หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
หมวดวิชาแกน(14 เครดิต)
SPS701การวิจัยขั้นสูงสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา4(3-2)   
SPS702จิตชีววิทยาของการออกกำลังกายและกีฬา3(3-0)   
SPS705สัมมนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา1(0-2)   
SPS704สรีรวิทยาการออกกำลังกายและโภชนาการประยุกต์3(3-0)   
SPS703เวชศาสตร์การกีฬา3(3-0)   
หมวดวิชาเอก(12 เครดิต)
การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาวะ(12 เครดิต)
SPS711การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อพัฒนามนุษย์3(3-0)   
SPS714การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและระบาดวิทยา3(3-0)   
SPS713ตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาของการออกกำลังกาย การกีฬา และสุขภาพ3(3-0)   
SPS712วิทยาการปัจจุบันของการออกกำลังกาย กีฬา และสุขภาวะ3(3-0)   
จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา(12 เครดิต)
SPS721กระบวนการทางจิต-สรีรวิทยา3(3-0)   
SPS724จิตวิทยาการให้คำปรึกษาทางด้านการออกกำลังกายและกีฬา3(3-0)   
SPS723การฝึกทักษะทางจิตวิทยา3(2-2)   
SPS722แรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการออกกำลังกายและกีฬา3(3-0)   
สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา(12 เครดิต)
SPS731การตอบสนองของหัวใจและปอดต่อ การออกกำลังกายและกีฬา3(3-0)   
SPS734การแนะนำการออกกำลังกาย สำหรับคนปกติและผู้ป่วย3(2-2)   
SPS733ชีวเคมีทางโภชนาการสำหรับ การออกกำลังกายและการฝึกกีฬา3(3-0)   
SPS732การตอบสนองของประสาทกล้ามเนื้อต่อ การออกกำลังกายและกีฬา3(3-0)   
หมวดวิชาเลือก(3 เครดิต)
SPS741การศึกษาปัญหาพิเศษ3(3-0)   
SPS742จริยธรรมการออกกำลังกายและกีฬา3(3-0)   
SPS743กิจกรรมทางกายประยุกต์3(3-0)   
SPS744วิเคราะห์ทักษะการเคลื่อนไหว3(3-0)   
SPS745สุขภาวะในสถานประกอบการ3(3-0)   
SPS746การจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา3(3-0)   
SPS757การฝึกสอนนักกีฬาคนพิการ3(3-0)   
SPS751จิตวิทยาสำหรับการบาดเจ็บทางกีฬา3(3-0)   
SPS752ความเครียดจากภาวะแวดล้อมการออกกำลังกาย3(3-0)   
SPS753วิทยาศาสตร์การกีฬากับกิจการโอลิมปิค3(3-0)   
SPS754การออกกำลังกายสำหรับความผิดปกติของระบบฮอร์โมนและขบวนการเผาผลาญ3(3-0)   
SPS755เวชศาสตร์การท่องเที่ยว3(3-0)   
SPS756ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา3(3-0)   
SPS747การกำหนดแผน และนโยบายเพื่อพัฒนาการกีฬา3(3-0)   
หมวดปริญญานิพนธ์(36 เครดิต)
SPS992ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต36(36-0)   
สอบพิเศษ(36 เครดิต)
END900การสอบภาษาต่างประเทศ 0(0-0)   
QUA900การสอบวัดคุณสมบัติ0(0-0)   
ORD936สอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36(0-0)   
หมวดวิชาเลือกเสรี(36 เครดิต)


SPS703 เวชศาสตร์การกีฬา
ศึกษาทฤษฎี กลไกลการเกิดการบาดเจ็บในนักกีฬาและความผิดปกติที่เกิดจากการบาดเจ็บ การใช้ยา การประสานงานกับทีมแพทย์ และผู้ฝึกสอนกีฬา การป้องกันการบาดเจ็บ การประเมิน การปฐมพยาบาล และการฟื้นฟูการบาดเจ็บเพื่อกลับไปเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการประเมินทางการแพทย์ก่อนเริ่มการออกกำลังกายและเล่นกีฬา การประเมินความสามารถของหัวใจ ระบบไหลเวียนเลือก ระบบหายใจ ระบบเผาหลาญพลังงาน และระบบกล้ามเนื้อกระดูก รวมทั้งการศึกษาการเกิดการบาดเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

