ตาราง 3.6 คุณค่าทางโภชนาการของน้ำนมจากสัตว์ชนิดต่างๆ (ต่อ 100 กรัม)

ชนิดของนม

น้ำ

ไขมัน

โปรตีน

เถ้า

นมคน

นมวัว

นมแพะ

นมแกะ

นมควาย

87.43

87.40

86.82

83.00

83.23

3.75

3.80

4.24

5.30

7.45

1.63

3.35

3.70

6.30

3.76

0.21

0.70

0.78

0.80

0.78

ที่มา ประไพศรี ศิริจักรวาล, 2542