หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(30 เครดิต)
กลุ่มภาษา(9 เครดิต)
ภาษาไทย(3 เครดิต)
SWU111ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2)   
SWU112วรรณกรรมไทยปริทรรศน์3(2-2)   
SWU112วรรณกรรมไทยปริทรรศน์3(2-2)   
SWU111ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2)   
ภาษาต่างประเทศ(6 เครดิต)
SWU121ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU138ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU122ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU122ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU123ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 13(2-2)   
SWU123ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 13(2-2)   
SWU124ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 23(2-2)   
SWU124ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 23(2-2)   
SWU131ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU131ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU132ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU132ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU133ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU133ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU134ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU134ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU135ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU135ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU136ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU136ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU137ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU137ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 13(2-2)   
SWU138ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 23(2-2)   
SWU121ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 13(2-2)   
กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(6 เครดิต)
SWU141ทักษะการรู้สารสนเทศ3(2-2)   
SWU141ทักษะการรู้สารสนเทศ3(2-2)   
SWU142วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม3(2-2)   
SWU142วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม3(2-2)   
SWU143พลังงานทางเลือก3(2-2)   
SWU341วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต3(2-2)   
SWU144คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3(2-2)   
SWU144คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3(2-2)   
SWU145สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์3(2-2)   
SWU145สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์3(2-2)   
SWU341วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต3(2-2)   
SWU143พลังงานทางเลือก3(2-2)   
กลุ่มศิลปศาสตร์(15 เครดิต)
วิชาบังคับ(9 เครดิต)
SWU151การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์3(2-2)   
SWU151การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์3(2-2)   
SWU252สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต3(2-2)   
SWU251มนุษย์กับสังคม3(2-2)   
SWU252สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต3(2-2)   
SWU251มนุษย์กับสังคม3(2-2)   
วิชาเลือก(6 เครดิต)
SWU351การพัฒนาบุคลิกภาพ3(2-2)   
SWU375ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน3(2-2)   
SWU352ปรัชญาและกระบวนการคิด3(2-2)   
SWU352ปรัชญาและกระบวนการคิด3(2-2)   
SWU353มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม3(2-2)   
SWU353มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม3(2-2)   
SWU354มนุษย์กับสันติภาพ 3(2-2)   
SWU354มนุษย์กับสันติภาพ 3(2-2)   
SWU355พุทธธรรม3(2-2)   
SWU355พุทธธรรม3(2-2)   
SWU356วรรณกรรมและพลังทางปัญญา3(2-2)   
SWU356วรรณกรรมและพลังทางปัญญา3(2-2)   
SWU357ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์3(2-2)   
SWU357ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์3(2-2)   
SWU358ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์3(2-2)   
SWU358ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์3(2-2)   
SWU361ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม3(2-2)   
SWU361ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม3(2-2)   
SWU362มนุษย์กับอารยธรรม3(2-2)   
SWU362มนุษย์กับอารยธรรม3(2-2)   
SWU363มนุษย์กับการเมือง3(2-2)   
SWU363มนุษย์กับการเมือง3(2-2)   
SWU364เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์3(2-2)   
SWU364เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์3(2-2)   
SWU365หลักการจัดการสมัยใหม่3(2-2)   
SWU365หลักการจัดการสมัยใหม่3(2-2)   
SWU366จิตวิทยาสังคม3(2-2)   
SWU366จิตวิทยาสังคม3(2-2)   
SWU367กฎหมายทั่วไป3(2-2)   
