สำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการ
 
    ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวชลีนาถ สิงหเรศร์

Director, General Affairs Division
Miss.Chaleenart Singhares

    ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางอัญชลี ตานะโก

Director, Personnel Division
Mrs.Anchalee Tanago

    ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
นางปรีดา อ้วนล่ำ

Director, Student Affairs Division
Mrs.Preeda Aounlum

    ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวฤดีวรรณ อุดมธัญลักษณ์

Director, Finance Division
Miss.Rudeewan Udomtunluk

    ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต

Director, Educational Services Division
Mrs.Supannee Chetchouwalit

    ผู้อำนวยการกองแผนงาน


    ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์โสภิณ จันทะคล้อย

Acting Director, International Relations Division
Ms.Sopin Chantakloi

    หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
นางอังคณา โกสีย์สวัสดิ์

Head, Property Management Department
Mrs.Angkana Koseeswadi

    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
นางมาเรียม ศิลธรรม

Head, Internal Audit Section
Mrs.Mariam Sintom

    รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวขนิษฐา สินสงวน

Acting Head, Quality Assurance Department
Miss.Karnitta Sinsahuang

 
 
ข้อมูลจาก ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
http://www2.swu.ac.th/director_oop.php