สารจากท่านอธิการบดี
  
จะส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าในระดับสูง โดยเฉพาะพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ การจัดการเรียนรู้ การวิจัยสร้างองค์ความรู้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม การส่งผ่านองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนสังคม และการทำนุบำรุงวัฒนธรรมศิลปะ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะต้องมีดุลยภาพระหว่างพันธกิจทั้ง 4 ด้าน โดยมีความสำคัญที่ทัดเทียมกัน และเกื้อหนุนเสริมพลังซึ่งกันและกัน มีดุลยภาพระหว่างประโยชน์ที่เกิดแก่มหาวิทยาลัย และประโยชน์ที่เกิดต่อชุมชนสังคมส่วนรวม โดยบูรณาการทุกศาสตร์สาขาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย บูรณาการระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ซึ่งจะอยู่บนวิสัยทัศน์และความเอาจริงเอาจังของผู้บริหารอันได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการร่วมด้วยพลังและความพร้อมของคณาจารย์บุคลากรและศิษย์เก่า อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่มีมาตรฐานสูงของคนในสังคมและความภาคภูมิใจชองชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://www2.swu.ac.th/message.php