SWU367กฎหมายทั่วไป3(2-2)   
SWU371ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี3(2-2)   
SWU371ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี3(2-2)   
SWU372ภูมิปัญญาท้องถิ่น3(2-2)   
SWU372ภูมิปัญญาท้องถิ่น3(2-2)   
SWU373ภูมิลักษณ์ชุมชน3(2-2)   
SWU373ภูมิลักษณ์ชุมชน3(2-2)   
SWU374สัมมาชีพชุมชน3(2-2)   
SWU374สัมมาชีพชุมชน3(2-2)   
SWU375ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน3(2-2)   
SWU351การพัฒนาบุคลิกภาพ3(2-2)   
หมวดวิชาชีพครู(50 เครดิต)
รายวิชาชีพครูบังคับ(48 เครดิต)
ED111จิตสำนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู3(2-2)   
ED592การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 26(0-12)   
ED241จิตวิทยาสำหรับครู3(2-2)   
ED291การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 12(0-4)   
ED331วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ3(2-2)   
ED332การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ3(2-2)   
ED381สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา3(2-2)   
ED391การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 22(0-4)   
ED421วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา3(2-2)   
ED451การวัดประเมินทางการศึกษา3(2-2)   
ED461การบริหารและการจัดการการศึกษา3(2-2)   
ED471การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน3(2-2)   
ED491การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 32(0-4)   
ED591การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 16(0-12)   
ED211กระบวนทัศน์ทางการศึกษา3(3-0)   
รายวิชาชีพครูเลือก(2 เครดิต)
ED201ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(1-4)   
ED452การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู้3(2-2)   
ED212งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน3(2-2)   
ED213จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง3(2-2)   
ED231การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ3(2-2)   
ED232การศึกษาปฐมวัย3(3-0)   
ED242การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน3(2-2)   
ED311ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน3(2-2)   
ED312การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค3(2-2)   
ED333การจัดการความรู้3(2-2)   
ED334การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย3(3-0)   
ED335การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย3(3-0)   
ED336การมัธยมศึกษา2(1-2)   
ED341จิต สมอง และการเรียนรู้ของมนุษย์3(2-2)   
ED361การประกันคุณภาพการศึกษา3(2-2)   
ED362การศึกษาและการพัฒนาชุมชน3(3-0)   
ED371สถิติทางการศึกษาเบื้องต้น3(2-2)   
ED382การงานอาชีพและเทคโนโลยี3(2-2)   
ED383การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้3(2-2)   
ED401การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน3(2-2)   
ED411การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง3(2-2)   
ED422การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น3(2-2)   
ED427การวิจัยทางการศึกษา2(1-2)   
ED431การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย3(2-2)   
ED441การเรียนรู้ระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก3(2-2)   
ED202ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(1-4)   
หมวดวิชาเอก(51 เครดิต)
วิชาพื้นฐานวิชาเอก(15 เครดิต)
EN111การฟังและการพูด 13(3-0)   
EN121หลักการอ่าน3(3-0)   
EN291สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ3(3-0)   
EN251พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก3(3-0)   
EN131การเขียนเบื้องต้น3(3-0)   
วิชาเอกบังคับ(30 เครดิต)
EN201ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 13(3-0)   
EN203ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 13(3-0)   
EN211การฟังและการพูด 23(3-0)   
EN252วรรณคดีเบื้องต้น3(3-0)   
EN292ภาษาอังกฤษและการใช้ 13(3-0)   
EN396กระบวนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 23(3-0)   
EN293ภาษาอังกฤษและการใช้ 23(3-0)   
EN393หลักสูตรและการสอน3(3-0)   
EN394วิธีสอนภาษาอังกฤษ3(3-0)   
EN395กระบวนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 13(3-0)   
EN293ภาษาอังกฤษและการใช้ 23(3-0)   
วิชาเอกเลือก(6 เครดิต)
EN321การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 13(3-0)   
EN331การเขียนเรียงความ 13(3-0)   
EN332การอ่านและการย่อความ3(3-0)   
EN341การแปล 13(3-0)   
EN441การแปล 23(3-0)   
EN382อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 13(3-0)   
EN411การอภิปรายและการรายงาน3(3-0)   
EN431การเขียนเรียงความ 23(3-0)   
EN432การจดบันทึกและสรุปความ3(3-0)   
EN381อังกฤษธุรกิจ 13(3-0)   
หมวดวิชาโท(24 เครดิต)
หมวดวิชาเลือกเสรี(6 เครดิต)


SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

SWU112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

SWU112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงานวรรณกรรม ทั้งนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

SWU123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการนำความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก

SWU123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการนำความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก

SWU124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการนำเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน นำความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน

SWU124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการนำเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน นำความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น

SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น

SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น

SWU135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

SWU135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้นำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้นำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน นำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน นำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป

SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น

SWU138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น

SWU138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น

SWU137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

SWU137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น

SWU141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
ศึกษาความสำคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SWU141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
ศึกษาความสำคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

SWU341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของกาลิเลโอ กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตั้ม ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ นำไปสู่ความเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแท้ของจิต

SWU341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของกาลิเลโอ กฏของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตั้ม ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ นำไปสู่ความเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแท้ของจิต

SWU145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม

SWU145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม

SWU144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการดำรงชีวิตในสังคม

SWU142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างยั่งยืน

SWU142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างยั่งยืน

SWU143 พลังงานทางเลือก
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ เรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสำคัญของการใช้พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน

SWU143 พลังงานทางเลือก
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะ เรือนกระจก และความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสำคัญของการใช้พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการดำเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน

SWU144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการดำรงชีวิตในสังคม

SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

SWU251 มนุษย์กับสังคม
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และนำความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม

SWU251 มนุษย์กับสังคม
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ และนำความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม

SWU252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการดำรงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย

SWU252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการดำรงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม

SWU353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

SWU353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

SWU354 มนุษย์กับสันติภาพ
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ

SWU354 มนุษย์กับสันติภาพ
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์ ที่เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ

SWU355 พุทธธรรม
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข

SWU355 พุทธธรรม
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข

SWU356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด วิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดำเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์

SWU356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด วิเคราะห์ที่ก่อให้เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดำเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์

SWU357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่วมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่วมสมัยดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

SWU361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ที่พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม

SWU361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล ที่พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม

SWU362 มนุษย์กับอารยธรรม
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก

SWU362 มนุษย์กับอารยธรรม
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก

SWU363 มนุษย์กับการเมือง
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องค์กรที่ใช้อำนาจการปกครอง การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

SWU363 มนุษย์กับการเมือง
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องค์กรที่ใช้อำนาจการปกครอง การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

SWU364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

SWU364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

SWU365 หลักการจัดการสมัยใหม่
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข

SWU365 หลักการจัดการสมัยใหม่
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข

SWU366 จิตวิทยาสังคม
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม กระบวนการต่างๆทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

SWU366 จิตวิทยาสังคม
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม กระบวนการต่างๆทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม

SWU367 กฎหมายทั่วไป
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลำดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย กฎหมายสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ในการดำเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย

SWU367 กฎหมายทั่วไป
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลำดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย กฎหมายสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ในการดำเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย

SWU371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย

SWU371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย

SWU372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระทำและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระทำและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU373 ภูมิลักษณ์ชุมชน
ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ และความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU373 ภูมิลักษณ์ชุมชน
ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ และความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU374 สัมมาชีพชุมชน
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างสำนึก และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU374 สัมมาชีพชุมชน
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างสำนึก และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหารจัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพื่อกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหารจัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพื่อกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย

ED111 จิตสำนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่ส าคัญของครูจิตสำนึกและจริยธรรมครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพครู ระเบียบข้าราชการครู การเป็นผู้น าทางการศึกษา การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตส านึกทาง จริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของครูในฐานะผู้เรียนรู้และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึก ปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมด้วย

ED592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
การจัดให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

ED241 จิตวิทยาสำหรับครู
ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษา เกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้ในระดับวัยต่าง ๆ ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้คำปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ED291 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
ศึกษาและทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน การจัดการโรงเรียน สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน เข้าใจบทบาทและงานในหน้าที่การทำงานของครูในโรงเรียน ศึกษาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหา สร้างเสริมศรัทธา เจตคติ ทัศนคติและแรงจูงใจในการเป็นครู

ED331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอันจะก่อให้เกิดปัญญาในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สามารถคิดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจำแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล โดยใช้เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนของ ผู้เรียน โดยนำความรู้หรือทฤษฎีมาใช้ฐานความเข้าใจที่คนมีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การบูรณาการเนื้อในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในวิถีชีวิต

ED332 การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสำคัญจำเป็นและระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องซ้ำซ้อน ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และข้อจำกัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

ED381 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติ ออกแบบ ผลิตสื่อนำไปใช้ประเมิน และพัฒนาโครงงานสื่อและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี รวมทั้งการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างระบบสารสนเทศโดยใช้ฐานความรู้ที่ชุมชนมีอยู่ให้รู้จักการเลือกสรรความรู้และข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ศึกษาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อสามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ED391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกการเตรียม การสร้าง และการใช้สื่อการเรียนการสอน การบริหารและจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล และฝึกปฏิบัติงานหน้าที่ครูในสถานศึกษา

ED421 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตรการศึกษา ความสำคัญ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของฐานคิด กระบวนการสร้างและสาระของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร สามาถวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่าง เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและ สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น

