วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวภาพการแพทย์)(จบ ป.โท)
หมวดวิชาบังคับ(4 เครดิต)
BMS501ชีวภาพการแพทย์เชิงบูรณาการ 12(2-0)   
BMS502ชีวภาพการแพทย์เชิงบูรณาการ 22(2-0)   
MDG701ชีวจริยศาสตร์2(2-0)   
BMS671สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 11(2-0)   
BMS672สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 21(2-0)   
BMS503ชีวภาพการแพทย์เชิงบูรณาการ 32(2-0)   
หมวดวิชาเลือก(8 เครดิต)
กลุ่มวิชากลาง(8 เครดิต)
MDG522การประกันคุณภาพการศึกษา3(2-3)   
MDG702ระบาดวิทยาประยุกต์1(1-0)   
MDG603หลักการและวิธีการระบาดวิทยา2(2-0)   
กลุ่มวิชาชีวภาพการแพทย์(8 เครดิต)
BMS601ประสาทศาสตร์3(3-0)   
BMS602สมุนไพรและสารจากธรรมชาติ2(2-0)   
BMS701เซลล์วิทยาขั้นสูง3(3-0)   
BMS702ประสาทศาสตร์ขั้นสูง3(3-0)   
BMS803วิทยาการปัจจุบันของระบบสืบพันธุ์2(2-0)   
BMS704ระบบสืบพันธุ์ขั้นสูง3(3-0)   
BMS801วิทยาการปัจจุบันทางเซลล์วิทยา2(2-0)   
BMS802วิทยาการปัจจุบันทางประสาทศาสตร์2(2-0)   
BMS703ต่อมไร้ท่อขั้นสูง3(3-0)   
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์(8 เครดิต)
AN601การเจริญและการพัฒนาของตัวอ่อน2(2-0)   
AN621มหกายวิภาคศาสตร์3(2-3)   
AN622เทคนิคการกำซาบด้วยพลาสติก2(1-3)   
AN811ปัญหาพิเศษทางกายวิภาคศาสตร์3(0-9)   
AN722จุลทรรศน์อิเล็กตรอน3(1-6)   
AN723เทคนิคการศึกษาการกระจายของหลอดเลือดในเชิงสามมิติ2(1-3)   
AN801วิทยาการปัจจุบันทางกายวิภาคศาสตร์2(2-0)   
AN721เทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อ3(2-3)   
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา(8 เครดิต)
MB601จุลชีววิทยาการแพทย์3(3-0)   
MB602ปรสิตวิทยาทางการแพทย์2(2-0)   
MB603อิมมูโนวิทยาการแพทย์2(2-0)   
MB621เทคนิคทางจุลชีววิทยา2(1-3)   
MB622เทคนิคทางอิมมูโนวิทยา2(1-3)   
MB811ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา3(0-9)   
MB702อิมมูโนวิทยาขั้นสูง2(2-0)   
MB703จุลชีววิทยาประยุกต์2(2-0)   
MB801พันธุศาสตร์จุลินทรีย์2(2-0)   
MB802ปฏิสัมพันธ์ระดับเซลล์และโมเลกุลระหว่างโฮสต์และเชื้อก่อโรค2(2-0)   
MB803วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา2(2-0)   
MB701จุลชีววิทยาขั้นสูง3(3-0)   
กลุ่มวิชาเคมี(8 เครดิต)
BC601ชีวเคมีการแพทย์2(2-0)   
BC602ชีวเคมีของจุลินทรีย์2(2-0)   
BC603ชีวเคมีกายภาพ2(2-0)   
BC604โภชนาการ2(2-0)   
BC811ปัญหาพิเศษทางชีวเคมี3(0-9)   
BC702ชีวเคมีขั้นสูง 22(2-0)   
BC703ชีวเคมีขั้นสูงของโรคเขตร้อนและพาหะ2(2-0)   
BC704ชีวเคมีประยุกต์2(2-0)   
BC801วิทยาการปัจจุบันทางชีวเคมี2(2-0)   
BC701ชีวเคมีขั้นสูง 2(2-0)   
กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา(8 เครดิต)
PT601พยาธิวิทยาคลินิก3(2-3)   
PT602สรีรวิทยาของจุลินทรีย์2(2-0)   
PT603แบคทีเรียวิทยาทางคลินิก3(2-3)   
PT811ปัญหาพิเศษทางพยาธิวิทยาคลินิก3(0-9)   
PT611ฝึกปฏิบัติการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2(0-6)   
PT701กลไกระดับโมเลกุลของพยาธิกำเนิดโดยแบคทีเรีย2(2-0)   
PT801วิทยาการปัจจุบันทางพยาธิวิทยาและพยาธิวิทยาคลินิก2(2-0)   
PT604เมตาบอลิสมของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน2(2-0)   
กลุ่มวิชาเภสัชวิทยา(8 เครดิต)
PM501ความรู้เบื้องต้นเรื่องยา2(2-0)   
PM601หลักการออกฤทธิ์ของยา1(1-0)   
PM602หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์1(1-0)   
PM603เภสัชวิทยาประสาทอัตโนมัติ1(1-0)   
PM604เภสัชวิทยาหัวใจและหลอดเลือด2(2-0)   
PM605ออตาคอยด์2(2-0)   
PM811ปัญหาพิเศษทางเภสัชวิทยา3(0-9)   
PM607เภสัชวิทยาต่อมไร้ท่อ1(1-0)   
PM608เคมีบำบัด2(2-0)   
PM609เภสัชวิทยาภูมิคุ้มกัน2(2-0)   
PM631ความเป็นพิษจากยา2(2-0)   
PM701เภสัชวิทยาระดับโมเลกุล2(2-0)   
PM801วิทยาการปัจจุบันทางเภสัชวิทยา2(2-0)   
PM606เภสัชวิทยาระบบประสาทส่วนกลาง1(1-0)   
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา(8 เครดิต)
PS601สรีรวิทยาการแพทย์ 13(3-0)   
PS602สรีรวิทยาการแพทย์ 23(3-0)   
PS603สรีรวิทยาการปรับตัว2(2-0)   
PS604สรีรวิทยาผู้สูงอายุ3(3-0)   
PS611ปฏิบัติการทางสรีรวิทยา1(0-3)   
PS701สรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อขั้นสูง2(2-0)   
PS811ปัญหาพิเศษทางสรีรวิทยา3(0-9)   
PS703สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตขั้นสูง3(3-0)   
PS704สรีรวิทยาของระบบหายใจขั้นสูง2(2-0)   
PS705สรีรวิทยาของไตขั้นสูง3(3-0)   
PS706สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารขั้นสูง2(2-0)   
PS801วิทยาการปัจจุบันทางสรีรวิทยา2(2-0)   
PS702ระบบไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดเล็ก3(3-0)   
ปริญญานิพนธ์(36 เครดิต)
BMS936ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต12(12-0)   
BMS936ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต36(0-0)   
สอบพิเศษ(36 เครดิต)
COD931การสอบประมวลความรู้0(0-0)   
ORD936สอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36(0-0)   
END900การสอบภาษาต่างประเทศ 0(0-0)   
หมวดวิชาเลือกเสรี(36 เครดิต)


