หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
หมวดวิชาพื้นฐาน(9 เครดิต)
HE501พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ3(3-0)   
HE552วิธีการวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์3(3-0)   
HE551สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์3(3-0)   
หมวดวิชาเอก(21 เครดิต)
วิชาเอกบังคับ(15 เครดิต)
HE521วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม3(3-0)   
HE522การบริหารงานสาธารณสุข3(3-0)   
HE661การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขาสุขศึกษา3(1-4)   
HE624กลวิธีทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ3(3-0)   
HE531พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา3(3-0)   
วิชาเอกเลือก(6 เครดิต)
HE511การพัฒนาหลักสูตรและการสอนสุขศึกษา3(3-0)   
HE672มิติทางเพศศึกษาของมนุษย์3(3-0)   
HE513การสื่อสารในงานสุขศึกษา3(3-0)   
HE523การจัดและบริหารโครงการสุขภาพ3(3-0)   
HE553คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัยทางสุขศึกษา3(3-0)   
HE611สุขภาพนานาชาติ3(3-0)   
HE612สัมมนาสุขศึกษา3(3-0)   
HE613การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ3(3-0)   
HE621สมุนไพรเพื่อสุขภาพ3(3-0)   
HE622สัมมนาสุขภาพสิ่งแวดล้อม3(3-0)   
HE623พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม3(3-0)   
HE625อาชีวอนามัยและความปลอดภัย3(3-0)   
HE631มรณศึกษา3(3-0)   
HE632สัมมนาสุขภาพจิต3(3-0)   
HE633เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข3(3-0)   
HE641การศึกษาเฉพาะเรื่อง3(3-0)   
HE671การประยุกต์ด้านการวางแผนนโยบายทางประชากรและการวางแผนครอบครัว3(3-0)   
HE512การจัดและบริหารสวัสดิศึกษา3(3-0)   
ปริญญานิพนธ์(12 เครดิต)
HE699ปริญญานิพนธ์12(0-0)   
สอบพิเศษ(12 เครดิต)
COM633การสอบประมวลความรู้0(0-0)   
ORS612สอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 12(0-0)   
ENM600การอ่าน (ระดับปริญญาโท)0(0-0)   
หมวดวิชาเลือกเสรี(3 เครดิต)


HE552 วิธีการวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ศึกษาวิธีการทำวิจัย และขั้นตอนในการทำวิจัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การรวบรวมและการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆการเลือกและการตั้งหัวข้อสำหรับงานวิจัย การนำเสนอและรูปแบบต่างๆที่ใช้ในการเขียนงานวิจัย การนำสถิติมาประยุกต์ใช้และความหมายของตัวแปลทางสถิติศึกษาวิธีการตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลการสรุป และตีความทางสถิติ

HE551 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ศึกษาสถิติพื้นฐานที่ใช้ทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์การเลือกสถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา การใช้สถิติเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ การใช้สถิติเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานการวิจัย การวิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์ทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

HE501 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศึกษาข้อเท็จจริง ความรู้ และหลักการทางสุขภาพ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวตลอดจนชุมชน โดยเน้นการศึกษาโรคที่เป็นปัญหาสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

HE531 พฤติกรรมศาสตร์ทางสุขศึกษา
ศึกษาความสำคัญ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมศาสตร์ สุขศึกษา สุขภาพและสาธารณสุข กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลและชุมชนในเชิงจิตสังคม ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ และรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม การประยุกต์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่างๆ ในชุมชนและบทบาทของนักวิชาการสุขศึกษาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ และหลักการทางสุขศึกษา

HE522 การบริหารงานสาธารณสุข
ศึกษาปรัญญาและหลักการบริหารงานสาธารณสุข ซึ่งสัมพันธ์กับหลักการวางแผน การจัดองค์การ การจัดเจ้าหน้าที่ การอำนวยการ การควบคุมงานตลอดจนระบบการบริหารงานสาธารณสุขและการประสานงานระหว่างระบบทั้งสอง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ การวิเคราะห์กระบวนการบริหารสาธารณสุขด้านเศรษฐศาสตร์ และหลักการจัดงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า