ED451 การวัดประเมินทางการศึกษา
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลการศึกษา จุดมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ และเทคนิควัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินผลระดับชาติ และการประเมินผลในชั้นเรียน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม กระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลความหมาย การรายงานและการใช้ผลการวัดและประเมินผลการศึกษาในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติการวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง และรายงานการค้นคว้าอิสระในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ตามความสนใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

ED461 การบริหารและการจัดการการศึกษา
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารจัดการ บนฐานคิดของการเคารพและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและตัวตนโดยเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศ และใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสาร การประสานประโยชน์ในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจัดทำโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม

ED471 การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย รูปแบบและกระบวนการวิจัย แนวคิดและ หลักการวิจัยในชั้นเรียน การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การใช้สถิติเพื่อการวิจัย และวางแผนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน โดย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ที่สนใจควบคู่ไปกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งจัดให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ตามความสนใจ และนำเสนอผลงานวิจัย

ED491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
ศึกษาทักษะการสอนแบบต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการสอน ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ด้านการวางแผน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างสื่อ การวัดและประเมิน และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน การสังเกตการสอนของเพื่อน

ED591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
การจัดให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยุค ยุคก่อนทันสมัย เป็นยุคที่การดำรงชีวิตมีความเชื่อมโยงกับบริบททางธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อมทางสังคม กระบวนการสร้างสรรค์ สืบสาน และปรับเปลี่ยนความรู้ จึงเกิดจากความจำเป็นในการดำรงชีวิตที่ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ยุคทันสมัย ศึกษาการสับเปลี่ยนฐานคิด ไปสู่การมองโลกแบบแยกส่วน และการแบ่งแยกความรู้ออกเป็นศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึงแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อความทันสมัย ระบบการศึกษาและแผนการพัฒนาการศึกษาเพื่อกำกับทิศทางการศึกษาและความเป็นครู เพื่อตอบสนองเป้าหมายของการศึกษา ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา ยุคหลังทันสมัย ศึกษาการปรับฐานคิดและทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน (Knowledge Based Society) และคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และพัฒนาการศึกษาให้เป็นพลังนำไปสู่สันติสุขของตนและของโลก

ED201 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาและการพัฒนาภาษาไทยที่สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู ที่ต้องเรียน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด

ED452 การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู้
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ การประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู้ หลักการและกระบวนการประเมินเพื่อเสริมพลังการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เข้ามีส่วนร่วมในการประเมิน การออกแบบและวางแผนการประเมินเพื่อเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติพัฒนาเครื่องมือและวิธีการประเมินเพื่อเสริมสร้างพลังการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัย

ED212 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน

ED213 จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกทางสังคมและการเมือง การตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และสังคมโลก การสร้างจิตสำนึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้นำทางสังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การทำความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ED231 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ
ศึกษาหลักการและฐานคิดด้านความสำคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้งองค์ความรู้และความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม เช่น ดิน น้ำ ป่า อากาศ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อม ๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะในสถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย

ED232 การศึกษาปฐมวัย
ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความสำคัญ ความมุ่งหมายและขอบข่ายของการจัดการศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ปัจจัยที่มีต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาปฐมวัย

ED242 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนว สร้างการเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตน

ED311 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาบทบาทของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ความสำคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลิกภาพและทักษะของผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนอื่นๆ การฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน

ED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ระบบสัญลักษณ์ที่ส่งผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปของการโฆษณาสินค้าโดยตรงและในที่แฝงเร้นมาในรูปแบบต่างๆ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดำรงชีวิตของคนในสังคม การสร้างความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่าทัน และสร้างอำนาจต่อรองกับวัฒนธรรมบริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงในการดำรงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การทำให้ครูเป็นผู้นำในการสร้างความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา

ED333 การจัดการความรู้
ศึกษานัยสำคัญของสังคมที่มีความรู้เป็นพื้นฐาน (Knowledge-Based Society) การเชื่อมโยงความรู้กับการปฏิบัติและการดำรงชีวิต การตัดสินใจ โดยอาศัยฐานความรู้และภูมิปัญญา การจัดระบบความรู้ การบริหารจัดการความรู้ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

ED334 การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย
ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการการคิด และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ความหมาย กระบวนการคิด ทักษะการคิด ตามแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ การทำงานของสมองและพัฒนาการทักษะการคิด ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย หลักการสำคัญในการส่งเสริมทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดทุกรูปแบบและความคิดสร้างสรรค์ทางบวกในเด็กปฐมวัย

