบียนเรียน: ประมาณ 20,500
คณะ/วิทยาลัย: 23
ศิษย์เก่า:ประมาณ 279,000
สี: เทา แดง

คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักหอสมุดกลาง
หอสมุดองครักษ์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์กีฬา
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ
ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์ภาษา มศว
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
สาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถม
สาธิตประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
สาธิตปทุมวัน
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
บริการห้องสมุด
ปฏิทินบริการ
สำนักหอสมุดกลาง
ภาคเรียนที่ 2/2556
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์
หอสมุด องครักษ์
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการไอที
ปฏิทินบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2/2556
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-19.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์
บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปฏิทินบริการ
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ มศว 
Loading

ค้นหาบุคคลใน มศว
เว็บเพจส่วนบุคคลของอาจารย์/บุคลากร
เว็บเพจส่วนบุคคลของนิสิต
ค้นหาข้อมูล E-Mail
เลือกค้นหารายการ  
   นิสิต  บุคลากร
ค้นหาจาก     
 
Advanced Search Staff  |  Student
คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมภาษาเกาหลีแบบเข้มเพื่อศึกษาต่อระดับอุดม โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ภาษาเกาหลี ระดับ 1, ภาษาเกาหลี ระดับ 2, ภาษาเกาหลี ระดับ 3 ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 026495000 ต่อ 16292       
 

  หน้าแรก >> เกี่ยวกับ มศว >> อธิการบดี รองอธิการบดี

อธิการบดี รองอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

President of Srinakharinwirot University
Assistant Professor Chalermchai Boonyaleepun,MD.

 
 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.สุภา ปานเจริญ

Vice President for Administrative Affairs
Associate Professor Supha Panjaroen

    รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ

Vice President for Personnel Affairs
Associate Professor Dr. Rith Watthanachaiyingcharoen

    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผศ.นพ.วิชิต ลีละศิธร

Vice President for Planning and Development
Assistant Professor Dr.Vichit Leelasithor, MD.

    รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ
ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์

Vice President for External Affairs
Assistant Professor Amornpong Suthummaraksa

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

Vice President for Academic Affairs
Professor Dr. Pansiri Phansuwan

    รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รศ. ดร.กัญญดา อนุวงศ์

Vice President for Educational Quality Assurance
Associate Professor Dr. Kunyada Anuwong

    รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

Vice President for Academic Services for Community
Associate Professor Dr. Chanwit Tiamboonprasert

    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ พลันเท็นคา

Vice President for International Relations
Dr. Aurapan Weerawong Plantenga

    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม

Vice President for Student Development
Associate Professor Dr. Laddawal Phivthongngam

    รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ดร.พิศุทธิ์ จำเริญรวย

Vice President for Physical and Environmental Affairs
Dr. Pesuit Jumreanruai

    รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่าย มศว องครักษ์
ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง

Acting Vice President for Ongkharak Campus
Assistant Professor Kittikoon Rungruang

 
 
ผู้ช่วยอธิการบดี 
 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์

Assistant to the President for Academic Affairs
Assistant Professor Dr. Vuttipon Tarateeraseth

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ. ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม

Assistant to the President for Academic Affairs
Assistant Professor Dr.Wanlaya Tanechpongtamb

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

Assistant to the President for Academic Services for Community
Dr.Sompratana Wongboonnuk

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
ว่าที่ ร.อ. ภก.ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา

Assistant to the President for Legal Affairs
Acting Capt. Varit Intrama, Ph.D.

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

Assistant to the President for Student Development
Dr.Surasak Laloknam

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
ผศ. นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต

Assistant to the President for Student Development
Assistant Professor olarn prommalikit, MD.

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
มศว องครักษ์
นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล

Assistant to the President for Ongkharak Campus
Mr.Woraphon Aramrussamekul,MD

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล

Assistant to the President for Educational Quality Assurance
Assistant Professor Dr.Sirinun Pongmayteegul

 
ข้อมูลจาก ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์