หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา(9 เครดิต)
ภาษาไทย(3 เครดิต)
SWU112วรรณกรรมไทยปริทรรศน์3(2-2)   
SWU111ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2)   
ภาษาต่างประเทศ(6 เครดิต)
SWU121ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU122ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU123ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 13(2-2)   
SWU124ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 23(2-2)   
SWU131ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU138ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU133ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU134ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU135ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU136ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU137ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU132ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 23(2-2)   
กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(6 เครดิต)
SWU141ทักษะการรู้สารสนเทศ3(2-2)   
SWU142วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม3(2-2)   
SWU341วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต3(2-2)   
SWU144คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3(2-2)   
SWU145สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์3(2-2)   
SWU143พลังงานทางเลือก3(2-2)   
กลุ่มศิลปศาสตร์(15 เครดิต)
วิชาบังคับ(9 เครดิต)
SWU151การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์3(2-2)   
SWU252สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต3(2-2)   
SWU251มนุษย์กับสังคม3(2-2)   
วิชาเลือก(6 เครดิต)
SWU351การพัฒนาบุคลิกภาพ3(2-2)   
SWU375ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน3(2-2)   
SWU353มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม3(2-2)   
SWU354มนุษย์กับสันติภาพ 3(2-2)   
SWU355พุทธธรรม3(2-2)   
SWU356วรรณกรรมและพลังทางปัญญา3(2-2)   
SWU357ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์3(2-2)   
SWU358ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์3(2-2)   
SWU361ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม3(2-2)   
SWU362มนุษย์กับอารยธรรม3(2-2)   
SWU363มนุษย์กับการเมือง3(2-2)   
SWU364เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์3(2-2)   
SWU365หลักการจัดการสมัยใหม่3(2-2)   
SWU366จิตวิทยาสังคม3(2-2)   
SWU367กฎหมายทั่วไป3(2-2)   
SWU371ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี3(2-2)   
SWU372ภูมิปัญญาท้องถิ่น3(2-2)   
SWU373ภูมิลักษณ์ชุมชน3(2-2)   
SWU374สัมมาชีพชุมชน3(2-2)   
SWU352ปรัชญาและกระบวนการคิด3(2-2)   
หมวดวิชาเฉพาะ(93 เครดิต)
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน(16 เครดิต)
BI101ชีววิทยา 13(3-0)   
BI191ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-2)   
CH100เคมีทั่วไป3(3-0)   
PY180ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป1(0-2)   
MA111คณิตศาสตร์ 14(4-0)   
PY100ฟิสิกส์ทั่วไป3(3-0)   
CH190ปฏิบัติการเคมีทั่วไป1(0-2)   
วิชาแกน(16 เครดิต)
PEC101กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 12(1-2)   
PEC102กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 22(1-2)   
PEC103พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกีฬา 2(2-0)   
PEC104จริยธรรมวิชาชีพ 11(1-0)   
PEC401ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 32(2-0)   
PEC202ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 12(2-0)   
PEC302ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 22(2-0)   
PEC303สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ2(2-0)   
PEC201จริยธรรมวิชาชีพ 21(1-0)   
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ(26 เครดิต)
PEH201สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์2(2-0)   
PEH202สาธารณสุขเบื้องต้น2(2-0)   
PEH203จุลชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข3(2-2)   
PEH204ปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข3(2-2)   
PEH205โภชนาการสาธารณสุข2(1-2)   
PEH401การบริหารงานสาธารณสุข2(2-0)   
PEH207อนามัยสิ่งแวดล้อม2(1-2)   
PEH301วิทยาการระบาด2(1-2)   
PEH302การวิจัยทางสาธารณสุข2(1-2)   
PEH303เทคโนโลยีสาธารณสุขและคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ2(1-2)   
PEH304เศรษฐศาสตร์สุขภาพ2(2-0)   
PEH206โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ2(2-0)   
วิชาชีพ(35 เครดิต)
วิชาชีพบังคับ (เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)(28 เครดิต)
วิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ(28 เครดิต)
PEH211การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ2(1-2)   
PEH212ปรัชญาสุขศึกษา2(2-0)   
PEH213อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0)   
PEH311สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ2(1-2)   
PEH312ทฤษฎีสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ2(1-2)   
PEH411การสร้างเสริมความปลอดภัย2(1-2)   
PEH314กิจกรรมสุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ2(1-2)   
PEH315ทันตสุขภาพ2(1-2)   
PEH316การปฐมพยาบาล2(1-2)   
PEH317การวางแผน ดำเนินงาน และประเมินผลสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข2(1-2)   
PEH318การวางแผน ดำเนินงาน และประเมินผลสุขศึกษาในชุมชน2(1-2)   
PEH313โครงการสร้างเสริมสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จในสถานศึกษา2(1-2)   
วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน(28 เครดิต)
PEH213อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0)   
PEH221การสื่อสารสุขภาพ2(1-2)   
PEH222หลักการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน2(2-0)   
PEH321การจัดองค์กรและเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ 2(1-2)   
PEH322ชุมชนภิวัตน์เพื่อการพึ่งตนเองทางสุขภาพ2(1-2)   
PEH324พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม2(2-0)   
PEH424การวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขชุมชน 2(1-2)   
PEH326การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับนักสาธารณสุข2(2-0)   
PEH327การตลาดเชิงสังคมเพื่อสุขภาพ2(2-0)   
PEH421การบริหารจัดการสาธารณสุขชุมชนอย่างยั่งยืน 2(1-2)   
PEH422การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน2(1-2)   
PEH423สัมมนาปัญหาสาธารณสุขชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 2(1-2)   
PEH325นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ2(2-0)   
วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม(28 เครดิต)
PEH213อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0)   
PEH231อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร2(1-2)   
PEH232สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม2(1-2)   
PEH331การควบคุมมลภาวะทางอากาศ2(2-0)   
PEH336การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสะอาด2(1-2)   
PEH333การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค2(2-0)   
PEH334การจัดการขยะและการใช้ประโยชน์3(2-2)   
PEH335การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม2(1-2)   
PEH332การจัดหาน้ำสะอาด และการบำบัดน้ำเสีย3(2-2)   
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(28 เครดิต)
PEH241สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2(1-2)   
PEH242การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม2(1-2)   
PEH243ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม2(1-2)   
PEH341พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์สำหรับงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2(2-0)   
PEH347การป้องกันและควบคุมเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล2(1-2)   
PEH343พิษวิทยาอาชีวอนามัย 2(1-2)   
PEH344อาชีวเวชศาสตร์ 2(2-0)   
PEH345เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม2(1-2)   
PEH346การประเมินความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย 2(1-2)   
PEH342การยศาสตร์ 2(2-0)   
วิชาชีพเลือก(7 เครดิต)
PEH361จิตวิทยาอุตสาหกรรม2(2-0)   
PEH471การจัดการน้ำเสีย3(3-0)   
PEH363การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข2(2-0)   
PEH364ระบบสารสนเทศสาธารณสุข3(2-2)   
PEH365วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข2(2-0)   
PEH366วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ2(2-0)   
PEH368อนามัยครอบครัว2(2-0)   
PEH369สุขภาพผู้สูงอายุ2(2-0)   
PEH371การควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม2(1-2)   
PEH461หลักจิตวิทยาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ2(2-0)   
PEH462สุขภาพผู้บริโภค2(2-0)   
PEH465การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม2(1-2)   
PEH466พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม3(3-0)   
PEH467การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม2(2-0)   
PEH468การส่งเสริมสุขภาพในการทำงาน 2(2-0)   
PEH469การกำจัดสิ่งปฏิกูล 3(3-0)   
PEH362การจัดการบริการสุขภาพชุมชนและประกันคุณภาพ3(2-2)   
หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(6 เครดิต)
PEH452การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข6(0-18)   
PEH451สหกิจศึกษา6(0-18)   
หมวดวิชาเลือกเสรี(6 เครดิต)


