หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (สุขศึกษา)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(30 เครดิต)
กลุ่มภาษา(10 เครดิต)
ภาษาไทย(4 เครดิต)
TH102ทักษะทางภาษา 22(2-0)   
TH101ทักษะทางภาษา 12(2-0)   
ภาษาต่างประเทศ(6 เครดิต)
EN101อังกฤษระดับพื้นฐาน 13(3-0)   
EN102อังกฤษระดับพื้นฐาน 23(3-0)   
EN103อังกฤษระดับต้น 13(3-0)   
EN108อังกฤษระดับสูง 23(3-0)   
EN105อังกฤษระดับกลาง 13(3-0)   
EN106อังกฤษระดับกลาง 23(3-0)   
EN107อังกฤษระดับสูง 13(3-0)   
EN104อังกฤษระดับต้น 23(3-0)   
กลุ่มมนุษยศาสตร์(2 เครดิต)
EP101จิตวิทยาเบื้องต้น2(2-0)   
FA101สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต2(2-0)   
FA103ศิลปะประเพณีนิยม2(2-0)   
HM101มนุษย์กับความงาม2(2-0)   
HM102มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม2(2-0)   
HM103มนุษย์กับสันติภาพ2(2-0)   
PH111พุทธศาสตร์2(2-0)   
HM105มนุษยศาสตร์สำหรับมนุษยชาติ2(2-0)   
HM106มนุษย์กับศาสนา2(2-0)   
HM107มนุษย์กับการพัฒนาตนเอง2(2-0)   
PG101จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน2(2-0)   
PH101ปรัชญาเบื้องต้น2(2-0)   
HM104วิถีธรรมแห่งสุขภาวะ2(1-2)   
กลุ่มสังคมศาสตร์(2 เครดิต)
BU100ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ2(2-0)   
EC101เศรษฐกิจไทยปัจจุบัน2(2-0)   
SO111สังคมและวัฒนธรรมไทย2(2-0)   
HI103มนุษย์กับอารยธรรม2(2-0)   
PO102มนุษย์กับการเมือง2(2-0)   
GE104มนุษย์และสิ่งแวดล้อม2(2-0)   
กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(2 เครดิต)
CP101เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น2(2-0)   
SC102วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต2(2-0)   
SC101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม2(2-0)   
MA101คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน2(2-0)   
กลุ่มวิชาพลศึกษา(2 เครดิต)
HE100วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ1(1-1)   
SPS100การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(1-1)   
PE182ว่ายน้ำเบื้องต้น1(1-1)   
PE183เทนนิสเบื้องต้น1(1-1)   
PE184ยูโดเบื้องต้น1(1-1)   
PE185ไอคิโดเบื้องต้น1(1-1)   
PE186การเสริมสร้างร่างกายเบื้องต้น1(1-1)   
PE187กิจกรรมเข้าจังหวะเบื้องต้น1(1-1)   
PE188การต่อสู้ป้องกันตัวเบื้องต้น1(1-1)   
PE189กอล์ฟเบื้องต้น1(1-1)   
PE191บาสเกตบอลเบื้องต้น1(1-1)   
PE192ฟุตบอลเบื้องต้น1(1-1)   
PE193เทเบิลเทนนิสเบื้องต้น1(1-1)   
PE194แบดมินตันเบื้องต้น1(1-1)   
PE195ลีลาศพื้นฐาน1(1-1)   
PE196การเต้นแอโรบิกพื้นฐาน1(1-1)   
PE197เกมเบ็ดเตล็ดเบื้องต้น1(1-1)   
PE198ฟุตซอลเบื้องต้น1(1-1)   
RCS103นันทนาการกับการอยู่ค่ายพักแรม1(1-1)   
PE100พลศึกษาเพื่อชีวิต1(1-1)   
กลุ่มบูรณาการ(10 เครดิต)
SWU201บูรณาการ 13(3-0)   
SWU302บูรณาการ 42(2-0)   
SWU301บูรณาการ 32(2-0)   
SWU202บูรณาการ 23(3-0)   
กลุ่มสารสนเทศ(2 เครดิต)
LIS101ทักษะการรู้สารสนเทศ2(2-0)   
หมวดวิชาเฉพาะ(130 เครดิต)
วิชาชีพครู(50 เครดิต)
วิชาบังคับ(54 เครดิต)
ED311กระบวนทัศน์ทางการศึกษา3(3-0)   
ED561การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์12(0-24)   
ED323จิตวิทยาสำหรับครู3(2-2)   
ED324การศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ3(2-2)   
ED331วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา3(2-2)   
ED341จิตสำนึกและจริยธรรมทางสังคม3(1-4)   
ED425การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน3(2-2)   
ED426การบริหารและการจัดการศึกษา3(2-2)   
ED427การแนะแนวเพื่อสร้างคุณค่าแห่งตน3(2-2)   
ED428สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้3(2-2)   
ED433ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้3(2-2)   
ED434การประเมินการเรียนรู้3(2-2)   
ED443การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค3(2-2)   
ED461การฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้3(1-4)   
ED321ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้3(2-2)   
วิชาเลือก(54 เครดิต)
ED322การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ3(2-2)   
ED351ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(1-4)   
ED352ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(1-4)   
ED455การประกันคุณภาพการศึกษา2(1-2)   
ED435การประเมินเพื่อเสริมสร้างพลัง3(2-2)   
ED441การบูรณาการวิชาชีพทางการศึกษา 3(2-2)   
ED454การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา2(1-2)   
ED353เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารศึกษา3(2-2)   
วิชาเอกสุขศึกษา(56 เครดิต)
แบบที่ 1 แบบวิชาเอก-โท(86 เครดิต)
วิชาเอกสุขศึกษา(56 เครดิต)
วิชาเอกบังคับ(42 เครดิต)
HE161กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์2(1-2)   
HE581การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ทางสุขศึกษา3(0-18)   
HE163ปรัชญาสุขศึกษา2(2-0)   
HE164ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ2(2-0)   
HE165สุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพชุมชน2(2-0)   
HE166ชีวิตและครอบครัว2(2-0)   
HE171การสร้างเสริมสุขภาพ2(2-0)   
HE172ความปลอดภัยในชีวิต2(2-0)   
HE261หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา2(1-2)   
HE262การวัดและการประเมินทางสุขศึกษา2(2-0)   
HE263ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสุขศึกษา3(3-0)   
HE264อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ2(2-0)   
HE265โรคและระบาดวิทยา2(2-0)   
HE266การปฐมพยาบาลและหลักการใช้ยา2(1-2)   
HE267สุขภาพจิต2(2-0)   
HE271การวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ2(2-0)   
HE361โครงการสุขภาพในโรงเรียนแบบผสมผสาน2(2-0)   
HE461สัมมนาสุขศึกษา2(1-2)   
HE462การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา2(2-0)   
HE162จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น2(1-2)   
วิชาเอกเลือก(14 เครดิต)
HE272การแนะแนวสุขภาพ2(2-0)   
HE362การผลิตสื่อ พัฒนาและการใช้สื่อสุขศึกษา2(2-0)   
HE363สุขภาพช่องปาก2(2-0)   