BMS502 ชีวภาพการแพทย์เชิงบูรณาการ 2
ศึกษาหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเชิงบูรณาการหลายสาขาวิชา ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา และเภสัชวิทยาของระบบต่างๆในร่างกาย ตั้งแต่ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และต่อมไร้ท่อ โดยศึกษาต่อจากรายวิชาชีวภาพการแพทย์เชิงบูรณาการ 1

BMS501 ชีวภาพการแพทย์เชิงบูรณาการ 1
ศึกษาหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเชิงบูรณาการหลายสาขาวิชา ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา และเภสัชวิทยาของระบบต่างๆในร่างกาย ตั้งแต่ระดับเซลล์ จนถึงเนื้อเยื่อของระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบหายใจ โดยศึกษาเนื้อหาแต่ละระบบเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง

BMS503 ชีวภาพการแพทย์เชิงบูรณาการ 3
ศึกษาหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเชิงบูรณาการหลายสาขาวิชา ได้แก่ จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา และเภสัชวิทยา โดยศึกษาถึงโรคติดเชื้อชนิดต่างๆ กลกไกการเกิดพยาธิสภาพ การวินิจฉัย และการรักษา รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆของร่างกาย

BMS671 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 1
สัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่น่าสนใจ โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ อธิบายแนวคิด วิธีการ ผลการศึกษา และการสรุปผลของการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อและการออกแบบการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตต่อไป

BMS672 สัมมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2
สัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในลักษณะการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ เพื่อรับการแนะนำ วิเคราะห์ วิจารณ์ ในแนวคิดวิธีการ และผลการทดลอง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นแนวทางในการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่างๆ

MDG701 ชีวจริยศาสตร์
ศึกษาถึงปรัชญาของการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง บทบาทของกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรนานาชาติ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตสามารถใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีที่ได้เรียนมาปรับเข้ากับสภาวะทางสังคมของประเทศและโลกในปัจจุบัน และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

MDG603 หลักการและวิธีการระบาดวิทยา
ศึกษาหลักการสำคัญและวิธีการทางระบาดวิทยา เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ การวิจัยทางระบาดวิทยาได้ รวมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลทางวารสาร เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ได้ อีกทั้งนำไปสู่การใช้วิชาทางชีวภาพการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางระบาดวิทยา

MDG522 การประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษาหลักการแนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการฝึกปฏิบัติให้เขียนรายงานการศึกษาตนเองของหน่วยงาน (SSR ; self study report) รวมทั้งการฝึกการตรวจสอบ/ประเมินตนเอง