SPS702 จิตชีววิทยาของการออกกำลังกายและกีฬา
ผลกระทบของปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจและอารมณ์ การตอบสนองทางชีววิทยาที่มีต่อการกระตุ้นทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสุขภาพในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสำหรับบุคคลทั่วไปและนักกีฬา งานวิจัยทางด้านจิตชีววิทยาของการออกกำลังกายและกีฬา

SPS701 การวิจัยขั้นสูงสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
ศึกษาทฤษฎี ฐานคิดตลอดจนเทคนิคการวิจัยเชิงประมาณและคุณภาพ ทดลองและฝึกปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือเชิงปริมาณและคุณภาพแบบต่าง ๆ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม การวางแผน ออกแบบและดำเนินการวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการออกกำลังกาย การฝึกสอนกีฬา การฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา เพื่อทำความเข้าใจกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายและทางจิตของคนวัยต่าง ๆ ทั้งคนปกติและคนพิการ

SPS704 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและโภชนาการประยุกต์
ศึกษากลไกลการทำงานและการปรับตัวของระบบต่าง ๆ ในร่างกายต่อการออกกำลังกาย และการฝึกกีฬา นำทฤษฎี แนวคิด และหลักการทางโภชนาการมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลปกติ นักกีฬาตลอดจนการให้โภชนาศึกษาเพื่อส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง

SPS705 สัมมนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
การสัมมนาโดยการติดตามการศึกษาวิจัยข้อค้นพบและประเด็นปัญหาในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา เน้นความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการแสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม

SPS713 ตัวบ่งชี้ทางชีววิทยาของการออกกำลังกาย การกีฬา และสุขภาพ
พารามิเตอร์และตัวบ่งชี้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการออกกำลังกาย และการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกิจกรรมทางกายทั้งในภาวะปกติและภาวะภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนหลักการ วิธีการ และเทคนิคด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์และตัวบ่งขี้ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และกีฬา ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงประมาณ

SPS712 วิทยาการปัจจุบันของการออกกำลังกาย กีฬา และสุขภาวะ
สภาพความเป็นจริงและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบและการวางแผนป้องกันและแก้ปัญหาในอนาคต

SPS711 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อพัฒนามนุษย์
ประยุกต์ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงทั้งที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวในการออกกำลังกายและกีฬา และบทบาทต่อการพัฒนาองค์รวมของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แนวโน้มและประเด็นทางการออกกำลังกายและกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SPS714 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและระบาดวิทยา
การประยุกต์หลักการทางวิทยาการระบาด เพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจัยและประเมินอันตรายต่อสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากการออกกำลังกาย การกีฬา และสุขภาวะปกติ ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดหรือป้องกันอันตรายต่อการออกกำลังกาย การกีฬาและสุขภาวะ

SPS721 กระบวนการทางจิต-สรีรวิทยา
กระบวนการ หรือ กลไกการทำงานของร่างกายในสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบมาจากปัจจัยทางด้านจิตใจและอารมณ์ จิตวิทยาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางกาย การตอบสนองทางสรีรวิทยา ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มีผลกระทบกับความรู้สีก อารมณ์ และสภาพจิตใจของบุคคล ตัวบ่งชี้ทางสรีรวิทยา เช่นอัตราการเต้นของหัวใจ คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ คลื่นไฟฟ้าสมอง ระดับสารเคมีในร่างกาย ฯลฯ ที่บ่งชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ

SPS722 แรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการออกกำลังกายและกีฬา
ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในการสร้างแรงจูงใจในการกีฬา การมุ่งมั่นในการออกกำลังกายและการกีฬา ศึกษาสาเหตุของการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาแบบต่าง ๆ แรงจูงใจในการออกกำลังกาย เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการออกกำลังกายด้วยการตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้อง การใช้สิ่งแวดล้อมภายนอก การละเล่น การแข่งขัน และสิ่งจูงใจทางสังคมมาเสริมความมุ่งมั่นในการกีฬา