HE364อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น2(2-0)   
HE365ธุรกิจเพื่อสุขภาพ2(2-0)   
HE466กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ2(2-0)   
HE367การสื่อสารเพื่อสุขภาพ2(2-0)   
HE371ค่านิยม เจตคติและพฤติกรรมสุขภาพ2(2-0)   
HE463สุขภาพสตรี2(2-0)   
HE464เครื่องชี้วัดทางชีวภาพและสุขภาพ2(2-0)   
HE465สุขภาพผู้สูงอายุ2(2-0)   
HE366วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ2(2-0)   
หมวดวิชาโท(24 เครดิต)
แบบที่ 2 แบบวิชาเอกคู่(86 เครดิต)
วิชาเอกสุขศึกษา(40 เครดิต)
วิชาเอกบังคับ (เรียนเหมือนแบบ 1 ยกเว้นวิชา HE164 และ HE267)(38 เครดิต)
HE161กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์2(1-2)   
HE581การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ทางสุขศึกษา3(0-18)   
HE163ปรัชญาสุขศึกษา2(2-0)   
HE165สุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพชุมชน2(2-0)   
HE166ชีวิตและครอบครัว2(2-0)   
HE171การสร้างเสริมสุขภาพ2(2-0)   
HE172ความปลอดภัยในชีวิต2(2-0)   
HE261หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา2(1-2)   
HE262การวัดและการประเมินทางสุขศึกษา2(2-0)   
HE263ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสุขศึกษา3(3-0)   
HE264อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ2(2-0)   
HE265โรคและระบาดวิทยา2(2-0)   
HE266การปฐมพยาบาลและหลักการใช้ยา2(1-2)   
HE271การวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ2(2-0)   
HE361โครงการสุขภาพในโรงเรียนแบบผสมผสาน2(2-0)   
HE461สัมมนาสุขศึกษา2(1-2)   
HE462การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา2(2-0)   
HE162จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น2(1-2)   
วิชาเอกเลือก (เรียนเหมือนแบบที่ 1 แต่เพิ่มวิชา HE164 และHE267 ด้วย)(2 เครดิต)
HE164ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ2(2-0)   
HE267สุขภาพจิต2(2-0)   
HE272การแนะแนวสุขภาพ2(2-0)   
HE362การผลิตสื่อ พัฒนาและการใช้สื่อสุขศึกษา2(2-0)   
HE363สุขภาพช่องปาก2(2-0)   
HE364อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น2(2-0)   
HE466กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ2(2-0)   
HE366วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ2(2-0)   
HE367การสื่อสารเพื่อสุขภาพ2(2-0)   
HE371ค่านิยม เจตคติและพฤติกรรมสุขภาพ2(2-0)   
HE463สุขภาพสตรี2(2-0)   
HE464เครื่องชี้วัดทางชีวภาพและสุขภาพ2(2-0)   
HE465สุขภาพผู้สูงอายุ2(2-0)   
HE365ธุรกิจเพื่อสุขภาพ2(2-0)   
วิชาเอกพลศึกษา(40 เครดิต)
วิชาเอกบังคับ ภาคทฤษฎี(19 เครดิต)
PE102กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ที่ใช้ในการออกกำลังกาย2(2-1)   
PE103ลูกเสือและเนตรนารี2(1-2)   
PE104สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย2(2-1)   
PE201หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา2(2-0)   
PE402กิจกรรมกลุ่มและค่ายพักแรม2(1-2)   
PE203การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน2(2-0)   
PE301การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา2(2-1)   
PE401ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพลศึกษา3(3-0)   
PE202วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว2(2-0)   
วิชาเอกบังคับ ภาคปฏิบัติ(13 เครดิต)
PE131การบริหารกาย1(1-1)   
PE132กรีฑา1(1-1)   
PE133ฟุตบอล1(1-1)   
PE134ว่ายน้ำ1(1-1)   
PE231ยิมนาสติกส์1(1-1)   
PE581การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ทางพลศึกษา3(0-18)   
PE234เกม1(1-1)   
PE335กระบี่กระบอง1(1-1)   
PE336บาสเกตบอล1(1-1)   
PE436เทคนิคการตัดสินกีฬา1(1-1)   
PE232วอลเลย์บอล1(1-1)   
วิชาเอกเลือก ภาคทฤษฎี(4 เครดิต)
PE101ปรัชญาและจรรยาบรรณทางพลศึกษา2(2-0)   
PE445การวิจัยทางพลศึกษา2(2-0)   
PE302เวชศาสตร์การกีฬา2(2-0)   
PE341การจัดการแข่งขันกีฬา2(2-0)   
PE342การพลศึกษาสำหรับเด็ก2(2-0)   
PE343เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางพลศึกษา2(2-0)   
PE344การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย2(2-1)   
PE345การพลศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษ2(2-0)   
PE346สังคมและวัฒนธรรมการกีฬา2(2-0)   
PE347การสอนพลศึกษาและกีฬา2(2-1)   
PE441จิตวิทยาการกีฬา2(2-0)   
PE442โภชนาการการกีฬา2(2-0)   
PE443หลักการและปรัชญาสำหรับผู้ฝึกกีฬา2(2-0)   
PE444การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางพลศึกษา2(2-0)   
PE204การพัฒนาและการเรียนรู้ทางกลไก2(2-1)   
วิชาเอกเลือก ภาคปฏิบัติ(4 เครดิต)
วิชาเอกเลือก ภาคปฏิบัติการฝึก(4 เครดิต)
PE154หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น1(1-1)   
PE452ฟุตซอล1(1-1)   
PE156เทนนิส1(1-1)   
PE157เต้นรำพื้นเมือง1(1-1)   
PE233แอโรบิกดานซ์1(1-1)   
PE251รักบี้ฟุตบอล1(1-1)   
PE252ฮอกกี้1(1-1)   
PE253ยูโด1(1-1)   
PE254ยิมนาสติกส์ลีลา1(1-1)   
PE255แฮนด์บอล1(1-1)   
PE256การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ1(1-1)   
PE257การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อการออกกำลังกายและการกีฬา1(1-1)   
PE258กอล์ฟ1(1-1)   
PE337มวยไทย1(1-1)   
PE338กิจกรรมประกอบจังหวะ1(1-1)   
PE351มวยสากล1(1-1)   
PE352เซปัคตะกร้อ1(1-1)   
PE353โบว์ลิ่ง1(1-1)   
PE354เทควันโด1(1-1)   
PE355การต่อสู้ป้องกันตัว1(1-1)   
PE437เทเบิลเทนนิส1(1-1)   
PE438แบดมินตัน1(1-1)   
PE439ลีลาศ1(1-1)   
PE451ไอคิโด1(1-1)   
PE155ซอฟท์บอล1(1-1)   
วิชาเอกเลือก ภาคปฏิบัติการฝึกและการตัดสิน(4 เครดิต)
PE461การฝึกและการตัดสินเทเบิลเทนนิส2(2-1)   
PE462การฝึกและการตัดสินเทนนิส2(2-1)   
PE463การฝึกและการตัดสินแบดมินตัน2(2-1)   
PE464การฝึกและการตัดสินมวยไทย2(2-1)   
PE465การฝึกและการตัดสินมวยสากล2(2-1)   
PE466การฝึกและการตัดสินยูโด2(2-1)   
PE475การฝึกและการตัดสินรักบี้ฟุตบอล2(2-1)   
PE468การฝึกและการตัดสินว่ายน้ำ2(2-1)   
PE471การฝึกและการตัดสินบาสเกตบอล2(2-1)   
PE472การฝึกและการตัดสินวอลเลย์บอล2(2-1)   
PE473การฝึกและการตัดสินฟุตบอล2(2-1)   
PE474การฝึกและการตัดสินเซปัคตะกร้อ2(2-1)   
PE467การฝึกและการตัดสินกรีฑา2(2-1)   
วิชาเลือกเสรี(6 เครดิต)