ED335 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ศึกษาถึงหลักการเลี้ยงดู การโภชนาการ สุขภาพและสวัสดิภาพสำหรับเด็กปฐมวัย รวมถึงบทบาทของผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก รวมทั้ง(การ)วิเคราะห์ (การ)แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย (ในด้านการเลี้ยงดู สุขภาพ และความปลอดภัย ในฐานะของครูและผู้ปกครอง) ทั้งทางด้านการเลี้ยงดู สุขภาพ และความปลอดภัย ในฐานะของครูและผู้ปกครอง

ED336 การมัธยมศึกษา
ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล ศึกษาแนวคิด และแนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ED341 จิต สมอง และการเรียนรู้ของมนุษย์
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางจิต ทางสมอง เน้นในความสัมพันธ์ระหว่าจิต-สมอง ศึกษาเรื่องเกี่ยวโครงสร้างที่สำคัญของสมอง การทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ การออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้เรียนโดยสัมพันธ์กับศักยภาพสมอง รวมถึงทฤษฎีทางสติปัญญาของมนุษย์ที่สำคัญ

ED361 การประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา

ED362 การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญ ๆ ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน

ED371 สถิติทางการศึกษาเบื้องต้น
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปกติ สถิติเชิงอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม โดยเน้นทักษะการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์คาสถิติต่างๆ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ได้ถูกต้องชัดเจน

ED382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ต่อการดำรงชีวิต และประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการดำรงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ED383 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

ED401 การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่นำมาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หลักการผลิต การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ED411 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสำคัญจำเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง การประเมินทักษะความคิดระดับสูงเบื้องต้น และการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอนการ ผลิตสื่อการสอน การประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา (Problem-solving strategies)

ED422 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน

ED427 การวิจัยทางการศึกษา
ศึกษาธรรมชาติการวิจัย ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัย การนิยามปัญหา การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมติฐาน เทคนิคการเลือกตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำกับข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา รวมทั้งจัดให้ผู้เรียนเสนอเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษา และนำเสนอผลงานวิจัย

ED431 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงานจริงในชุมชน

ED441 การเรียนรู้ระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเรียนรู้ที่สำคัญของมนุษย์ 2 ระบบคือระบบจิตสำนึก (Conscious System) และระบบจิตใต้สำนึก (Subconscious System) ในเรื่องของความหมาย การทำงานของกลไกการเรียนรู้ทั้งสองระบบ อิทธิพลของวิธีการเรียนรู้แต่ละแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบจิตใต้สำนึกที่มนุษย์ใช้มากที่สุด ให้นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในระบบการศึกษา รวมทั้งศึกษาเรื่องการนำวิธีการที่มนุษย์ใช้ระบบการเรียนรู้และ การนำเอาวิธีการเรียนรู้ทั้งสองระบบเข้ามาสู่การเพิ่มศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพมนุษย์สู่จุดสูงสุดของ ผู้เรียนแต่ละคน

ED202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา ค้นคว้า การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู ที่ต้องเรียน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด

EN111 การฟังและการพูด 1
ฝึกทักษะพื้นฐานด้านการฟังและการพูดบทสนทนาสั้นๆ โดยออกเสียงอย่างถูกต้อง

EN121 หลักการอ่าน
ศึกษาวิธีการอ่าน โดยเน้นการสอนเทคนิคการอ่านที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

EN291 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ศึกษาหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ การลงเสียงหนักเบาในคำและในประโยค รวมทั้งศึกษาสัทอักษรที่เป็นมาตรฐาน

EN251 พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก
ศึกษาแนวความคิดและอารยธรรม เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจวัฒนธรรมตะวันตก และเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการศึกษาวรรณกรรมตะวันตก

EN131 การเขียนเบื้องต้น
ศึกษาพื้นฐานด้านไวยากรณ์ ฝึกเขียนรูปประโยคแบบต่างๆ ฝึกเขียนข้อความต่อเนื่องในระดับอนุเฉท โดยคำนึงถึงกระบวนการเขียนและการเรียบเรียงความ

EN201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาเฉพาะของผู้เรียน

EN203 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
เพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

EN211 การฟังและการพูด 2
ฝึกและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดบทสนทนาที่ยาวขึ้นและเรื่องราวต่างๆ โดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน

EN252 วรรณคดีเบื้องต้น
ศึกษาวรรณกรรมตะวันตก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและซาบซึ้งอรรถรสของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ได้

EN292 ภาษาอังกฤษและการใช้ 1
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษและวิธีการนำไปใช้

EN396 กระบวนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2
วิเคราะห์กระบวนการอ่านและกระบวนการเขียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

EN293 ภาษาอังกฤษและการใช้ 2
เรียนรู้ทฤษฎี โครงสร้างและความหมายของภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้

EN393 หลักสูตรและการสอน
ศึกษาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ และวางแผนการจัดกระบวนการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียนและวิธีประเมินผล โดยใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสม

EN394 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติการสอนโดยนำหลักและกลวิธีการสอนไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนเพื่อปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

EN395 กระบวนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1
เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการอ่านและกระบวนการเขียน สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

EN293 ภาษาอังกฤษและการใช้ 2

EN321 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 1
ฝึกการอ่านข้อความต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้อง โดยสามารถตีความจากเจตนารมณ์เจตคติของผู้เขียน รวมทั้งวิเคราะห์วิจารณ์ความคิดและวิธีการเขียนของผู้เขียน และสามารถสรุปข้อความที่อ่านได้

EN331 การเขียนเรียงความ 1
ฝึกการเขียนเรียงความแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือหัวข้อที่มีความซับซ้อน/ลึกซึ้งทางความคิดในระดับเบื้องต้น เช่น การใช้บรรยายโวหารและพรรณาโวหารในการเล่าเรื่อง และการเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นรูปธรรม โดยให้มีความสมดุลย์ขององค์ประกอบในการเขียน ได้แก่ เนื้อหาในการเขียน จุดมุ่งหมายของการเขียน และกลุ่มผู้อ่านที่ผู้เขียนคาดไว้ในใจตลอดจนฝึกการเขียนให้มีเอกภาพ ฝึกการเขียนให้กระชับตรงประเด็น และเสนอความคิดอย่างสมเหตุผล

EN332 การอ่านและการย่อความ
ฝึกการเขียนย่อความ โดยการฝึกอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญ และสามารถถ่ายทอดประเด็นเหล่านั้น โดยเขียนคำพูดของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ (Paraphrases) ได้ โดยเน้นความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประเด็นสำคัญของสิ่งที่อ่าน

EN341 การแปล 1
ศึกษาหลักและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ศึกษากระบวนการแปลจากระดับประโยคจนถึงระดับความเข้าใจต่อเนื่อง โดยเน้นความแตกต่างทางโครงสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างที่เป็นปัญหาทั้งของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และฝึกตีความของคำศัพท์ให้ตรงกับบริบท โดยเฉพาะศัพท์ที่มีหลายความหมาย

EN441 การแปล 2
ฝึกการแปลบทความประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารทางธุรการและวิชาการจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและสละสลวย

EN382 อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
ศึกษาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารในการท่องเที่ยวและการนำเที่ยว โดยเน้นกาารฟัง และการพูด

EN411 การอภิปรายและการรายงาน
ศึกษาและฝึกวิธีการอภิปราย และรายงานในหัวข้อต่าง ๆ เช่นเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่อยู่ในความสนใจ

EN431 การเขียนเรียงความ 2
ฝึกการเขียนเรียงความเกี่ยวกับหัวข้อที่มีความซับซ้อน ลึกซึ้งทางความคิดและเป็นนามธรรมมากขึ้น เช่น การเขียนอรรถาธิบาย การคำนิยาม การเขียนเรื่องสมมุติ (Hypothetical Topics) การเขียนแบบโต้แย้ง และการเปรียบเทียบในเชิงนามธรรม

EN432 การจดบันทึกและสรุปความ
ฝึกเทคนิคในการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพจากการฟัง โดยฝึกให้ผู้เรียนสามารถจับประเด็นสำคัญของสิ่งที่ฟัง ถ่ายทอดประเด็นเหล่านั้นเป็นคำพูดของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ และสรุปเรียบเรียงเป็นบทย่อความที่มีความถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาประเด็นที่สำคัญได้

EN381 อังกฤษธุรกิจ 1
ฝึกกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ และฝึกเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อรายงานของบริษัทรวมทั้งฝึกการอ่านและย่อบทความเกี่ยวกับการบรรจุพนักงาน การจัดการ การตลาด และการโฆษณา เป็นต้น