MDG702 ระบาดวิทยาประยุกต์
ศึกษาการใช้วิชาระบาดในการศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง และโรคเรื้องรังอื่นๆ รวมทั้งระบาดวิทยาของปัจจัยเสี่ยง เช่น โภชนาการ พันธุกรรม รังสี สารชีวเคมีในร่างกาย สิ่งแวดล้อมและมลพิษ

BMS601 ประสาทศาสตร์
ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และการพัฒนาของเซลล์ประสาทและเซลล์ค้ำจุนประสาทอย่างละเอียด รวมทั้งวงจรการทำงานและปฏิกิริยาการทำงานร่วมกันระหว่างเซลล์ต่างๆเพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบประสาทได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถอธิบายกระบวนการของการเกิดอาการทางประสาทได้

BMS602 สมุนไพรและสารจากธรรมชาติ
ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร อาหารเสริม สารที่ได้จากธรรมชาติอื่นๆ เช่น จากเชื้อจุลินทรีย์ต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย ในด้านโครงสร้างทางเคมี ฤทธิ์ทางสรีรวิทยา ประสิทธิภาพทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ และการนำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ โดยครอบคลุมทั้งสมุนไพรและสารจากธรรมชาติที่มีบันทึกไว้ในอดีตและที่กำลังได้รับความสนใจค้นคว้าทำวิจัยกันในปัจจุบัน

BMS701 เซลล์วิทยาขั้นสูง
ศึกษาระบบและกลไกของการทำงานอย่างละเอียดของเซลล์ ความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของโมเลกุลชนิดต่างๆภายในและภายนอกเซลล์ รวมทั้งการค้นคว้าเกี่ยวกับเทคนิคและวิทยาการที่ก้าวหน้าเกี่ยวกับเซลล์วิทยา

BMS702 ประสาทศาสตร์ขั้นสูง
ศึกษาถึงโครงสร้างการทำงานของเซลล์ประสาทระดับโมเลกุล โครงสร้างและกระบวนการทำงาน ตัวต้อนรับของสารสื่อประสาท รวมทั้งกระบวนการระดับเซลล์และโมเลกุลในการเกิดโรคที่สำคัญททางระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน เป็นต้น

BMS803 วิทยาการปัจจุบันของระบบสืบพันธุ์
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าทางการวิจัยและการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ทางวิทยาการทางระบบสืบพันธุ์ นำมาวิเคราะห์ วิจารณ์ในแนวความคิด วิธีการและผลการทดลอง นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

BMS704 ระบบสืบพันธุ์ขั้นสูง
ศึกษาโครงสร้างและการทำงานของระบบสืบพันธุ์ ทั้งระดับเซลล์และระดับโมเลกุล รวมทั้งฮอร์โมนและสารอื่นๆที่มีผลต่อระบบนี้ รวมทั้งการปฏิสนธิทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบสืบพันธุ์ เช่น การมีบุตรยาก

BMS801 วิทยาการปัจจุบันทางเซลล์วิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าทางการวิจัยและการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ทางเซลล์วิทยา นำมาวิเคราะห์ วิจารณ์ในแนวความคิด วิธีการและผลการทดลอง นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

BMS802 วิทยาการปัจจุบันทางประสาทศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าทางการวิจัยและการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ทางประสาทวิทยาศาสตร์ นำมาวิเคราะห์ วิจารณ์ในแนวความคิด วิธีการและผลการทดลอง นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

BMS703 ต่อมไร้ท่อขั้นสูง
ศึกษารายละเอียดของต่อมไร้ท่อชนิดต่างๆ เช่น ต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต ต่อมไทรอยด์ เป็นต้น ในด้านโครงสร้าง หน้าที่ การสังเคราะห์ การหลั่ง กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ อันได้แก่ส่วนของสมองที่มาควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆ

AN601 การเจริญและการพัฒนาของตัวอ่อน
ศึกษากระบวนการเจริญเติบโตของคนและสัตว์ เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิ การแบ่งเซลล์ของตัวอ่อนขั้นต่างๆ จนกระทั่งได้เป็นตัวอ่อนที่มีอวัยวะครบทุกระบบ รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่ควบคุมการเจริญเติบโตและความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิด

AN811 ปัญหาพิเศษทางกายวิภาคศาสตร์
เป็นการทำโครงการวิจัยระยะสั้นที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษา โดยใช้เทคนิคทางกายวิภาคศาสตร์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเซลล์วิทยา ประสาทศาสตร์ และระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น นิสิตสรุปผลที่ได้จากโครงการวิจัยและนำเสนอในโอกาสอันควร

AN801 วิทยาการปัจจุบันทางกายวิภาคศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าทางการวิจัยและการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ทางวิทยาการทางมหกายวิภาคศาสตร์ นำมาวิเคราะห์ วิจารณ์ในแนวความคิด วิธีการและผลการทดลอง นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