SWU112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน นำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้นำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

SWU124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการนำเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน นำความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน

SWU123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการนำความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก

SWU138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น

SWU137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น

SWU135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น

SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

SWU144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการดำรงชีวิตในสังคม

SWU141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
ศึกษาความสำคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SWU142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างยั่งยืน

SWU341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของกาลิเลโอ กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตั้ม ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ นำไปสู่ความเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแท้ของจิต

SWU145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม

SWU143 พลังงานทางเลือก
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ เรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสำคัญของการใช้พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน

SWU252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการดำรงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย

SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

SWU251 มนุษย์กับสังคม
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และนำความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม

SWU356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด วิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดำเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์

SWU355 พุทธธรรม
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข

SWU354 มนุษย์กับสันติภาพ
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ

SWU353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย

SWU357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหารจัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพื่อกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU374 สัมมาชีพชุมชน
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างสำนึก และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU373 ภูมิลักษณ์ชุมชน
ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ และความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระทำและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย

SWU367 กฎหมายทั่วไป
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลำดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย กฎหมายสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ในการดำเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย

SWU366 จิตวิทยาสังคม
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม กระบวนการต่างๆทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

SWU365 หลักการจัดการสมัยใหม่
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข

SWU364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

SWU363 มนุษย์กับการเมือง
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องค์กรที่ใช้อำนาจการปกครอง การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

SWU362 มนุษย์กับอารยธรรม
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก

SWU361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ที่พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่วมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

BI101 ชีววิทยา 1
ศึกษาหลักการสำคัญของโครงสร้างและหน้าที่ องค์ประกอบของเซลทั้งโพรคารีโอตและยูคารีโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งที่มีชีวิต ได้แก่ ไวรัส มอเนอรา โปรติสต์ เห็ดรา พืช และสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมและวิวัฒนาการ

BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้องกับวิชา ชว 101 ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและ ยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้แก่ ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา ชว 101

CH100 เคมีทั่วไป
ศึกษาหลักทั่วไปของวิชาเคมี ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส เคมีอินทรีย์เบื้องต้น (หมู่ฟังก์ชัน การเรียกชื่อไฮบริไดเซซัน และการเกิดปฏิกิริยา) สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดล้อม

CH190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา คม 100

MA111 คณิตศาสตร์ 1
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ การอินทิเกรตฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์

PY100 ฟิสิกส์ทั่วไป
กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง แสงสนามไฟฟ้า และอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์

PY180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับ วิชา ฟส 100

PEC103 พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกีฬา
ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และกีฬา ตลอดจนเข้าใจประวัติและปรัชญาของสาขาวิชาเหล่านี้ บทบาทของวิชาชีพเหล่านี้ในสังคม โอกาสในการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จสาขาวิชาเหล่านี้

PEC102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการทำงาน และการควบคุมอวัยวะและระบบต่าง ๆของมนุษย์ การทำงานของระบบต่าง ๆในภาวะปกติ ได้แก่ ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

PEC101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการทำงาน และการควบคุมอวัยวะและระบบต่าง ๆของมนุษย์ การทำงานของระบบต่าง ๆ ในภาวะปกติ ได้แก่ ระบบผิวหนัง ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัสพิเศษ ระบบฮอร์โมน และระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