TH102 ทักษะทางภาษา 2
ฝึกทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถนำความรู้ ความคิดที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง

TH101 ทักษะทางภาษา 1
ฝึกทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง อ่าน และเขียน ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถนำความรู้ ความคิดที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง

EN101 อังกฤษระดับพื้นฐาน 1
พัฒนาพื้นฐานความสามารถของนิสิตในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถแนะนำตัวเอง แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป รวมทั้งพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อเก็บใจความสำคัญได้

EN102 อังกฤษระดับพื้นฐาน 2
เพิ่มพูนความสามารถของนิสิตในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งพัฒนาการอ่านบทความเชิงวิชาการที่มีโครงสร้างทางภาษาไม่ซับซ้อน

EN103 อังกฤษระดับต้น 1
พัฒนาความสามารถของนิสิตในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่วไป เพื่อแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอ่านบทความทั่วไป ทั้งเพื่อความบันเทิง เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเก็บใจความสำคัญ

EN108 อังกฤษระดับสูง 2
เพิ่มพูนความสามารถในการใช้ภาษาของนิสิตทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ในบริบททางสังคมและบริบททางวิชาการ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความเห็นเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ได้อย่างถูกต้อง

EN105 อังกฤษระดับกลาง 1
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอ่านบทความเชิงวิชาการที่มีโครงสร้างทางภาษา

EN106 อังกฤษระดับกลาง 2
เพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอ่านบทความเชิงวิชาการและแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์และแสดงเหตุผล

EN107 อังกฤษระดับสูง 1
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ในบริบททางสังคม และบริบททางวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตอย่างต่อเนื่อง

EN104 อังกฤษระดับต้น 2
เพิ่มพูนความสามารถในการใช้ภาษาของนิสิตทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้เป็นสื่อในการค้นคว้าแลกเปลี่ยนข้อมูลและนำไปใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

EP101 จิตวิทยาเบื้องต้น
ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ความเป็นมา วิธีการในการศึกษา และสาขา ต่าง ๆ ของจิตวิทยาแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ การทำงานของระบบประสาท และต่อมไร้ท่อ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจ พฤติกรรมของมนุษย์

FA101 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ และคุณค่าของสุนทรียะต่อการดำรงชีวิตในสังคม ศึกษาสุนทรียศาสตร์เชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะจินตทัศน์ ศิลปการแสดงดนตรีวรรณกรรม ฯลฯ สุนทรีย์ที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม

FA103 ศิลปะประเพณีนิยม
ศึกษาศิลปะประเพณีนิยมไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งศิลปะจินตทัศน์ ศิลปการแสดง ดนตรี ฯลฯ พิจารณาทั้งในเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์ศิลปะประเพณีนิยม ค่านิยมจากอดีตพัฒนามา สู่ศิลปะประเพณีนิยมร่วมสมัย และแนวโน้มในการพัฒนาไปสู่อนาคต

HM101 มนุษย์กับความงาม
ศึกษาความหมายและคุณค่าของทัศนศิลป์ ดนตรี และวรรณกรรม เพื่อให้เห็นความงามและคุณค่าทางวัฒนธรรม อารยธรรมของไทยและชาติอื่น อันจะช่วยให้เข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมและสามารถรับรู้สุนทรียรสได้อย่างมีวิจารณญาณ