AN723 เทคนิคการศึกษาการกระจายของหลอดเลือดในเชิงสามมิติ
ศึกษาเทคนิค การกระจายตัวของหลอดเลือดในอวัยวะต่างๆของสัตว์ทดลอง หรือในมนุษย์ในเชิงสามมิติ โดยศึกษาร่วมกับการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

AN722 จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ศึกษาความรู้พื้นฐานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน และส่องกราด การเตรียมตัวอย่าง การแปลและบันทึกผล รวมทั้งการอัดและการล้างรูป

AN721 เทคนิคการศึกษาเนื้อเยื่อ
ศึกษาเทคนิคการเตรียมเนื้อเยื่อของสัตว์เพื่อนำไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ วิธีการย้อมสีพิเศษเพื่อศึกษาโครงสร้างต่างๆของเซลล์ รวมทั้งวิธีอิมมูโนฮีสโตเคมและ in situ hybridization

AN622 เทคนิคการกำซาบด้วยพลาสติก
ศึกษาวิธีการเก็บรักษาชิ้นส่วนอวัยวะและเนื้อเยื่อทางชีวภาพไม่ให้เน่าและมีลักษณะเหมือนธรรมชาติ โดยจะเน้นรายละเอียดถึงวิธีการเก็บรักษาโดยวิธีกำซาบด้วยสารพลาสติก

AN621 มหกายวิภาคศาสตร์
ศึกษาลักษณะและความสัมพันธ์ของอวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ในระดับที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งการศึกษาภาคปฏิบัติโดยการชำแหละร่างกายมนุษย์

MB601 จุลชีววิทยาการแพทย์
ศึกษาแบคทีเรีย รา และไวรัส ที่เป็นสาเหตุสำคัญในการก่อโรคในมนุษย์ การศึกษาเน้นด้านโครงสร้างของเชื้อจุลินทรีย์ พยาธิกำเนิด การตรวจสอบวินิจฉัย ยาที่ใช้ในการรักษา และการป้องกันโรค

MB602 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
ศึกษาโปรโตซัว และหนอนพยาธิที่สำคัญที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ ในด้านรูปร่างลักษณะของเชื้อ วงจรชีวิต วิธีการติดต่อมาสู่คน การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการควบคุมและการป้องกันโรค

MB603 อิมมูโนวิทยาการแพทย์
ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยกล่าวถึงหน้าที่การทำงานที่สำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์และโมเลกุลที่ร่างกายใช้ในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี และการประสานงานของเซลล์และสารอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโรคที่เกิดจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

MB621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา
ศึกษาเทคนิคทางจุลชีววิทยาที่ใช้ในงานด้านแบคทีเรีย รา และไวรัส เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การทำให้เชื้อบริสุทธิ์ การจำแนกชนิดของเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ และการแยกเนื้อจากเซลล์เพาะเลี้ยง รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง

MB803 วิทยาการปัจจุบันทางจุลชีววิทยา
ศึกษางานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นวิทยาการก้าวหน้าทางจุลชีววิทยาในปัจจุบัน โดยเน้นแนวคิดใหม่ๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและทำวิจัยต่อไปในอนาคต และนิสิตจะต้องนำเสนองานวิจัยเหล่านี้แบบปากเปล่า

MB811 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
เป็นการทำโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษา โดยใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยาหรืออิมมูโนวิทยา นิสิตสรุปผลที่ได้จากโครงการวิจัยและนำเสนอในโอกาสอันควร

MB801 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
ศึกษาลักษณะพันธุกรรมของจุลินทรีย์ต่างๆโดยเน้นถึงวิธีการวิเคราะห์ การควบคุมการแสดงออกของยีนในจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ นิสิตจะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอและอภิปรายบทความที่มีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่ได้ศึกษาในรายวิชานี้

MB703 จุลชีววิทยาประยุกต์
ศึกษาการนำความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น ระบาดวิทยา การพัฒนาวัคซีน เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงจุลินทรีย์ด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร และอุตสาหกรรม

MB702 อิมมูโนวิทยาขั้นสูง
ศึกษาหลักการทางอิมมูโนวิทยาขั้นสูง โดบมุ่งเน้นทางด้านการควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การเจริญเติบโตของลิมโฟไซท์ในร่างกาย บทบาทของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อต้านโรคติดเชื้อชนิดต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับยีนที่ควบคุมการสร้างภูมิคุ้มกัน นิสิตจะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอและอภิปรายบทความที่มีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่ได้ศึกษาในรายวิชานี้

MB701 จุลชีววิทยาขั้นสูง
ศึกษาหลักการทางจุลชีววิทยาและปรสิตขั้นสูง ได้แก่ กลไกการก่อให้เกิดโรคโดยแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต รวมทั้งความรู้ในด้านพันธุกรรมและเทคนิคทางอณูชีววิทยาต่างๆ นิสิตจะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอและอภิปรายบทความที่มีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่ได้ศึกษาในรายวิชานี้

MB622 เทคนิคทางอิมมูโนวิทยา
ศึกษาเทคนิคพื้นฐานทางอิมมูโนวิทยาที่ใช้ในการตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี และการประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคและงานวิจัย

MB802 ปฏิสัมพันธ์ระดับเซลล์และโมเลกุลระหว่างโฮสต์และเชื้อก่อโรค
ศึกษากลไกต่างๆในการก่อโรคของเชื้อจุลินทรีย์ และการต่อต้านจากโฮสต์ในระดับเซลล์และโมเลกุล โดยมีเชื้อก่อโรคชนิดต่างๆ เช่น แบคทีเรีย รา โปรโตซัว และไวรัส เป็นต้นแบบในการศึกษา

BC601 ชีวเคมีการแพทย์
ศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก คาร์โบไฮเดรท ไขมัน และเมตาบอลิสมของสารเหล่านี้ที่มีส่วนสำคัญต่อการเกิดโรค ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านชีวเคมีการแพทย์

BC602 ชีวเคมีของจุลินทรีย์
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอลิสมที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต และเชื้อรา รวมทั้งศึกษายีนที่ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิสม ยีนที่เป็นเป้าหมายของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดื้อยาและการรักษาด้วยยา

BC603 ชีวเคมีกายภาพ
ศึกษาหลักการและเทคนิคทางชีวเคมี เช่น โครมาโตกราฟฟี สเปคโตรสโคปี กัมมันตภาพรังสี อิเล็กโทรโฟรีซิส เป็นต้น รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆและงานวิจัย

BC604 โภชนาการ
ศึกษาโภชนาการของอาหารหลัก 5 หมู่ คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และอาหารเสริมบางชนิด รวมทั้งการศึกษาผลของอาหารต่อการมีสุขภาพดีและการเกิดโรค

BC701 ชีวเคมีขั้นสูง
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ทางด้านชีวเคมี ซึ่งมีผลต่อการวิจัยในอนาคต เช่น การศึกษาควบคุมการแสดงออกของยีนระดับ Post-translation เช่น Glycosylation และ Methylation เป็นต้น

BC702 ชีวเคมีขั้นสูง 2
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ทางด้านชีวเคมีและหลักการของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เช่น โปรตีโอม โปรตีโอมิก เมตาบอโลมิค ดีเอ็นเอไมโครแอเรย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังศึกษายีนที่เป็นเป้าหมายของยา การบำบัดโรคโดยยีน เป็นต้น

BC703 ชีวเคมีขั้นสูงของโรคเขตร้อนและพาหะ
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ วิทยาการปัจจุบัน และแนวโน้มของการวิจัยทางด้านชีวเคมี เกี่ยวกับเชื้อโรคเขตร้อนและพาหะของโรคที่สำคัญและเป็นปัญหาของประเทศ ทั้งในคนและสัตว์ เช่น มาเลเรีย เท้าช้าง วัณโรค เอดส์ เลปโตสไปโรซิส บาบีเซีย ทริปาโนโซม เป็นต้น นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับผลของยาต่อการยับยั้งกระบวนการต่างๆในเชื้อและพาหะ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆในการตรวจสอบและวินิจฉัย นิสิตจะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอและอภิปรายบทความที่มีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่ศึกษา

BC704 ชีวเคมีประยุกต์
ศึกษาการนำความรู้ทางชีวเคมีไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร และเภสัชกรรม เป็นต้น

BC801 วิทยาการปัจจุบันทางชีวเคมี
ศึกษางานวิจัยเฉพาะเรื่อง วิทยาการปัจจุบันทางชีวเคมี รวมถึงแนวโน้มทางงานวิจัยทางชีวเคมีที่น่าสนใจ เน้นแนวคิดใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการทำวิจัย นิสิตจะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอและอภิปรายบทความที่มีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่ศึกษา

BC811 ปัญหาพิเศษทางชีวเคมี
เป็นการทำโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษา โดยใช้เทคนิคทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา นิสิตสรุปผลที่ได้จากโครงการวิจัยและนำเสนอในโอกาสอันควร

PT701 กลไกระดับโมเลกุลของพยาธิกำเนิดโดยแบคทีเรีย
ศึกษาโครงสร้างและสารพันธุกรรมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค ปฏิกิริยาระหว่างแบคทีเรียและเซลล์เจ้าบ้าน การตอบสนองระบบภูมิคุ้มกัน และการดื้อยา