PEC104 จริยธรรมวิชาชีพ 1
ศึกษาความหมาย ความสำคัญเกี่ยวกับจริยศาสตร์ คุณค่าของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทางพลศึกษา กีฬา การออกกำลังกาย นันทนาการ และสุขภาพ มีการปลูกจิตสำนึกที่ดี มีความประพฤติและการปฏิบัติที่มีคุณธรรมตามค่านิยมของสังคมไทย

PEC401 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้นำพลศึกษา กีฬา การออกกำลังกาย นันทนาการ และสุขภาพ เน้นทักษะการฟังและการพูดเพื่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ ฝึกอ่านและเขียนคำแนะนำเกี่ยวกับพลศึกษา กีฬา การออกกำลังกาย นันทนาการ และสุขภาพ ตลอดจนอ่านงานวิจัยและบทความในสาขาวิชาชีพ

PEC202 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 1
ศึกษาหลักไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการใช้งานในวิชาชีพ เรียนรู้การใช้ศัพท์เกี่ยวกับพลศึกษา กีฬา การออกกำลังกาย นันทนาการ และสุขภาพ ฝึกอ่าน ฟัง และพูด เพื่อสื่อสาร

PEC302 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 2
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการเคลื่อนไหวในกิจกรรมพื้นฐานและกิจกรรมที่มีความซับซ้อนที่เกี่ยวกับพลศึกษา กีฬา การออกกำลังกาย นันทนาการ และสุขภาพ ฝึกอ่านบทคัดย่อ สิ่งพิมพ์ และตำราภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ

PEC303 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักเบื้องต้นและประโยชน์ของสถิติประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา โดยศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ของข้อมูลการนำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจกแจงการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าประชากร การทดสอบสมมติฐานการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบความสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การคำนวณขนาดตัวอย่าง

PEC201 จริยธรรมวิชาชีพ 2
ศึกษาและเข้าใจจริยธรรมวิชาชีพในทางพลศึกษา กีฬา การออกกำลังกาย นันทนาการ และสุขภาพ เข้าใจทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม การพัฒนาจริยธรรมในแนวพุทธ การพัฒนาตนให้เป็นผู้มีจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกและจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นผู้มีความสำเร็จในวิชาชีพ

PEH201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ศึกษาแนวคิดหลักของสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมศาสตร์ สุขศึกษา สุขภาพ และสาธารณสุข การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลและชุมชนโดยประยุกต์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ในงานสุขศึกษา ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ กลวิธีการทางสุขศึกษา กระบวนการวางแผนและการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา บทบาทของนักส่งเสริมสุขภาพ และนักสุขศึกษาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ การนำหลักการสื่อความหมายและการประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข การสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลกับชุมชน

PEH202 สาธารณสุขเบื้องต้น
ศึกษาความเป็นมาและแนวคิดของการสาธารณสุข ระบบบริการสาธารณสุขระดับต่างๆของประเทศและต่างประเทศ ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย หลักและวิธีการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ บทบาทของหน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ การปฏิรูประบบสุขภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

PEH203 จุลชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข
ศึกษาจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรค ในเรื่องคุณสมบัติที่สำคัญ รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง การเจริญ การทำให้เกิดโรค อาการสำคัญ การติดต่อ การระบาดและการควบคุมป้องกัน ตลอดจนศึกษาถึงความสำคัญของจุลินทรีย์ทางด้านอาหาร น้ำ สาธารณสุข การนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโชน์ รวมทั้งศึกษาถึงภูมิคุ้มกันของร่างกาย กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อ จุลินทรีย์และสิ่งแปลกปลอม

PEH204 ปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและโฮสท์ การจำแนกชนิดของปรสิตและโฮสท์ รูปร่าง ลักษณะของปรสิตแต่ละชนิด วงจรชีวิต การสืบพันธุ์ การติดต่อ การแพร่กระจายของปรสิตสู่โฮสท์ การทำให้เกิดโรค การวินิจฉัยปรสิตต่างๆ ตลอดจนแนวทางการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อปรสิตเหล่านั้น

PEH205 โภชนาการสาธารณสุข
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร ภาวะโภชนาการและภาวะสุขภาพ สารอาหาร ประเภทของอาหาร/สารปรุงแต่งรสที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการ ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาสำหรับภาวะโภชนาการตามวัยต่างๆ ตัวชี้วัดเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องและไม่สมดุลทางโภชนาการ การใช้อาหารเพื่อสนับสนุนการรักษาและป้องกันโรค การกำหนดอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาโภชนาการในท้องถิ่น

PEH206 โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยศึกษาถึงลักษณะอาการของโรค สาเหตุของโรค การวินิจฉัยโรค การรักษา การระบาดของโรค การป้องกันและควบคุมโรค การเปรียบเทียบสถานการณ์ของโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อระหว่างประเทศกับต่างประเทศ

PEH207 อนามัยสิ่งแวดล้อม
ศึกษาความหมายของอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในแง่นิเวศวิทยา องค์ประกอบต่างๆของสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย น้ำดื่ม น้ำใช้ การกำจัดและการควบคุมสิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษเช่นมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำและมลพิษทางเสียง รวมทั้งการการควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค

PEH301 วิทยาการระบาด
ศึกษาแนวคิดและขอบเขตของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรค แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางสาเหตุ การวัดการเกิดโรค การปรับอัตรา การกระจายโรค วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด การสอบสวนการระบาดของโรค การเฝ้าระวังโรค การคัดกรองโรค วิทยาการระบาดโรคติดเชื้อ วิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อมและโรคจากการประกอบอาชีพ วิทยาการระบาดสังคม การวินิจฉัยชุมชน การประยุกต์วิทยาการระบาดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค

PEH302 การวิจัยทางสาธารณสุข
ศึกษาหลักการและกระบวนการวิจัยเบื้องต้น โดยครอบคลุมถึงระเบียบวิธีการวิจัยแบบต่างๆ การทบทวนวรรณกรรมโดยใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ชนิดของตัวแปร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวความคิดการวิจัย รูปแบบการวิจัย การประยุกต์ใช้การวิจัยในงานสาธารณสุข จรรยาบรรณของนักวิจัย ปฏิบัติการสร้างและทดสอบเครื่องมือในการวิจัยทางสาธารณสุข การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย เขียนโครงร่างวิจัยและเขียนรายงานวิจัยทางสาธารณสุข

PEH303 เทคโนโลยีสาธารณสุขและคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ
ศึกษาหลักการประยุกต์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับการจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสาธารณสุข การแปลผล การรายงานผลที่ได้จากการวิเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสาธารณสุข

PEH304 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
ศึกษาความหมาย ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์/อุทานทางด้านสาธารณสุขของประชาชน การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่เหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขไปในทางที่เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้ให้บริการสาธารณสุข บทบาทภาครัฐที่ส่งผลต่อการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย นโยบายและรูปแบบการสร้างหลักการประกันสุขภาพ และการประเมินแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุขด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

PEH401 การบริหารงานสาธารณสุข
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารจัดการ ความเป็นมาของการบริหารงานสาธารณสุข หลักการวางแผน การจัดองค์การ การควบคุม การนำ การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ทางสาธารณสุข การใช้เครื่องมือบริหารเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ แนวคิดการบริหารโครงการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขโดยทั่วไปที่ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข

PEH213 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ขอบเขต การให้บริการเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย ศึกษาถึงสาเหตุ อันตรายโรค และพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบอาชีพ ตลอดจนความปลอดภัย การป้องกัน แก้ไขและควบคุมอันตรายโรค และพิษจากการประกอบอาชีพ

PEH212 ปรัชญาสุขศึกษา
ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ สุขภาวะ ความสุขสมบูรณ์ การสร้างเสริมสุขภาพ องค์ประกอบของสุขภาพในทุกมิติ ค่านิยมทางสุขภาพ เจตคติทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างค่านิยมทางสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงเจตคติทางสุขภาพที่มีผลต่อการปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ตามกลวิธีสุขศึกษา กระบวนการปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ นโยบายสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของนักสุขศึกษา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพและนักวิชาการสาธารณสุข การผลิตวิชาชีพสุขศึกษาและสาธารณสุข จรรยาบรรณ วิชาชีพสุขศึกษาและสมรรถนะของนักสุขศึกษา นัก สุขศึกษาดีเด่น

PEH211 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ศึกษาหลักการออกกำลังกายและการสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ การประเมินสมรรถภาพภาพทางกาย การออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกาย เพศ วัย และภาวะความเจ็บป่วย การเลือกใช้อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย การฝึกทักษะเป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพ

PEH411 การสร้างเสริมความปลอดภัย
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีของการสร้างเสริมความปลอดภัย มุมมองเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บและการสร้างเสริมความปลอดภัย เน้นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านความปลอดภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยด้านกายภาพ สังคม อารมณ์และปัญญา ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย การป้องกันความรุนแรง กลวิธีเพื่อความปลอดภัย ชุมชนปลอดภัยและโครงการความปลอดภัย

PEH311 สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ศึกษาความหมายและพัฒนาการทางจิตวิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่มีผลต่อสุขภาพจิต การพัฒนาสุขภาพจิตของบุคคลตามวัย ครอบครัวและชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิต กระบวนการให้คำปรึกษา และจิตสังคมบำบัดเบื้องต้น

PEH317 การวางแผน ดำเนินงาน และประเมินผลสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข การสำรวจวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และการวางแผนให้สุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข กระบวนการให้ สุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข วิธีการให้สุขศึกษา การผลิตและใช้สื่อสุขศึกษาที่เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการ ญาติ และประชาชนทั่วไป แนวทางและวิธีการประเมินผลสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข

PEH313 โครงการสร้างเสริมสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จในสถานศึกษา
ศึกษาแนวคิด ความเป็นมา และความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษา องค์ประกอบและเกณฑ์การพิจารณาของการสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษา หลักการสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษา การสร้างนโยบายและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การเพิ่มขีดความสามารถ และทักษะด้านสุขภาพของบุคลากร การประสานงานกับชุมชนและองค์กรอื่นในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิดการวางแผนและประเมินผลโรงเรียนส่ร้างเสริมสุขภาพ หลักการดำเนินงานสุขศึกษาในสถานศึกษา การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลงานสุขศึกษา ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ และการฝึกปฏิบัติวางแผนและประเมินผลงานสุขศึกษา

PEH314 กิจกรรมสุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา การออกแบบและการวางแผนกิจกรรมสุขศึกษาที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ และผู้รับบริการด้านสุขภาพ การวัดและการประเมินการจัดกิจกรรมสุขศึกษา วิเคราะห์บทบาทของการสื่อสารที่มีต่อกิจกรรมสุขศึกษา องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสาร การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสุขศึกษา และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสุขภาพ

PEH315 ทันตสุขภาพ
โครงสร้างของช่องปาก ความผิดปกติของฟัน การเกิดโรค การควบคุมและป้องกันปัญหาสุขภาพของช่องปากและฟัน การตรวจช่องปากตามระบบเฝ้าระวัง การสำรวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ หลักการวินิจฉัยปัญหาทันตสุขภาพของนักเรียน การเฝ้าระวังทันตสุขภาพ รูปแบบของการดำเนินงานทันตสาธารณณสุขในโรงเรียนและชุมชน แผนงานทันตสาธารณสุขและหน่วยงานทางทันตสาธารณสุข

PEH316 การปฐมพยาบาล
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนนำส่งแพทย์ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย วิธีใช้ยาโดยเฉพาะยาสามัญประจำบ้านและยาที่ใช้บรรเทาอาการหรือเพื่อการรักษาโรคเบื้องต้น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้องหลับพบแพทย์

PEH318 การวางแผน ดำเนินงาน และประเมินผลสุขศึกษาในชุมชน
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชุมชน สภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการสุขศึกษาในชุมชน การเข้าถึงและการเตรียมชุมชน การสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชน กระบวนการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานสุขศึกษาในชุมชน แนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพร่วมกับกระบวนการประชาสังคม การจัดองค์กร การระดมทรัพยากร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิธีการและสื่อสุขศึกษาที่เหมาะสมกับชุมชน การประเมินผลและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานสุขศึกษาในชุมชน

PEH312 ทฤษฎีสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลในทุกช่วงวัยของชีวิต การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสุขศึกษาที่เหมาะสมเพื่อปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การคิดวิเคราะห์และนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษามาใช้ในการเขียนโครงการสุขศึกษา

PEH321 การจัดองค์กรและเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสำคัญขององค์กรชุมชนและเครือข่าย รูปแบบของการเชื่อมประสานขององค์กรชุมชนเป็นเครือข่ายในลักษณะต่างๆ แนวปฏิบัติในการวิเคราะห์เครือข่าย การจัดตั้ง การบริหารและแนวทางพัฒนาองค์กรและเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเครือข่าย ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่างต่างๆ ขององค์กรและเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ รวมทั้งเครือข่ายประชาสังคม

PEH322 ชุมชนภิวัตน์เพื่อการพึ่งตนเองทางสุขภาพ
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อสุขภาวะชุมชน แนวคิดการพึ่งตนเองทางสุขภาพ ระบบสุขภาพแบบพอเพียง การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านสุขภาพ การฝึกปฏิบัตินำแนวคิดการพึ่งตนเองทางสุขภาพและระบบสุขภาพแบบพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร และชุมชนอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาตัวแบบในชุมชนท้องถิ่นที่นำแนวคิดการพึ่งตนเองทางสุขภาพและระบบสุขภาพแบบพอเพียงไปใช้อย่างได้ผล

PEH222 หลักการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน
ศึกษาความหมาย ชนิด ลักษณะ และองค์ประกอบของชุมชน วิถีชุมชน หลักการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน การเตรียมชุมชน การสำรวจ การทำแผนที่ชุมชน แนวทางและขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสาธารณสุขชุมชน ระบบบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน บทบาทของนักสาธารณสุขในการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน และแนวทางการประสานงานกับองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้อง

PEH325 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ศึกษาความหมาย แนวคิด และที่มาของนโยบายสาธารณะ แนวทางและหลักการกำหนดนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์และผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพ เทคนิค วิธีการและรูปแบบการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบ

PEH326 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับนักสาธารณสุข
ศึกษาความหมายและความสำคัญของระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การจัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการของประเทศ หลักการและความสำคัญของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ระบบราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสำคัญของข้อกำหนดของท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข กฎหมายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการสาธารณสุข

PEH327 การตลาดเชิงสังคมเพื่อสุขภาพ
ศึกษาความหมายและความสำคัญของสุขภาพชุมชน สิ่งแวดล้อมและการตลาด วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการจัดการทางการตลาดที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและสุขภาพชุมชน การสร้างความพึงพอใจระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค การวิเคราะห์กลยุทธ์และโอกาสทางการตลาดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้แนวทางการตลาดเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการดำเนินธุรกิจหรือมีการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การประยุกต์ใช้กลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพสังคมที่ดี

PEH421 การบริหารจัดการสาธารณสุขชุมชนอย่างยั่งยืน
ศึกษาแนวคิดและความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ หลักการทำงานสาธารณสุขชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการระดมความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาครัฐ เอกชนและชุมชน การส่งเสริมบทบาทขององค์กรชุมชนในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของชุมชนตนเอง ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน การเข้าถึงชุมชน การบริหารโครงการด้านสุขภาพในชุมชน และการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในชุมชน เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขชุมชนอย่างยั่งยืน

PEH422 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการความรู้ กระบวนการพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติเพื่อจัดการองค์ความรู้ด้านสุขภาพโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพในชุมชนและสังคม การบริหารจัดการความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน

PEH423 สัมมนาปัญหาสาธารณสุขชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ค้นคว้า และอภิปรายปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ สาเหตุของปัญหา การเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสาธารณสุขชุมชน แนวโน้มของปัญหาสาธารณสุข ผลกระทบของปัญหาสาธารณสุขที่มีต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและระบบสังคม ตลอดจนโครงสร้างขององค์กรและนโยบายการสาธารณสุขของประเทศ