SPS723 การฝึกทักษะทางจิตวิทยา
วิธีการและทฤษฎีพื้นฐานของการฝึกทักษะทางจิตวิทยา ประโยชน์และข้อจำกัดของการฝึกทักษะทางจิตวิทยา เทคนิคการตั้งเป้าหมาย การสร้างแรงจูงใจ การผ่อนคลายความเครียด การผ่อนคลายร่างกาย การสะกดจิตตนเอง การจินตภาพ เทคนิคการฝึกสมรรถภาพทางจิตเพื่อพัมนาความสามารถสูงสุดทางการกีฬา

SPS724 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาทางด้านการออกกำลังกายและกีฬา
ทฤษฎี และหลักการให้คำปรึกษา การสร้างสัมพันธภาพของผู้ให้คำปรึกษา การวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา เทคนิคในการให้คำปรึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหา การประยุกต์จิตวิทยาการให้คำปรึกษาทางด้านการออกกำลังกายและกีฬา และงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา โดยเน้นเรื่องการออกกำลังกายและกีฬา

SPS731 การตอบสนองของหัวใจและปอดต่อ การออกกำลังกายและกีฬา
สรีรวิทยาของหัวใจและปอด การตอบสนอง และการปรับตัวของหัวใจและปอดต่อการออกกำลังกายในสภาวะต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานเพื่อปรับให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในขณะออกกำลังกาย

SPS732 การตอบสนองของประสาทกล้ามเนื้อต่อ การออกกำลังกายและกีฬา
หลักการ กระบวนการ และปัจจัยของการปรับตัว ตอบสนองของระบบประสาทกล้ามเนื้อ ระบบเมตาบอลิกต่าง ๆ ในร่างกายที่มีผลต่อการออกกำลังกาย

SPS733 ชีวเคมีทางโภชนาการสำหรับ การออกกำลังกายและการฝึกกีฬา
ปฏิสัมพันธ์ของสารอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารชนิดต่าง ๆ ในระดับเซลล์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในเชิงชีวเคมีที่มีบทบาทต่อภาวะโภชนาการของการออกกำลังกาย และการฝึกกีฬาในระบะต่าง ๆ พร้อมทั้งประยุกต์หลักการชีวเคมีเพื่อวัดสภาวะโภชนาการ ประเมินบริโภคอาหาร และจัดโภชนาการให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายและการฝึกกีฬา

SPS734 การแนะนำการออกกำลังกาย สำหรับคนปกติและผู้ป่วย
หลักการออกกำลังกายสำหรับประชากรในกลุ่มอายุต่าง ๆ ทฤษฎีของพยาธิสภาพของโรคต่าง ๆ ปฏิบัติการฟื้นฟูผู้ป่วยโดยวิธีการออกกำลังกาย ภายใต้การสั่งการของบุคลากรทางการแพทย์

SPS741 การศึกษาปัญหาพิเศษ
ค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการต่าง ๆ ตามความสนใจของนิสิต ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยทำการศึกษาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้สอน เรื่องที่จะทำต้องทันสมัย พัฒนาองค์ความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา สังคม และประเทศชาติ

SPS757 การฝึกสอนนักกีฬาคนพิการ
ศึกษาหลักการ ปรัชญา ทฤษฎีของการฝึกสอนกีฬา กระบวนการสอนกีฬา จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนักกีฬาคนพิการประเภทต่าง ๆ สามารถนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้ในการฝึกสอนกีฬาสำหรับคนพิการแต่ละประเภท การจัดโปรแกรมและนำไปปฎิบัติ รวมทั้งจรรยาบรรณของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการ

SPS756 ยาและสารกระตุ้นทางการกีฬา
ประวัติและแนวโน้มการใช้สารต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในทางกีฬา ประเภท วิธีการใช้ และผลของสารช่วยเพิ่มความสามารถที่มีต่อร่างกายทั้งในระยะสั้น และในระยะยาว การทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารต้องห้ามในนักกีฬา การควบคุม การลงโทษผู้ที่ใช้สารต้องห้าม รวมทั้งหลักจริยธรรมในการแข่งขันกีฬา

SPS755 เวชศาสตร์การท่องเที่ยว
ความผิดปกติ พยาธิสภาพที่เกิดจาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ได้แก่ เวชศาสตร์ใต้น้ำ เวชศาสตร์เขตร้อน เวชศาสตร์วิบัติภัย เวชศาสตร์ความสูง เวชศาสตร์การบิน เวชศาสตร์อวกาศ และอาชีวศาสตร์