HM102 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

HM103 มนุษย์กับสันติภาพ
ศึกษาลักษณะร่วมของมนุษย์ที่พบได้ในศาสนา วรรณกรรม ศิลปะ และสภาพแวดล้อมจริง การสร้างสันติวิธี วิธีแก้ปัญหาของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การใช้เหตุผลเพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรง การทำความเข้าใจวิธีคิดของผู้อื่นเพื่อลดความขัดแย้ง

PH111 พุทธศาสตร์
ศึกษาโครงสร้างของพุทธศาสนาโดยละเอียด

HM105 มนุษยศาสตร์สำหรับมนุษยชาติ
ศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ลักษณะร่วมของมนุษยชาติ ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและการแก้ไขปัญหา การชื่นชมวัฒนธรรมเพื่อหาลักษณะร่วมของมนุษยชาติ

HM106 มนุษย์กับศาสนา
ศึกษาความหมายที่แท้จริงของศาสนา บทบาท และความสำคัญของศาสนาที่มีต่อการดำเนินชีวิตและอารยธรรมของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศาสนาในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคลและสังคม โดยศึกษาจากประวัติความเป็นมา และหลักความเชื่อของศาสนาที่สำคัญ ๆ ของโลก ทั้งศาสนาเทวนิยม อาทิ คริสต์ศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาอเทวนิยม อาทิ พุทธศาสนาและสามารถนำหลักธรรมในศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

HM107 มนุษย์กับการพัฒนาตนเอง
ศึกษาเชิงระบบและพลวัตของธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะช่วยให้เข้าใจ และสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสันติ

PG101 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
ศึกษาขอบข่ายและเนื้อหาของจิตวิทยาโดยสังเขป เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและความเกี่ยวข้องของจิตวิทยากับการทำงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ

PH101 ปรัชญาเบื้องต้น
กำเนิดคำนิยาม และขอบข่ายวิชาปรัชญา ศึกษาประวัติปรัชญาตะวันตก (สมัยโบราณ สมัยกลาง และสมัยใหม่) สัมพันธภาพวิชาปรัชญากับเทววิทยาและศาสนา ศึกษาภววิทยา ญาณวิทยา คุณวิทยา สุนทรียศาสตร์ จริยศาสตร์ และอภิปรัชญา ปัญหาอภิปรัชญาเกี่ยวกับวัตถุนิยม จิตนิยมและธรรมชาตินิยม

HM104 วิถีธรรมแห่งสุขภาวะ
ศึกษาวิถีทางในการทำความเข้าใจมนุษย์ในมิติของจิต และมิติของกาย การแสวงหาจุด มุ่งหมายของชีวิต ศึกษาวิธีการค้นหาความสุขจากตนเอง ศึกษาวิธีการสร้างสุขภาวะตามแนวทาง โยคะ และไทเก็ก

BU100 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
ศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจ การจัดการในองค์กรธุรกิจ รวมทั้งบทบาทและความสัมพันธ์ของธุรกิจที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

EC101 เศรษฐกิจไทยปัจจุบัน
ศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ โดยเน้นการวิเคราะห์ ข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นปัจจุบัน

SO111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
ศึกษาสภาพพื้นฐานทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรมไทยในด้านครอบครัว และประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ศีลธรรม ศาสนา และค่านิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสภาพปัญหาต่าง ๆ ของสังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนวิธีการแก้ไข

HI103 มนุษย์กับอารยธรรม
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการ และลักษณะของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยาย และการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ อันมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของโลกปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย

PO102 มนุษย์กับการเมือง
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการรวมกลุ่มการเมือง การเมืองภายในรัฐ การเมืองระหว่างรัฐ การเมืองเปรียบเทียบรัฐประศาสนศาสตร์ และกฎหมายมหาชน

GE104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ศึกษาสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ อิทธิพล และความพยายามปรับตัวหรือดัดแปลงภาวะแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ เน้นถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัยต่อประชากรในประเทศ และวิธีแก้ปัญหาที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม

CP101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

SC102 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความสำค้ญของคุณภาพชีวิต การใช้กระบวนการและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและสังคม

SC101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
แนวคิด ทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร์และความจริงต่าง ๆ ในธรรมชาติ จักรวาล ระบบสุริยะและโลก สสาร และพลังงานที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของมนุษย์สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

MA101 คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
การเงินการธนาคาร เรขาคณิตเคลื่อนที่ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา การใช้เหตุ สถิติประยุกต์ ศิลปะกับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์สันทนาการ

HE100 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
ศึกษาหลักการและการดำเนินกิจกรรมการประเมินภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพโภชนาการ การบริโภค การส่งเสริมบุคลิกภาพ การจัดการความเครียด การป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาล สุขภาพทางเพศ และสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

SPS100 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ศึกษาหลักการ วิธีการ และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และรูปร่างที่ดีให้เหมาะสมกับเพศ วัย และการดำรงชีวิต

PE182 ว่ายน้ำเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการของการฝึกกีฬาว่ายน้ำ การฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นกีฬาว่ายน้ำ กติกาและการตัดสินเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจน การสร้างคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นผู้ดูกีฬาที่ดี

PE183 เทนนิสเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการของการฝึกกีฬาเทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นกีฬาเทนนิส กติกาและการตัดสินเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นผู้ดูกีฬาที่ดี

PE184 ยูโดเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการของการฝึกกีฬายูโด การฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นกีฬายูโด กติกาและการตัดสินเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นผู้ดูกีฬาที่ดี

PE185 ไอคิโดเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการของการฝึกกีฬาไอคิโด การฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นกีฬาไอคิโด กติกาและการตัดสินเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นผู้ดูกีฬาที่ดี

PE186 การเสริมสร้างร่างกายเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการเสริมสร้างร่างกายเบื้องต้น การฝึกทักษะการเสริมสร้างร่างกายเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการออกกำลังกาย

PE187 กิจกรรมเข้าจังหวะเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการของการฝึกกิจกรรมเข้าจังหวะ การฝึกทักษะกิจกรรมเข้าจังหวะเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม

PE188 การต่อสู้ป้องกันตัวเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการของการต่อสู้ป้องกันตัว การฝึกทักษะเบื้องต้นในการต่อสู้ป้องกันตัว การเล่นต่อสู้ป้องกันตัว เพื่อพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม

PE189 กอล์ฟเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการของฝึกกีฬากอล์ฟ การฝึกทักษะเบื้องต้นในการตีกอล์ฟ กติกาและการตัดสินเบื้องต้น การฝึกเล่นกีฬากอล์ฟเพื่อพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นผู้ดูกีฬาที่ดี

PE191 บาสเกตบอลเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการของการฝึกกีฬาบาสเกตบอล การฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นเป็นทีม กติกาและการตัดสินเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นผู้ดูกีฬาที่ดี

PE192 ฟุตบอลเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการของการฝึกกีฬาฟุตบอล การฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นเป็นทีมในกีฬาฟุตบอล กติกาและการตัดสินเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นผู้ดูกีฬาที่ดี

PE193 เทเบิลเทนนิสเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการของการฝึกกีฬาฟุตบอลการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นเป็นทีมในกีฬาฟุตบอล กติกาและการตัดสินเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นผู้ดูกีฬาที่ดี

PE194 แบดมินตันเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการของการฝึกกีฬาฟุตบอลการฝึกทักษะเบื้องต้นการเล่นเป็นทีมในกีฬาฟุตบอล กติกาและการตัดสินเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสุขภาพส่งเสริมบุคลิกภาพตลอดจนการสร้างคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นผู้ดูกีฬาที่ดี

PE195 ลีลาศพื้นฐาน
ศึกษาแนวคิด หลักการของการเต้นลีลาศ การฝึกทักษะการเต้นลีลาศ กติกาการแข่งขันเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสุขภาพ การและส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นผู้ดูที่กีฬาที่ดี

PE196 การเต้นแอโรบิกพื้นฐาน
ศึกษาแนวคิด หลักการของการเต้นแอโรบิกพื้นฐาน การฝึกทักษะการเต้นแอโรบิก กติกาการแข่งขันเบื้องต้นเพื่อการออกกำลังกาย

PE197 เกมเบ็ดเตล็ดเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการของการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การฝึกทักษะในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ตลอดจนกฎกติกาการเล่น เพื่อพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม

PE198 ฟุตซอลเบื้องต้น
ศึกษาแนวคิด หลักการของการฝึกกีฬาฟุตซอลการฝึกทักษะเบื้องต้นการเล่นเป็นทีมในกีฬาฟุตซอล กติกาและการตัดสินเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสุขภาพ เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นผู้ดูกีฬาที่ดี

RCS103 นันทนาการกับการอยู่ค่ายพักแรม
ศึกษาความสำคัญของนันทนาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข การฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การนำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบเพื่อการนำไปใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม

PE100 พลศึกษาเพื่อชีวิต
ศึกษาแนวคิด และวิธีการดูแลสุขภาพตนเอง หลักการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้มีความสุขในชีวิตประจำวัน

SWU201 บูรณาการ 1
ศึกษาประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบในด้านต่างๆ สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกกับการกำหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การดำรงตนเป็นผู้มีคุณธรรมด้วยการพัฒนาตนเอง การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสังคมการสำรวจ วิเคราะห์ภูมิปัญญาของตนเอง ผู้อื่น และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อรู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าแห่งศักดิ์ความเป็นมนุษย์ การวิเคราะห์และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาต่างๆในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ และการระบุบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

SWU302 บูรณาการ 4
ศึกษาและคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดของผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆตามประเด็นปัญหาที่ปรากฏในรายวิชาบูรณาการ 1, 2 และ 3 หรือตามความสนใจของผู้เรียน และปรากฏการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม การพัฒนาโครงการร่วมกันด้วยแนวคิดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์สังคมส่วนรวม

SWU301 บูรณาการ 3
ศึกษาเรื่องการเปิดพื้นที่ใกล้กับความรู้ทางเลือกด้วยวิธีการศึกษาอัตชีวประวัติ (Autobiography) คุณลักษณะของการเป็นผู้รู้จักชี้นำตนเอง (Self-Directed) มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาตนเอง การจัดทำโครงการร่วมกันเพื่อสร้างให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม

SWU202 บูรณาการ 2
ศึกษาการแสวงหาความรู้ความจริงด้วยแนวคิดกระแสหลักและกระแสทางเลือก การกำหนดทบทวน และปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับการแก้ปัญหาทางสังคม

LIS101 ทักษะการรู้สารสนเทศ
ศึกษาความหมายและความสำคัญของทักษะการรู้สารสนเทศ คุณค่า การกำหนดความต้องการแหล่งและวิธีการค้นหา การเลือก การประเมิน การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ

ED311 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงกับฐานคิดและการมองโลกในแต่ละ ยุคสมัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยุค ยุคก่อนทันสมัย เป็นยุคที่การดำรงชีวิตมีความเชื่อมโยงกับบริบททางธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อมทางสังคม กระบวนการสร้างสรรค์ สืบสาน และปรับเปลี่ยนความรู้ จึงเกิดจากความจำเป็นในการดำรงชีวิตที่ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ยุคทันสมัย ศึกษาการสับเปลี่ยนฐานคิด ไปสู่การมองโลกแบบ แยกส่วน และการแบ่งแยกความรู้ออกเป็นศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งแนวคิดในการจัดการศึกษา เพื่อความทันสมัย กฎหมายและแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อกำกับทิศทางการศึกษา และความเป็นครู เพื่อตอบสนองเป้าหมายของการศึกษา ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา ยุคหลังทันสมัย ศึกษาการปรับฐานคิดและทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน (Knowledge Based Society) และคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และพัฒนาการศึกษาให้เป็นพลังนำไปสู่สันติสุขของตนและของโลก

ED561 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
การจัดให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาเป็นเวลา 1 ปี ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ 1. การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 2. การวิจัยในชั้นเรียน 3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5. งานบริการของโรงเรียน 6. การศึกษาและบริการชุมชน 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ED323 จิตวิทยาสำหรับครู
ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษา ซึ่งให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาทางสมองและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับวัยต่าง ๆ ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้ ทักษะ กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาว์ปัญญา ความถนัด เชาว์อารมณ์ บุคลิกภาพและการปรับตัว โดยมุ่งให้ผู้เรียนวิพากษ์องค์ความรู้ดังกล่าวก่อนนำมาปรับใช้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยให้มีการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา

ED324 การศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ
ศึกษาประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องซ้ำซ้อน ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ อาทิ การปรับหลักสูตร การทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล กลยุทธ์ในการสอน วิธีประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยแบ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ การเรียนแบบเรียนรวม การบริหารจัดการชั้นเรียน รวมทั้งการพัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ED331 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ศึกษาแนวคิดและวิเคราะห์ ทฤษฏีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร ศึกษาฐานคิดและปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งต้อง ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม และท้องถิ่น โดยทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของฐานคิดกระบวนการสร้างและสาระของหลักสูตรแกนกลาง เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน

ED341 จิตสำนึกและจริยธรรมทางสังคม
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าสู่วิชาชีพครูและเข้าถึงจริยธรรมในความหมายกว้าง ซึ่งรวมถึงการมีความรู้สึกไว (Sensitivity) ต่อความยุติธรรม การเอารัดเอาเปรียบ การละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความสามารถในการประสานประโยชน์ มีวิจารณญาณ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม (Moral Courage) มีภาวะผู้นำทางการศึกษา และสามารถทำงานเป็นทีม รวมทั้งมีญาณทัศนะและเข้าถึงสารัตถะของการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้มนุษย์เข้าถึงธรรมชาติและสังคม รู้เท่าทันการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสังคม จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ (Public Mind) โดยผ่านการศึกษาภูมิปัญญาจากนักคิดร่วมสมัย จากศาสตร์ที่หลากหลาย รวมถึงภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน นอกจากนี้ต้องสามารถเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกสาธารณะ เข้าถึงแก่นแท้ของการศึกษา และนำไปสู่การพัฒนาชุมชนได้

ED425 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ศึกษาวิธีวิทยาของการวิจัย รูปแบบและกระบวนการวิจัย แนวคิดและหลักการวิจัยในชั้นเรียน การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การออกแบบและวางแผนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยควบคู่ไปกับการจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและตลอดภาค เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ที่สนใจ

ED426 การบริหารและการจัดการศึกษา
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารจัดการบนฐานคิดของการเคารพและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและตัวตนโดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศ และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสาร การประสานประโยชน์ในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจัดทำโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม

ED427 การแนะแนวเพื่อสร้างคุณค่าแห่งตน
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางใน การแนะแนว สร้างการเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ ความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตน

ED428 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏีของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติ ออกแบบ ผลิตสื่อ นำไปใช้ประเมิน และพัฒนาโครงงานสื่อและนวัตกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ที่ดี รวมทั้งการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างระบบสารสนเทศโดยใช้ฐานความรู้ที่ชุมชนมีอยู่ให้รู้จักการเลือกสรรความรู้และข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ศึกษาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อสามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ED433 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
ศึกษานัยสำคัญของสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน (Knowledge-Based Society) การเชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติและการดำรงชีวิต การตัดสินใจโดยอาศัยฐานความรู้และภูมิปัญญา การจัดระบบความรู้ การบริหารจัดการความรู้ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รวมทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

ED434 การประเมินการเรียนรู้
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการและกระบวนการวัดประเมินผลการศึกษา การประเมินผลระดับชาติและการเรียนรู้ในชั้นเรียน การวัดประเมินผลการเรียนรู้แบบย่อยและแบบรวม กระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติและการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลความหมาย การรายงานและการใช้ผลการวัดประเมินการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า การฝึกปฏิบัติการวัดประเมินผล การเรียนรู้และรายงานการค้นคว้าอิสระในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ตามความสนใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

ED443 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ระบบสัญลักษณ์ที่ส่งผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปของการโฆษณาสินค้าโดยตรงและในที่แฝงเร้นมาในรูปแบบต่างๆ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดำรงชีวิตของคนในสังคม การสร้างความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอำนาจต่อรองกับวัฒนธรรมบริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดำรงชีวิตทั้ง ระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การทำให้ครูเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญาให้เกิดกับคนในสังคม

ED461 การฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบนวัตกรรม การวัดผลและประเมินผล การเรียนรู้ ฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานในโรงเรียน

ED321 ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายที่จะเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวมได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในวิถีชีวิต

ED322 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพครูมีจิตสำนึกเชิงนิเวศน์มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้ว่าโลกคือบ้าน มนุษย์ต้องอยู่กับธรรมชาติอย่างเอื้ออาทร และอยู่กับคนอื่น ๆ อย่างพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ใช่แยกตัวหรือต่างคนต่างอยู่ นอกจากนี้จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งแผ่ขยายแนวคิดของเศรษฐกิจการค้าเสรี และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมาพร้อม ๆ กับการครอบงำวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการสร้างความรู้ที่นำไปสู่การทำลายทรัพยากร การอ้างสิทธิเหนือความรู้ในรูปของสิทธิบัตร การเอาเปรียบในเชิงการค้า และการกีดกันคนจำนวนมากออกไปจากการมีส่วนร่วมในประโยชน์สาธารณะ

ED351 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาและพัฒนาภาษาไทยที่สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู ที่ต้องเรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ความคิด

ED352 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครูที่ต้องเรียนรู้ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด

ED455 การประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม การพัฒนาการ ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ED435 การประเมินเพื่อเสริมสร้างพลัง
การประเมินเพื่อเสริมสร้างพลังจะต้องเริ่มต้นจากฐานคิดที่ว่า มนุษย์มีศักยภาพในหลายมิติ การประเมินจึงต้องไม่แยกส่วน และอยู่บนฐานของความเข้าใจในตัวผู้เรียนอย่างรอบด้าน รวมทั้งกระบวนการประเมินจะต้องให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน

ED441 การบูรณาการวิชาชีพทางการศึกษา
การศึกษาวิชาชีพทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกสาระความรู้และสมรรถนะของ ผู้ประกอบวิชาชีพครูในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาสำหรับครู การวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห้องเรียน การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและความเป็นครู