PT801 วิทยาการปัจจุบันทางพยาธิวิทยาและพยาธิวิทยาคลินิก
ศึกษาเกี่ยวกับพยาธิวิทยา และพยาธิวิทยาคลินิกที่เป็นวิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบัน ประกอบด้วยความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ทางสาขาพยาธิวิทยา โลหิตวิทยาคลินิก เคมีคลินิก อิมมูโนวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ไวรัสวิทยาคลินิก และงานธนาคารเลือด ซึ่งเป็นที่น่าสนใจต่อบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางชีววิทยาการแพทย์และสาธารณสุข

PT811 ปัญหาพิเศษทางพยาธิวิทยาคลินิก
ศึกษาวิธีปฏิบัติการทางด้านพยาธิวิทยาคลินิกเฉพาะทางในแขนงต่างๆ เช่น การตรวจแยกชนิดของฮีโมลโกบิน โดยการนำเทคนิคทางอณูชีววิทยามาใช้เพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อ

PT601 พยาธิวิทยาคลินิก
ศึกษาเกี่ยวกับกลไก และการดำเนินโรคในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางด้านชีวเคมี ชีววิทยาของเซลล์ ภูมิคุ้มกันวิทยา และมนุษย์พันธุศาสตร์ โดยศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติการในสาขาต่างๆ เช่น พยาธิวิทยาของเซลล์ พยาธิวิทยาของการติดเชื้อ รวมทั้งแขนงต่างๆของพยาธิวิทยาคลินิค เช่น โลหิตวิทยา เคมีคลินิค จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และธนาคารเลือด

PT602 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ การสังเคราะห์ ผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ การขนส่งของสารชีวโมเลกุลภายในและภายนอกเซลล์ ความเป็นพิษของออกซิเจน การเคลื่อนที่ และคีโมแทกซีส เน้นด้านการหมักและกระบวนการสร้างพลังงานจากการหายใจ การควบคุมกระบวนการ เผาผลาญ การใช้พลังงานของแบคทีเรีย กระบวนการเมตาบอลิสม

PT603 แบคทีเรียวิทยาทางคลินิก
ศึกษาลักษณะของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบต่างๆของร่างกาย กระบวนการที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ ปัจจัยความรุนแรง ระบาดวิทยา การต้านยาปฏิชีวนะ การสร้างภูมิคุ้มกัน และการวินิจฉัยแบคทีเรีย

PT604 เมตาบอลิสมของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน
ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์และโคเอนไซม์ของแบคทีเรียที่ไม่ให้ออกซิเจนในระดับโมเลกุล รูปแบบเฉพาะของการดำรงชีวิตแบบไม่ใช้ออกซิเจน

PT611 ฝึกปฏิบัติการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางการแพทย์ในหน่วยงานต่างๆแบบทั่วไป เช่น ด้านจุลชีววิทยาคลินิก ไวรัสวิทยาคลินิก โลหิตวิทยาคลินิก อิมมูโนวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก เคมีคลินิก การวินิจฉัยทางอณูวิทยา การศึกษาด้านโครโมโซมและธนาคารเลือด นิสิตสามารถเลือกฝึกงานได้ไม่เกิน 2 หน่วยงานภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

PM606 เภสัชวิทยาระบบประสาทส่วนกลาง
ศึกษาหลักการออกฤทธิ์ของยาที่มีผลต่อการทำหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยานอนหลับ ยาต้านภาวะซึมเศร้า ยาคลายความกังวล และยารักษาความผิดปกติทางจิต เป็นต้น โดยศึกษาในด้านกลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ ข้อบ่งใช้ในทางการแพทย์ และฤทธิ์ไม่พึงประสงค์

PM607 เภสัชวิทยาต่อมไร้ท่อ
ศึกษาการใช้ฮอร์โมนรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อต่างๆ ได้แก่ โรคต่อมใต้สมอง โรคต่อมหมวกไต โรคต่อมไทรอยด์ โรคต่อมพาราไทรอยด์ โรคเบาหวาน และคุมกำเนิดโดยศึกษาถึงกลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ ข้อบ่งใช้ในทางการแพทย์ และฤทธิ์ไม่พึงประสงค์

PM608 เคมีบำบัด
ศึกษาหลักการสำคัญของกลไกการออกฤทธิ์ของยาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อต่างๆ ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย รา และปรสิต รวมทั้งยาที่ใช้รักษามะเร็ง โดยครอบคลุมถึงคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชกลศาสตร์ อาการข้างเคียงที่สำคัญของยา และการดื้อยา

PM609 เภสัชวิทยาภูมิคุ้มกัน
ศึกษาหลักการออกฤทธิ์และการนำไปใช้รักษาของยากลุ่มต่างๆที่ออกฤทธิ์ต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยเนื้อหาครอบคลุมถึงเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชกลศาสตร์

PM631 ความเป็นพิษจากยา
ศึกษาหลักการเกิดพิษเนื่องจากการใช้ยารักษาโรค ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มต่างๆ สาเหตุ กลไกการเกิด การป้องกันและการแก้ไขการเกิดพิษชนิดต่างๆ

PM605 ออตาคอยด์
ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของสารออตาคอยด์ชนิดต่างๆในร่างกาย เช่น ฮีสตามีน โปรสตาแกลนดิน และซีโรโตนิน เป็นต้น รวมทั้งยาที่มีผลต่อการทำงานของออตาคอยด์ โดยกล่าวถึงการออกฤทธิ์ของยา เภสัชจลนศาสตร์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา อาการข้างเคียง และการนำยาในกลุ่มออตาคอยด์ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

PM604 เภสัชวิทยาหัวใจและหลอดเลือด
ศึกษาหลักการสำคัญในการใช้ยารักษาโรคต่างๆทางระบบหัวใจและหลอดเลือด กลไกการออกฤทธิ์ของยา เภสัชจลนศาสตร์ ผลทางเภสัชวิทยา รวมทั้งการประยุกต์ใช้และอาการข้างเคียงที่สำคัญของยา

PM603 เภสัชวิทยาประสาทอัตโนมัติ
ศึกษายาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ยาที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูง และหอบหืด ในด้านกลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา อาการไม่พึงประสงค์ และข้อบ่งใช้ในทางการแพทย์และฤทธิ์ไม่พึงประสงค์

PM602 หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์
ศึกษาหลักการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกาย การแพร่กระจายยาไปส่วนต่างๆของร่างกาย กระบวนการเมตาบอลิสมของยา และการกำจัดยาออกจากร่างกาย

PM801 วิทยาการปัจจุบันทางเภสัชวิทยา
ศึกษางานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นวิทยาการทางเภสัชวิทยาในปัจจุบัน เน้นแนวคิดใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและทำวิจัยต่อไป

PM811 ปัญหาพิเศษทางเภสัชวิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและเครื่องมือเฉพาะที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยา ทั้งในระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่างๆของร่างกาย

PM701 เภสัชวิทยาระดับโมเลกุล
ศึกษาหลักการแนะแนวคิดทางเภสัชวิทยาระดับโมเลกุล เป็นการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยาที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ ได้แก่ ฤทธิ์ของยาที่เกิดจากเป้าหมายของยา(drug targets) และระบบการส่งสัญญาณภายในเซลล์(signal transduction sstems) โดยศึกษาด้านโครงสร้าง หน้าที่ ประเภทของเป้าหมายยา และระบบส่งสัญญาณที่ส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ เพื่อนำมาอธิบายถึงการแบ่งกลุ่มยา และกลไกการออกฟทธิ์ของยาในระดับโมเลกุล และความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีต่อการออกฤทธิ์ของยาในระดับโมเลกุล และความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีต่อการออกฤทธิ์ของยา ระดับเซลล์ในแง่การควบคุมการทำงาน การส่งสัญญาณและผลทางเภสัชวิทยาที่เกิดขึ้น เพื่อผู้เรียนสามารถประมวลความรู้เชิงลึกและวางแผนงานวิจัยในระดับโมเลกุลได้

PM601 หลักการออกฤทธิ์ของยา
ศึกษาหลักการออกฤทธิ์ของยาที่เกี่ยวกับเป้าหมายยา (drug targets) ทางด้านโครงสร้าง หน้าที่ และประเภทของตัวรับ ศึกษาการจับระหว่างตัวยา คุณสมบัติ ความจำเพาะและการเลือกจับกับยา กลไกที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ และความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีต่อการออกฤทธิ์ของยา นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการออกฤทธิ์ของยา ความแตกต่างของคนในการตอบสนองต่อยาการแพ้ยา

PM501 ความรู้เบื้องต้นเรื่องยา
ศึกษาหลักการทั่วไปพื้นฐานทางเภสัชวิทยา ความหมายและคำสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยา ได้แก่ แหล่งที่มา ประเภทและคุณลักษณะ ขั้นตอนการพัฒนาให้เกิดยาใหม่ รูปแบบยาเตรียม นอกจากนี้ยังศึกษากระบวนการที่เกิดขึ้นกับยาและการตอบสนองต่อยาในสิ่งมีชีวิตหลังจากการได้รับยา ศึกษาเป้าหมายการออกฤทธิ์ของยา การเกิดฤทธิ์ทั้งที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ การเกิดปฏิกิริยาต่อกันจากยาหลายชนิดที่ใช้ร่วมกัน การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับอาหาร หรือสมุนไพร และความปลอดภัยจากการใช้ยา รวมทั้งการใช้ยาในทารก เด็กเล็ก สตรีตั้งครรภ์และคนชรา

PS705 สรีรวิทยาของไตขั้นสูง
ศึกษาสรีรวิทยาของไตในการควบคุมการสร้างและขับน้ำปัสสาวะ โดยครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดที่ไต กลไกการกรอง การรักษาสมดุลของน้ำและอิเล็กโทรไลท์ การควบคุมปริมาณและความเข้มข้นของน้ำนอกเซลล์ สมดุลกรด-ด่าง รวมถึงพยาธิสรีรวิทยาของไตที่พบบ่อย

PS704 สรีรวิทยาของระบบหายใจขั้นสูง
ศึกษาสรีรวิทยาของระบบหายใจ ได้แก่ กลไกการหายใจ ความต้านทานของท่อทางเดินหายใจ การระบายอากาศในปอด การไหลเวียนเลือดผ่านปอด การแพร่และขนส่งก๊าซในถุงลม การควบคุมการหายใจ รวมถึงพยาธิสรีรวิทยาของระบบหายใจ

PS703 สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิตขั้นสูง
ศึกษาการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยครอบคลุมถึงคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติเชิงกลของหัวใจ การควบคุมอัตราการไหลของเลือด รวมทั้งการไหลเวียนเลือดเฉพาะที่ และการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดขนาดเล็กทั้งในภาวะปกติและในภาวะที่มีพยาธิสภาพ

PS702 ระบบไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดเล็ก
ศึกษาการไหลเวียนในหลอดเลือดขนาดเล็กในระดับโมเลกุล การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาของระบบไหลเวียนในหลอดเลือดขนาดเล็ก และเทคนิคที่ใช้ในการศึกษา

PS701 สรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อขั้นสูง
ศึกษาการทำงานร่วมกันของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท โดยกล่าวถึงรอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ กระบวนการหดตัวของกล้ามเนื้อในระดับเซลล์ ตวามตึงตัวของกล้ามเนื้อ และความผิดปกติที่พบในระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

PS611 ปฏิบัติการทางสรีรวิทยา
ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาขั้นพื้นฐานและขั้นสูง รวมทั้งการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ทั้งนี้อาจมีการเลือกทำปฏิบัติการที่สำคัญและนิยมใช้กันในการวิจัยในปัจจุบัน

PS604 สรีรวิทยาผู้สูงอายุ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ อภิปรายเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์และหาความหมายของคำว่าชราภาพ การกระจายของประชากรผู้สูงอายุ ความมีอายุในเชิงสรีรวิทยา ความสามารถในการปรับตัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตลอดจนทฤษฎีที่ใช้อธิบายเรื่องความชรา

PS603 สรีรวิทยาการปรับตัว
ศึกษาการปรับตัวและตอบสนองต่อสภาวะกดดันต่างๆโดยอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกายและกลไกการควบคุมเพื่อให้ร่างกายทรงสภาพสมดุล เช่น การเปลี่ยนสถานที่ไปอยู่ในที่สูง ใต้ดิน ที่ร้อน ที่เย็น หรือในอวกาศ รวมทั้งการออกกำลังกายและภาวะเครียดอื่นๆ

PS602 สรีรวิทยาการแพทย์ 2
ศึกษาสรีรวิทยาพื้นฐานของระบบขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ สืบพันธุ์ รวมทั้งการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ และการปรับตัวทางสรีรวิทยาในบางสภาวะ

PS601 สรีรวิทยาการแพทย์ 1
ศึกษาหลักการและพื้นฐานทางสรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิต ประสาท ทางเดินหายใจ และการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ

PS706 สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารขั้นสูง
ศึกษาการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ กระบวนการย่อย การดูดซึมสารอาหาร การเคลื่อนไหว การหลั่งน้ำย่อย และการทำงานของตับ รวมทั้งความผิดปกติที่พบได้บ่อยในระบบทางเดินอาหาร

PS801 วิทยาการปัจจุบันทางสรีรวิทยา
ศึกษางานวิจัยที่น่าสนใจและเป็นวิทยาการก้าวหน้าทางสรีรวิทยาในปัจจุบัน โดยเน้นแนวคิดใหม่ๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและทำวิจัยต่อไปในอนาคต และนิสิตจะต้องนำเสนองานวิจัยเหล่านี้แบบปากเปล่า

PS811 ปัญหาพิเศษทางสรีรวิทยา
เป็นการทำโครงการวิจัยระยะสั้นที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษา โดยใช้เทคนิคทางสรีรวิทยา นิสิตสรุปผลที่ได้จากโครงการวิจัยและนำเสนอในโอกาสอันควร

BMS936 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
เป็นการวิจัยทางชีวภาพการแพทย์ในระดับปริญญาเอก โดยมุ่งให้นิสิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำวิจัย ตามกระบวนการระเบียบวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ได้ ผลงานวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับและสามารถเผยแพร่ได้

BMS936 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
เป็นการวิจัยทางชีวภาพการแพทย์ในระดับปริญญาเอก โดยมุ่งให้นิสิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำวิจัย ตามกระบวนการระเบียบวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้ได้ผลงานวิจัยซึ่งเป็นที่ยอมรับและสามารถเผยแพร่ได้

COD931 การสอบประมวลความรู้

END900 การสอบภาษาต่างประเทศ

ORD936 สอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์