HE521 วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม
ศึกษาหลักการของวิทยาการระบาด ขั้นตอนและรูปแบบการวิจัยทางวิทยาระบาด ความผิดพลาดอันเกิดจากตัวแปรกวน และอิทธิพลของปัจจัยต่างๆเมื่ออยู่ร่วมกัน การประยุกต์ความรู้และวิธีการใหม่ๆทางวิทยาการระบาดในการวางแผนดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินและควบคุมปัญหาทางด้านสุขภาพที่เกิดจากมวลพิษทางสิ่งแวดล้อม

HE624 กลวิธีทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุก รูปแบบกลวิธีทางสุขศึกษา กระบวนการทางสาธารณสุข ประยุกต์เทคนิคการสื่อสารทางสุขศึกษา การรณรงค์ กระบวนการกลุ่มเพื่อสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อชี้วัดปัญหาสาธารณสุขและปัญหาสุขภาพโดยประยุกต์หลักและวิธีการทางวิทยาการระบาดเพื่อใช้ในกระบวนการเฝ้าระวังทางพฤติกรรมทางสุขภาพ และการประเมินพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการแก้ปัญหา โดยใช้การส่งเสริมสุขภาพ

HE661 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขาสุขศึกษา
ศึกษาวิธีการวางแผนและประเมินโครงการสุขศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษาในสาขาสุขศึกษาในโรงเรียน สุขศึกษาในชุมชน สุขศ฿กษาในบริการสาธารณสุข สุขศึกษาในสื่อมวลชน หรือสุขศึกษาในงานอุตสาหกรรม เฉพาะเรื่องผู้ศึกษาสนในเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มย่อยไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง โดยผู่ศึกษาต้องทำโครงการจัดหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงมือปฏิบัติ ทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรูปอภิปรายเชิงสัมมนา

HE611 สุขภาพนานาชาติ
ศึกษาเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพและสภาวะสุขภาพของนานาประเทศองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานสุขศึกษา และสาธารณสุข โดยเน้นบทบาทหน้าที่ การบริหารการงานกิจกรรมและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

HE553 คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัยทางสุขศึกษา
ศึกษาหลักการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับงานวิจัยทางสุขศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป การแปรผล การรายงานผลที่ได้จากการวิเคราะห์และการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์

HE523 การจัดและบริหารโครงการสุขภาพ
ศึกษาปรัญญา แนวคิดพื้นฐาน การวิเคราะห์หลักการจัด และบริหารโครงการสุขภาพ ตลอดจนวิธีการประสานงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพประชากรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติในเรื่องการพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรม การบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางสุขภาพ การบริการสุขภาพ และการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการจัดและดำเนินโครงการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

HE513 การสื่อสารในงานสุขศึกษา
ศึกษาหลักและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร หลักการประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธ์ด้านสุขศึกษา ฝึกการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ด้านสุขศึกษา

HE512 การจัดและบริหารสวัสดิศึกษา
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการเกิดอุบัติภัย การวิเคราะห์สาเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ วัฒนธรรมความปลอดภัย จิตสำนึกแห่งความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย หลักการจัดและบริหารสวัสดิศึกษา นโยบายความปลอดภัย โครงการและกิจการความปลอดภัยในบ้าน โรงเรียน ชุมชนและสถานประกอบการ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย งานวิจัยเกี่ยวกับสวัสดิศึกษาและความปลอดภัย หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

HE511 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนสุขศึกษา
ศึกษาหลักการ องค์ประกอบของหลักสูตรและพื้นฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา หลักการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรสุขศึกษา องค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นของการวางแผนจัดทำหลักสูตร การประเมินหลักสูตรสุขศึกษา วิธีการสอนและสื่อการเรียนกาารสอนสุขศึกษาในโรงเรียน