ED454 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
ศึกษา ค้นคว้า แนวคิด กระบวนการ และการพัฒนาการวิจัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ (Body of Knowledge) และกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) พัฒนาการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เป็นฐานการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและผู้เรียน ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่มีพลวัตและพัฒนาตลอดเวลาให้ผสานสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาการเรียนรู้ในสังคม

ED353 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารศึกษา
ศึกษาหลักการ ทฤษฏีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา ในด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้และสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง การบริการ การวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ พัฒนา และประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการศึกษาในสังคมร่วมสมัย

HE161 กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์
ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ในร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

HE581 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ทางสุขศึกษา

HE163 ปรัชญาสุขศึกษา
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ สุขภาวะ ความสุขสมบูรณ์ การสร้างเสริมสุขภาพ องค์ประกอบของสุขภาพในแง่มุมต่างๆ นโยบายเมืองไทยแข็งแรง แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญ บทบาทหน้าที่ของนักสุขศึกาา ความเคลื่อนไหวของวิชาชีพสุขศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพสุขศึกษาและสมรรถนะของนักสุขศึกษา

HE164 ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ

HE165 สุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพชุมชน

HE166 ชีวิตและครอบครัว

HE171 การสร้างเสริมสุขภาพ

HE172 ความปลอดภัยในชีวิต

HE261 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา

HE262 การวัดและการประเมินทางสุขศึกษา

HE263 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสุขศึกษา

HE264 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

HE265 โรคและระบาดวิทยา

HE266 การปฐมพยาบาลและหลักการใช้ยา

HE267 สุขภาพจิต

HE271 การวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ

HE361 โครงการสุขภาพในโรงเรียนแบบผสมผสาน

HE461 สัมมนาสุขศึกษา

HE462 การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา

HE162 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกของร่างกายในการตอบสนองต่อเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรค กลไกการเกิดโรค การแพร่ การควบคุมป้องกัน ศึกษาเกี่ยวกับปรสิตที่สำคัญ วงจรชีวิตของปรสิต อันตรายหรือโรคที่เกิดจากปรสิต การแพร่กระจาย และการควบคุมป้องกันปรสิตชนิดนั้นๆ

HE272 การแนะแนวสุขภาพ

HE362 การผลิตสื่อ พัฒนาและการใช้สื่อสุขศึกษา

HE363 สุขภาพช่องปาก

HE364 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

HE365 ธุรกิจเพื่อสุขภาพ

HE366 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

HE367 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ

HE371 ค่านิยม เจตคติและพฤติกรรมสุขภาพ

HE463 สุขภาพสตรี

HE464 เครื่องชี้วัดทางชีวภาพและสุขภาพ

HE465 สุขภาพผู้สูงอายุ

HE466 กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ

HE161 กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์
ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ในร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

HE581 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ทางสุขศึกษา

HE163 ปรัชญาสุขศึกษา
ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ สุขภาวะ ความสุขสมบูรณ์ การสร้างเสริมสุขภาพ องค์ประกอบของสุขภาพในแง่มุมต่างๆ นโยบายเมืองไทยแข็งแรง แนวคิดทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญ บทบาทหน้าที่ของนักสุขศึกาา ความเคลื่อนไหวของวิชาชีพสุขศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพสุขศึกษาและสมรรถนะของนักสุขศึกษา

HE165 สุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพชุมชน

HE166 ชีวิตและครอบครัว

HE171 การสร้างเสริมสุขภาพ

HE172 ความปลอดภัยในชีวิต

HE261 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา

HE262 การวัดและการประเมินทางสุขศึกษา

HE263 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสุขศึกษา

HE264 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

HE265 โรคและระบาดวิทยา

HE266 การปฐมพยาบาลและหลักการใช้ยา

HE271 การวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ

HE361 โครงการสุขภาพในโรงเรียนแบบผสมผสาน

HE461 สัมมนาสุขศึกษา

HE462 การวางแผนและประเมินผลทางสุขศึกษา

HE162 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกของร่างกายในการตอบสนองต่อเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรค กลไกการเกิดโรค การแพร่ การควบคุมป้องกัน ศึกษาเกี่ยวกับปรสิตที่สำคัญ วงจรชีวิตของปรสิต อันตรายหรือโรคที่เกิดจากปรสิต การแพร่กระจาย และการควบคุมป้องกันปรสิตชนิดนั้นๆ

HE164 ภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ

HE267 สุขภาพจิต

HE272 การแนะแนวสุขภาพ

HE362 การผลิตสื่อ พัฒนาและการใช้สื่อสุขศึกษา

HE363 สุขภาพช่องปาก

HE364 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

HE466 กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ

HE366 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

HE367 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ

HE371 ค่านิยม เจตคติและพฤติกรรมสุขภาพ

HE463 สุขภาพสตรี

HE464 เครื่องชี้วัดทางชีวภาพและสุขภาพ

HE465 สุขภาพผู้สูงอายุ

HE365 ธุรกิจเพื่อสุขภาพ

PE102 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ที่ใช้ในการออกกำลังกาย
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายเพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งหน้าที่ ที่ตั้ง และการทำงานของอวัยวะที่ประกอบกันเป็นระบบ การทำงานประสานและสอดคล้องกันของระบบที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย อันได้แก่ ระบบโครงสร้าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย

PE103 ลูกเสือและเนตรนารี
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของลูกเสือโลกและลูกเสือไทย องค์กรลูกเสือโลก คณะลูกเสือแห่งชาติ คุณค่าของการลูกเสือในกระบวนการศึกษาของชาติ การลูกเสือในสถานศึกษาและหลักสูตรวิชาลูกเสือ การฝึกอบรมการเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

PE104 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย

PE201 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตร วิธีการวิเคราะห์และการใช้หลักสูตร ตลอดจนการจัดและดำเนินการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียน

PE402 กิจกรรมกลุ่มและค่ายพักแรม

PE203 การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการบริหาร การดำเนินการและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารพลศึกษา

PE301 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา

PE401 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพลศึกษา

PE202 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในเชิงกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการทำงานของกระดูกและกล้ามเนื้อในกิจกรรมการเคลื่อนไหวทั่วๆ ไป หลักการของกลศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของมนุษย์เพื่อการแสดงความสามารถทางกลไกใน การออกกำลังกาย