PEH424 การวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขชุมชน
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนและประเมินผล แนวคิด หลักการและกระบวนการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขชุมชน ฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลสาธารณสุข การสำรวจข้อมูลสาธารณสุข การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ด้านสาธารณสุขชุมชน การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนแม่บทชุมชนด้านสาธารณสุข การเขียนโครงการ หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ การควบคุมกำกับงาน การนิเทศ และการประเมินผลแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขชุมชน

PEH324 พลวัตรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
ศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมกลุ่ม พัฒนาการของกลุ่มในลักษณะต่างๆ สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการทำงานเป็นทีม ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม และปัจจัยที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

PEH221 การสื่อสารสุขภาพ
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบ กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่มีต่องานสาธารณสุข หลักการสื่อสารและประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ การนำหลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล องค์กรและชุมชน โดยเน้นการฝึกพูดในที่ชุมชน ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคนิคและสื่อต่าง ๆ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ

PEH213 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ขอบเขต การให้บริการเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย ศึกษาถึงสาเหตุ อันตรายโรค และพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบอาชีพ ตลอดจนความปลอดภัย การป้องกัน แก้ไขและควบคุมอันตรายโรค และพิษจากการประกอบอาชีพ

PEH331 การควบคุมมลภาวะทางอากาศ
ศึกษาความหมายของมลพิษทางอากาศ แหล่งกำเนิด การแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศและการป้องกัน ควบคุม มลพิษทางอากาศโดยใช้มาตรการทางวิชาการและกฎหมาย

PEH332 การจัดหาน้ำสะอาด และการบำบัดน้ำเสีย
ศึกษาความสำคัญของการจัดหาน้ำสะอาด คุณสมบัติและมาตรฐานของน้ำดื่มน้ำใช้ แหล่งน้ำ แหล่งน้ำและการจัดการน้ำในชุมชน วิธีการผลิตและขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบการบริการน้ำในชุมชน การเฝ้าระวัง ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ ปัญหาความสำคัญและผลกระทบของน้ำเสีย รูปแบบการปรับปรุงและจัดการน้ำเสีย การจัดการน้ำเสียในชุมชน หลักการและวิธี การบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล ได้แก่ ระบบบำบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ระบบฟิลม์ตรึง ระบบบ่อบำบัด ระบบบำบัดโดยใช้พื้นดิน การออกซิไดส์และการตกผลึกทางเคมี การบำบัดและกำจัดสลัดจ์ การกำจัดธาตุอาหาร การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และการควบคุมระบบ

PEH333 การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค
ศึกษาลักษณะทางกีฎวิทยาของแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคที่มีความสำคัญในด้านการสาธารณสุข ซึ่งสามารถนำโรคมาสู่มนุษย์ ผลกระทบของแมลงและสัตว์นำโรคที่มีต่อปัญหาสุขภาพของชุมชน ตลอดจนมาตรการในการควบคุมแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคโดยวิธีต่าง ๆ

PEH334 การจัดการขยะและการใช้ประโยชน์
ศึกษาหลักการจัดการ ชนิด ปริมาณ องค์ประกอบและลักษณะของขยะ การเก็บขนขยะ สถานีขนถ่ายขยะ การแปลงรูปขยะ และการกำจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล การจัดการและกำจัดขยะอันตราย และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ นโยบาย และกฎหมายในการจัดการขยะ

PEH213 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ขอบเขต การให้บริการเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย ศึกษาถึงสาเหตุ อันตรายโรค และพิษที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบอาชีพ ตลอดจนความปลอดภัย การป้องกัน แก้ไขและควบคุมอันตรายโรค และพิษจากการประกอบอาชีพ

PEH336 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสะอาด
ศึกษาการเกิดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะ ชนิด และปริมาณของเสียในโรงงานอุสาหกรรม การเกิดและการควบคุมป้องกันการเกิดมลพิษอุตสาหกรรม ผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชน การใช้เทคโนโลยีสะอาด และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม

PEH232 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ศึกษาหลักการดูแลสุขภาพอนามัย ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ มลพิษทางน้ำ อากาศเป็นพิษ มลพิษทางเสียง มลพิษในดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภาวะโลกร้อน การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การกำจัดเหตุรำคาญ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การบำบัดของเสียและสิ่งปฏิกูล

PEH231 อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร
ศึกษาหลักการทางด้านสุขาภิบาลอาหาร โรคและอันตรายจากอาหารปนเปื้อนทางเคมี ชีววิทยาและกายภาพ การสุขาภิบาลโรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง นมและผลิตภัณฑ์นม อาหารทะเล เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ผักและผลไม้ การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ การเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร การจัดการความปลอดภัยของอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหารการจัดการและตรวจสอบสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร การตรวจความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ในการปรุงอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร

PEH335 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศึกษาหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากลด้านคุณภาพและการจัดทำมาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 14000 บทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรนานาชาติ และการสื่อสารความเสี่ยงกับชุมชน การกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติการ เศรษฐศาสตร์ในการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม

PEH346 การประเมินความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจำแนกประเภทกิจกรรมของงาน เทคนิคและหลักการประเมินความเสี่ยง เกณฑ์การบ่งชี้อันตราย การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินผลและจัดลำดับความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง ศึกษากรณีตัวอย่างและฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง การเตรียมแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง และรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายในการทำงาน

PEH347 การป้องกันและควบคุมเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล
ศึกษาสาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย การป้องกันก่อนเกิดอัคคีภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย เทคนิคและวิธีการควบคุมอัคคีภัย กฎหมายเกี่ยวกับอัคคีภัย แผนการป้องกันอัคคีภัย ประเภทของสารเคมีที่เป็นอันตรายจากศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่เก็บสารเคมี หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับสารเคมี

PEH345 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ศึกษาหลักเกณฑ์ในการวางระเบียบแบบแผนและมาตรการความปลอดภัยในโรงงาน การป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในขณะทำงาน การวางผังโรงงานเพื่อลดอุบัติเหตุ การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เช่น งานเชื่อม งานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง และงานที่เกี่ยวข้องกับสารพิษ หลักการและเทคนิคในการค้นหาอันตราย การประเมินความเสี่ยง ระบบบริหารงานความปลอดภัย และการจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

PEH344 อาชีวเวชศาสตร์
ศึกษาสิ่งคุกคามที่เป็นสาเหตุของโรคจากการประกอบอาชีพ โรคชนิดต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน อาการและอาการแสดงทางคลินิก หลักการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โรคจากการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ความรู้ในการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ การตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ

PEH343 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
ศึกษาประวัติของพิษวิทยา ความหมายและความสำคัญของพิษวิทยา การดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย การกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย สักษณะและกลไกการเกิดพิษ การเปลี่ยนแปลงสารพิษในร่างกาย การเกิดพิษต่อระบบภูมิคุ้มกัน สารพิษกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สารเคมีที่เป็นพิษในอุตสาหกรรมและการเกษตร ตัวทำละลาย แก๊ส ไอระเหย อนุภาค สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ การป้องกันสารพิษ การประเมินสารพิษในร่างกาย ดัชนีสารพิษในตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ การตรวจสอบสารพิษทางห้องปฏิบัติการ

PEH342 การยศาสตร์
ศึกษาความหมายของการยศาสตร์ ประวัติความเป็นมา ปรัชญาของการยศาสตร์ปัจจัยทางการยศาสตร์ หลักการพื้นฐานทางด้านการยศาสตร์ ขนาดสัดส่วนของร่างกายและท่าทางการทำงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร การออกแบบลักษณะและวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับร่างกายและจิตใจ การเคลื่อนย้ายวัสดุ การใช้แรงของกล้ามเนื้อ การปวดเมื่อกล้ามเนื้อจากการทำงาน การบริหารกายเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การประยุกต์การยศาสตร์เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน

PEH341 พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์สำหรับงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ มิติและระบบหน่วยทางวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบอาคารและการวางผังโรงงาน วัสดุและความแข็งแรงของวัสดุ พื้นความรู้ทางเทอร์โมไดนามิกส์ พื้นความรู้ทางกลศาสตร์ของไหล พื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า การสุขาภิบาลโรงงาน มาตรฐานต่าง ๆ ทางวิศวกรรม

PEH243 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ศึกษาความปลอดภัยในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่ออันตรายทางด้านกายภาพ การทำงานกับเครื่องจักร เครื่องมือกล ไฟฟ้า การทำงานเกี่ยวกับสารเคมี การป้องกันและระงับอัคคีภัย ปัญหาและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน การวิเคราะห์และสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ การวิเคราะห์ความสูญเสียและการรายงานอุบัติเหตุ เทคนิคความปลอดภัยในการทำงาน การปรับปรุงสถานที่ทำงาน การบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย การจัดทำแผนงานโครงการความปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

PEH242 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
ศึกษาเทคนิค วิธีการตรวจวัดและการสุ่มเก็บตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่าง เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเก็บตัวอย่างมลพิษอากาศ ฝุ่นละอองและอนุภาคในอากาศ การวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การแปลผลและการรายงานผลสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

PEH241 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
ศึกษาสภาพแวดล้อมในทำงานทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักการควบคุมอันตราย การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล กิจกรรมที่ส่งเสริมงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

PEH371 การควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
ศึกษาหลักการในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม มาตรฐานคุณภาพอากศจากแหล่งกำเนิด เทคนิคการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศจากปล่อง การควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์และข้อมูลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ การออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบแก้ไข และบำรุงรักษาระบบบำบัดและกำจัดมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาค ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศชนิดก๊าซและไอ ระบบบำบัดและจำกัดกลิ่น และการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

PEH369 สุขภาพผู้สูงอายุ
ศึกษาทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย และสุขภาพจิต ที่พบในผู้สูงอายุและศึกษาถึงปัญหา วิธีป้องกัน ตลอดจนศึกษาถึงทฤษฎีของการยืดอายุ ให้ยืนนานและมีสุขภาพที่ดี โดยอ้างอิงจากผลการทดลอง และการวิจัยในระดับเซลล์ นอกจากนี้จะกล่าวเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

PEH471 การจัดการน้ำเสีย
ศึกษาแนวคิดและวิธีการในจัดการน้ำเสีย การป้องกันมลพิษทางน้ำ และการผลิตที่สะอาดเพื่อลดน้ำเสีย หลักการการเฝ้าระวังและตรวจวัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง การออกแบบ การควบคุม ตรวจสอบแก้ไข บำรุงรักษา รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียประเภทต่างๆ การกำจัดสลัดจ์ และการใช้แบบจำลองทางคริตศาสตร์เพื่อการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ

PEH368 อนามัยครอบครัว
ศึกษาชีวิตครอบครัวในสังคมปัจจุบัน โดยเน้นการเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี การสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว การดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก โดยเริ่มตั้งแต่ระยะก่อนแต่งงาน ระยะตั้งครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและระยะให้นมลูก การดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิด วัยก่อนเรียน จนถึงระยะวัยเรียน ตลอดจนการวางแผนครอบครัว การเสริมสร้าง การดูแลและพัฒนาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว การให้บริการทางด้านแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัวจากหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐและเอกชน

PEH366 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ
เรียนรู้องค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นการศึกษาวิถีชีวิตคนไทยจากภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทุกภูมิภาค โดยเฉพาะปัจจัยเพื่อการดำรงชีวิตประกอบด้วยลักษณะที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่อม อาหาร และการรักษาโรค

PEH365 วัฒนธรรมกับการพัฒนาสาธารณสุข
การวิเคราะห์ความแตกต่างและอิทธิพลวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสาธารณสุข เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบและหาวิธีการพัฒนา สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม

PEH364 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
ศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลระบบข่าวสารสาธารณสุข ระบบการบันทึกข้อมูล ระบบการสื่อสารข้อมูลสาธารณสุขในระดับต่างๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนสาธารณสุข การตรวจสอบ การรายงานและนำเสนอข้อมูล

PEH363 การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานสาธารณสุข
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ กลยุทธ์ และวิธีการในการจัดการเชิงระบบของหน่วยงาน สาธารณสุขสมัยใหม่ ภายใต้ปรัชญาของการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ และการกระจายอำนาจในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ระบบงานบริหาร งานวิชาการ และงานบริการสาธารณสุข ทั้งในและนอกหน่วยงานสาธารณสุข วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อการจัดการระบบงานของหน่วยงานสาธารณสุขให้ตอบสนองต่อปัญหา

PEH362 การจัดการบริการสุขภาพชุมชนและประกันคุณภาพ
ศึกษาแนวคิดการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในงานสาธารณสุข การพัฒนาสุขภาพและการสร้างพลังของชุมชน ศึกษาเปรียบระบบบริการสุขภาพของไทยและต่างประเทศ นโยบายและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ บทบาทของผู้นำสาธารณสุข แนวคิดการประกันคุณภาพ, มาตรฐานการจัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ องค์ประกอบของกระบวนการคุณภาพ การจัดองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ระบบเอกสารในกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพ

PEH361 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ศึกษาความหมายของจิตวิทยาอุตสาหกรรม พฤติกรรมมนุษย์ในกลุ่มองค์การและการทำงานอุตสาหกรรม ปัจจัยในสถานที่ทำงานที่มีผลต่อพฤติกรรม พฤติกรรมการจัดการ การวางแผน การผลิต การสื่อสาร การจำหน่าย การให้บริการ การบริโภค การให้คำปรึกษา แรงจูงใจในการทำงาน การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม การนิเทศงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หลักการบริหารงานบุคคล การประเมินผลบุคคล มนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การใช้หลักจิตวิทยาเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฎิบัติงาน หัวหน้างาน และเจ้าของสถานประกอบการ จิตวิทยาในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์

PEH461 หลักจิตวิทยาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ และหลักการทางจิตวิทยา ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ การจูงใจ ทฤษฎีและแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ ที่นำมาใช้ในการสร้างสุขภาพ รวมทั้งความสามารถทางปัญญาและความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ เจตคติ ค่านิยม

PEH462 สุขภาพผู้บริโภค
ศึกษาปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมการบริโภคอาหาร ฯลฯ ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ เรียนรู้บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริโภคของประชาชน และรวบรวมข้อเสนอแนะกลวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยและคุณค่าในอาหารต่อสุขภาพตลอดจนการเลือกซื้อสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน

PEH465 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลวิธีในการส่งเสริมสุขภาพ วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในแต่ละวัย การจัดระบบบริการสาธารณสุขเชิงรุก นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การแพทย์ทางเลือก นโยบายสาธารณสุขที่สนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพแนวทางการสร้างคุณค่าและจิตสำนึกในการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้หลักประชาสังคม และการประยุกต์ทฤษฎีในการสร้างเสริมสุขภาพ

PEH466 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาหลักของพิษวิทยา ความเป็นมาของพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สารพิษในสิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษของสาร ความสัมพันธ์ระหว่าปริมาณสารพิษที่ได้รับกับอาการตอบสนองต่อสารพิษ การดูดซึม การกระจาย การสะสมและการขับสารพิษ และการกำจัดสารพิษในร่างกาย คุณสมบัติของสารพิษอันตรายที่ใช้ในงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่น ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก ก๊าซ สารละลาย สารก่อมะเร็งและสารเคมีที่เป็นมลพิษทางอากาศ วิธีป้องกันควบคุมและการจัดการสารพิษ

PEH467 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม
ศึกษาความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ประเภทของธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์ สภาพปัจจุบันของการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม นโยบายและแผนการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

PEH468 การส่งเสริมสุขภาพในการทำงาน
ศึกษาแนวคิดและหลักการด้านการส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ หลักการการบริโภคอาหาร วิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัย และอาชีพ การสร้างจิตสำนึกของการส่งเสริมสุขภาพ

PEH469 การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพของบุคคล และชุมชน ที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลชนิดต่าง ๆ ขยะ น้ำโสโครก สิ่งปฏิกูลของมนุษย์ แหล่งที่มาของสิ่งปฏิกูล คุณสมบัติของสิ่งปฏิกูล การปรับปรุงคุณภาพ และวิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูลชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ และสร้างความเจริญแก่บ้านเมือง

PEH451 สหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศของสาขาวิชาร่วมกับที่ปรึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะการตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล ทำให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน

PEH452 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
การฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพสาธารณสุขในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศของสาขาวิชาร่วมกับที่ปรึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะการตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล ทำให้นิสิตมีประสบการณ์ในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาตลอดหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษาสู่การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง