นายกสภา และกรรมการสภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชุมพล พรประภา
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีระชัย เชมนะสิริ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพินิจ จารุสมบัติ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางรวีพร คูหิรัญ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์วิโรจ อิ่มพิทักษ์
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสู่บุญ วุฒิวงศ์
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโสภณ สุภาพงษ์
 
กรรมการโดยตำแหน่ง
    อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ
    คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
    คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
    คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์รัมภา บุญสินสุข
    ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์
    อาจารย์ศรีรัฐ ภักดีรณชิต
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา มิ่งเมือง
    รองศาสตราจารย์ว่าที่พันตรี อิทธิพร ศิริสวัสดิ์
 
กรรมการและเลขานุการ
    รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
รองศาสตราจารย์ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
 
http://www2.swu.ac.th/ucouncil.php