SPS742 จริยธรรมการออกกำลังกายและกีฬา
ศึกษาหลักศีลธรรมและจริยธรรมประยุกต์ให้เหมาะสมกับลักษณะของการออกกำลังกายและกีฬาเฉพาะอย่าง ทั้งในด้านการฝึกซ้อม การแข่งขัน และการเล่นเพื่อสุขภาพ ตลอดจนจรรยาบรรณในการวิจัยทางวิชาชีพ

SPS743 กิจกรรมทางกายประยุกต์
ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความบกพร่องทางสติปัญญา ประสาทกล้ามเนื้อ ประสาทการรับรู้และกระดูก ทฤษฎีการจัดและดำเนินการ การประเมินความสามารถทางกายและทางกลไก การออกแบบโปรแกรมที่สามารถนำไปใช้กับคนพิการประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

SPS744 วิเคราะห์ทักษะการเคลื่อนไหว
กระบวนการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้หลักคิเนติคส์และคิเนเมติคส์ด้วยการสังเกต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเคลื่อนไหว ศึกษาและเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการออกกำลังกายและกีฬา เพื่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงกลสูงสุด

SPS745 สุขภาวะในสถานประกอบการ
องค์รวมของสุขภาวะซึ่งประกอบด้วยสุขภาวะทางกาย ทางปัญญา ทางอารมณ์ ทางสังคม และแนวทางจิตวิญญาณ เน้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยของการเกิดองค์รวมของสุขภาวะตลอดจนผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบการของบุคคลอาชีพต่าง ๆ

SPS746 การจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา แนวโน้มการออกกำลังกายและกีฬา การวิเคราะห์ถึงผลกระทบและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม การวางแผน การเผยแพร่ การจัดโครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และประเมินโครงการ

SPS747 การกำหนดแผน และนโยบายเพื่อพัฒนาการกีฬา
ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย การวิเคราะห์ การกำหนดแผนงานและนโยบาย เพื่อพัฒนาการกีฬา สภาพการพัฒนาการกีฬา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขั้นตอนการกำหนดแผนและนโยบาย การประเมิน แผนพัฒนากีฬา ปัจจัยเสี่ยง วิสัยทัศน์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา

SPS751 จิตวิทยาสำหรับการบาดเจ็บทางกีฬา
สภาพจิตใจของนักกีฬาที่บาดเจ็บ การฟื้นฟูจิตใจจากการบาดเจ็บทางการศึกษา การฝึกทักษะทางจิตวิทยาสำหรับนักกีฬาที่บาดเจ็บ การเตรียมพร้อมจิตใจที่จะกลับเข้าสู่การฝึกซ้อมและการแข่งขัน การป้องกันการเบื่อหน่ายการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา การเฝ้าระวังการฝึกเกิน อันจะนำไปสู่การบาดเจ็บทางการกีฬา การดูแลสภาพจิตใจของนักกีฬาระหว่างการพักฟื้นจากการบาดเจ็บ

SPS752 ความเครียดจากภาวะแวดล้อมการออกกำลังกาย
ความเครียดจากภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการออกกำลังกายและกีฬา ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการออกกำลังกายและความเครียด สภาพของการทำงาน อาหาร การพักผ่อนนอนหลับ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ปัญหาชีวิตและครอบครัว ที่มีผลต่อการออกกำลังกาย สุขภาพ และการกีฬา

SPS753 วิทยาศาสตร์การกีฬากับกิจการโอลิมปิค
ศึกษาหลักการ ปรัชญา แนวคิด การกำเนิดกิจการ โอลิมปิคสมัยโบราณจนถึงโอลิมปิคสมัยใหม่ วิเคราะห์การนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้ในกิจการโอลิมปิค ธรรมนูญ กฎบัตร โอลิมปิค ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของโอลิมปิคที่เชื่อมโยงถึงการพัฒนาการมนุษย์

SPS754 การออกกำลังกายสำหรับความผิดปกติของระบบฮอร์โมนและขบวนการเผาผลาญ
ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ การประเมิน และพัฒนา สมรรถภาพทางกาย และกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับโรคเบาหวาน โรคอ้วน และไขมันในเลือกผิดปกติ

SPS992 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
วิจัยในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬาสำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

END900 การสอบภาษาต่างประเทศ

ORD936 สอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

QUA900 การสอบวัดคุณสมบัติ