แนะนำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความหมายว่า "มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร"

"วิโรฒ" มาจากคำว่า "วิโรฒ" ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความงอกงามหรือเจริญ เทียบได้กับคำว่า "วิรุฬห์" ในภาษาบาลี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่านว่า สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด) มีชื่อย่อ ว่า "มศว" เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า "Srinakharinwirot University"

ปรัชญา

"การศึกษาคือความเจริญงอกงาม"  ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า "Education is Growth" และตรงกับภาษาบาลีว่า "สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา "


เจริญงอกงามด้วย อารยวัฒิ 5 ประการ

 1. งอกงามด้วยศรัทธา
  งอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหน้าที่ของตน
 2. งอกงามด้วยศีล
  งอกงามด้วยจริยธรรมและความดีงามทั้งปวง
 3. งอกงามด้วยสุตะ
  งอกงามด้วยการสดับตรับฟังและเรียนรู้ตลอดเวลา
 4. งอกงามด้วยจาคะ
  งอกงามด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
 5. งอกงามด้วยปัญญา
  งอกงามในการดำรงชีวิต คิด และทำด้วยปัญญา
  ( อง.ปญจก.22/40/47 )
ปณิธาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นำทางปัญญา

 
วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล

 
พันธกิจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีพันธกิจต่อสังคมในการจัดการศึกษาและให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสานและสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ และ หลักการให้การศึกษาแก่ประชาชน

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Emblem)

ได้มาจากกราฟที่เขียนแทนสมการทางคณิตศาสตร์ Y = ex หมายถึง การเพิ่มหรือการงอกงาม ซึ่งตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงาม (สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา)
สีประจำมหาวิทยาลัย

 

สีแดง (Red Color)  สีเทา (Gray Color)

สีเทา - แดง
สีเทา คือ สีของสมอง หมายถึง ความคิดหรือสติปัญญา
สีแดง คือ สีของเลือด หมายถึง ความกล้าหาญ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ์ (Golden Shower) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต้นราชพฤกษ์
ชื่อท้องถิ่น: คูน ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง) ลมแล้ง (ภาคเหนือ)
ลักเคยลักเกลือ (ภาคใต้) กุเพยะ (กะเหรี่ยงกาญจนบุรี)
ปึยยะปูโย เปอโซ แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassis fistula linn
ชื่อวงศ์ Leguminosae
ชื่อสามัญ: Golden Shower , Indian Laburnum , Pudding - pine Tree
http://www2.swu.ac.th/introduction.php