PE131 การบริหารกาย
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของการบริหารกาย หลักการบริหารกาย การเลือกกิจกรรมในการออกกำลังกาย การพัฒนาและทดสอบสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งการฝึกและการจัดโปรแกรมการฝึกการบริหารกาย

PE132 กรีฑา
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น ประเภทของการแข่งขันกีฬากรีฑา การเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี รวมทั้งกติกาการแข่งขัน การจัดและดำเนินการแข่งขัน และการเป็นเจ้าหน้าที่

PE133 ฟุตบอล
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ หลักการ การเคลื่อนไหว และการฝึกทักษะเบื้องต้นของกีฬาฟุตบอล การฝึกเทคนิคส่วนบุคคลและการเล่นทีมแบบต่างๆ การเตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี รวมทั้งกติกาการแข่งขัน การจัดและดำเนินการแข่งขันและการเป็นเจ้าหน้าที่

PE134 ว่ายน้ำ
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น ประเภทของการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ การเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี รวมทั้งกติกาการแข่งขัน การจัดและดำเนินการแข่งขัน และการเป็นเจ้าหน้าที่

PE231 ยิมนาสติกส์
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของยิมนาสติกส์ การฝึกการเคลื่อนไหวเบื้องต้นตลอดทั้งทักษะขั้นต้นและขั้นสูงของยิมนาสติกส์ในหลายๆ อุปกรณ์ รวมถึงหลักการและวิธีสอนยิมนาสติกส์

PE581 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ทางพลศึกษา

PE234 เกม
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของเกม ประเภทของเกม หลักการและเทคนิค การจัดการเรียนการสอนเกม การทำอุปกรณ์การเรียนการสอน การฝึกเทคนิคในการเล่น และการเป็นผู้นำและผู้ตามเกม

PE335 กระบี่กระบอง

PE336 บาสเกตบอล

PE436 เทคนิคการตัดสินกีฬา

PE232 วอลเลย์บอล
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ หลักการ การเคลื่อนไหว และการฝึกทักษะเบื้องต้นของกีฬาวอลเลย์บอล การฝึกเทคนิคส่วนบุคคลและการเล่นทีมแบบต่างๆ การเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี รวมทั้งกติกาการแข่งขัน การจัดและดำเนินการแข่งขัน และการเป็นเจ้าหน้าที่

PE101 ปรัชญาและจรรยาบรรณทางพลศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการทางพลศึกษา แนวความคิดทางด้านปรัชญา พลศึกษา หลักพื้นฐาน ปรัชญา จุดมุ่งหมาย กิจกรรมทางพลศึกษา จรรยาบรรณและจริยธรรมทางพลศึกษา

PE445 การวิจัยทางพลศึกษา

PE302 เวชศาสตร์การกีฬา

PE341 การจัดการแข่งขันกีฬา
ศึกษาเกี่ยวกับขอบข่ายของการจัดการแข่งขันกีฬา ความมุ่งหมายของการแข่งขันกีฬา หลักการจัด วิธีการจัด และการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแบบต่างๆ ในระดับต่างๆ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการแข่งขันกีฬา

PE342 การพลศึกษาสำหรับเด็ก

PE343 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางพลศึกษา

PE344 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

PE345 การพลศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษ

PE346 สังคมและวัฒนธรรมการกีฬา

PE347 การสอนพลศึกษาและกีฬา

PE441 จิตวิทยาการกีฬา
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา การใช้หลักการทางจิตวิทยา ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และการนำหลักจิตวิทยาไปใช้เพื่อความสำเร็จในการกีฬา

PE442 โภชนาการการกีฬา

PE443 หลักการและปรัชญาสำหรับผู้ฝึกกีฬา

PE444 การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางพลศึกษา

PE204 การพัฒนาและการเรียนรู้ทางกลไก
ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกาย พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ การเจริญเติบโตของร่างกาย พัฒนาการเกี่ยวกับทักษะกลไกของมนุษย์ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่น องค์ประกอบของทักษะกลไก พฤติกรรมและรูปแบบของการเรียนรู้ทักษะกลไก และทฤษฎี การเรียนรู้ต่างๆ

PE154 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประเภทต่างๆ ของการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ตลอดจนการฝึกการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งชนิดที่อยู่กับที่และเคลื่อนที่

PE452 ฟุตซอล

PE156 เทนนิส

PE157 เต้นรำพื้นเมือง

PE233 แอโรบิกดานซ์

PE251 รักบี้ฟุตบอล

PE252 ฮอกกี้

PE253 ยูโด
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ การฝึกทักษะ เทคนิคเบื้องต้นและขั้นสูงของกีฬายูโดและการแข่งขัน

PE254 ยิมนาสติกส์ลีลา

PE255 แฮนด์บอล

PE256 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ

PE257 การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อการออกกำลังกายและการกีฬา

PE258 กอล์ฟ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการฝึกทักษะ เทคนิคของกอล์ฟ

PE337 มวยไทย

PE338 กิจกรรมประกอบจังหวะ

PE351 มวยสากล

PE352 เซปัคตะกร้อ

PE353 โบว์ลิ่ง

PE354 เทควันโด

PE355 การต่อสู้ป้องกันตัว

PE437 เทเบิลเทนนิส

PE438 แบดมินตัน

PE439 ลีลาศ

PE451 ไอคิโด

PE155 ซอฟท์บอล

PE461 การฝึกและการตัดสินเทเบิลเทนนิส

PE462 การฝึกและการตัดสินเทนนิส

PE463 การฝึกและการตัดสินแบดมินตัน

PE464 การฝึกและการตัดสินมวยไทย

PE465 การฝึกและการตัดสินมวยสากล

PE466 การฝึกและการตัดสินยูโด

PE475 การฝึกและการตัดสินรักบี้ฟุตบอล

PE468 การฝึกและการตัดสินว่ายน้ำ

PE471 การฝึกและการตัดสินบาสเกตบอล

PE472 การฝึกและการตัดสินวอลเลย์บอล

PE473 การฝึกและการตัดสินฟุตบอล

PE474 การฝึกและการตัดสินเซปัคตะกร้อ

PE467 การฝึกและการตัดสินกรีฑา