HE612 สัมมนาสุขศึกษา
วิเคราะห์ วิจารณ์ แนวคิด ปัญหาการดำเนินงานสุขศึกษาในสถาบันการศึกษา สุขศึกษาในชุมชน สุขศึกษาในสถานพยาบาล บริการสาธารณสุขในงานสื่อมวลชน และสุขศึกษาในสถานประกอบการเพื่อระดมความคิดในการปรับปรุงแก้ไข และศึกษาทำวิจัยต่อไป

HE672 มิติทางเพศศึกษาของมนุษย์

HE671 การประยุกต์ด้านการวางแผนนโยบายทางประชากรและการวางแผนครอบครัว
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยม ความเชื่อ เจตคติ ที่มีผลต่อการวางนโยบายด้านประชากร และการวางแผนครอบครัวของประเทศ และบทบาทของนักสุขศึกษาที่มีต่อการวางแผนงาน และการประเมินผลทางด้านประชากรและการวางแผนครอบครัว

HE641 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
ศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งในเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสุขศึกษาที่ผู้เรียนสนใจภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง และเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการเขียน

HE613 การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ศึกษาปัญหาสุขภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม กลวิธีและกระบวนการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เทคนิคการสัมภาษณ์และทักษะการปฏิบัติและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง

HE621 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ศึกษาสมุนไพรชนิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรชนิดที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพ ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของสังคมไทยที่มีต่อการใช้สมุนไพรในการดำรงชีวิต ศึกษารายระเอียดของสมุนไพรชนิดต่างๆ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อที่เรียกโดยทั่วไปตามท้องถิ่น ชื่อสามัญ คุณสมบัติของสมุนไพร การนำมาใช้ประโยชน์ แหล่งสมุนไพรแต่ละชนิด การปลูกการขยายพันธุ์ วิธีใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง พิษของสมุนไพรที่เกิดจากการใช้ผิดวิธีศึกษา กรรมวิธีแปรรูป และวิธีเก็บรักษาสมุนไพร

HE622 สัมมนาสุขภาพสิ่งแวดล้อม
ประเมินข้อกล่าวอ้างและข้อคิดเห็นเชิงวิจารณ์ โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เพื่อนำมาตั้งประเด็น สืบค้นหาความก้าวหน้าทางวิชาการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

HE623 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาความเป็นมาของพิษวิทยา ความหมาย และขอบเขตของพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบจากพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม แหล่งที่มาของพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ในดิน น้ำ อาหาร อากาศและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆหลักทั่วไปในการประเมินสภาวะพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม หลักทั่วไปในการป้องกันอันตรายจากสภาวะพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

HE625 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา และความสำคัญของงานอาชีวอนามัย วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการดำเนินงานอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย โรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทำงาน การจัดบริการอาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เออร์โกโนมิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และอาชีวสุขศึกษา

HE631 มรณศึกษา
ศึกษาสัจธรรมของชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม กระบวนการตายตามกฎธรรมชาติ ความเชื่อทางศาสนาเกี่ยวกับการเกิด การตาย สาเหตุของความตาย การดูแลสุขภาพเพื่อให้ตายอย่างสมศักดิ์สรี เกณฑ์ตัดสินความตายทางด้านการแพทย์และทางกฎหมาย การสร้างเจตคติเกี่ยวกับความตาย การปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในการเผชิญปัญหาเมื่อมีความตายเกิดขึ้น การเตรียมพร้อมสำหรับความตายของตนเองและบุคคลใกล้ชิด ทั้งด้านจิตใจ เศรษฐกิจ กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและการประกันชีวิต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ

HE632 สัมมนาสุขภาพจิต
วิเคราะห์วิจารณ์ปัญหาและแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตในการทำงาน การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงโดยเน้นการป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพจิต ตลอดจนแนวทางในการให้บริการทางสุขภาพจิตขององค์การของรัฐและเอกชน

HE633 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ศึกษาหลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์กับการแพทย์และสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์กับงานระบาดวิทยา ประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ต่อการสาธารณสุข แนวทางการวิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หลักการวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุขทางเศรษฐศาสตร์

HE699 ปริญญานิพนธ์

ENM600 การอ่าน (ระดับปริญญาโท)

COM633 การสอบประมวลความรู้

ORS612 สอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์