คณบดีและผู้อำนวยการ
คณบดี
 
    คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน

Dean, Faculty of Dentistry
Associate Professor Dr.Narongsak Laosrisin

    คณบดีคณะพลศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์

Dean, Faculty of Physical Education
Associate Professor Dr. Supranee Kwanboonchan

    คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์

Dean, Faculty of Medicine
Professor Chairat Neruntarat, MD.

    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา วรรัตน์

Dean, Faculty of Pharmacy
Associate Professor Dr.Suwanna Vorarat

    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ดร.วาณี อรรจน์สาธิต

Dean, Faculty of Humanities
Dr.Wanee Aujsatid

    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

Dean, Faculty of Science
Assistant Professor Dr.Sirinoot Teanrungroj

    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เวคิน ปิยรัตน์

Dean, Faculty of Engineering
Associate Professor Dr. Wekin Piyarat

    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวิวรรณ วรรณวิไชย

Dean, Faculty of Fine Arts
Assistant Professor Dr.Rawiwan Wanwichai

    คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

Dean, Faculty of Education
Associate Profess Dr.Prapansiri Susoarat

    คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

Dean, Faculty of Social Science
Assistant Professor Dr.Cholvit Jearajit

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

Dean, Graduate School
Associate Professor Dr. Somchai Santiwattanakul

    คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข

Dean, Health Science
Assistant Professor Dr.Rumpa Boonsinsukh

    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงศ์

Dean, Faculty of Nursing
Associate Professor Sasithorn Wanapong

    คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุษา เชาวนลิขิต

Dean, Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology
Assistant Professor Dr. Arusa Chawanalikit

    คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา ชัยภิญโญ

Dean, International College for Sustainability Studies
Assistant Professor Dr.Kanda Chaipinyo

    คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

Dean, College of Social Communication Innovation
Associate Professor Prit Supasetsiri

    คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย

Dean, College of Bhodivijalaya
Associate Professor Amnard Yensabye

    คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

Dean, School Of Economics and Public Policy
Associate Professor Dr. Aotip Ratniyom

    คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

Dean, Faculty of Environmental Culture and Ecotourism
Associate Professor Dr.Parin Chaivisuthangkura

 
 
ผู้อำนวยการ
 
    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา

Director, Behavioral Science Research Institute
Associate Professor Dr.Dusadee Yoelao

    ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ

Director, Educational and Psychological Test Bureau
Associate Professor Dr.Suthiwan Pirasaksopon

    ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
อาจารย์สาโรช เมาลานนท์

Director, Central Library
Mr.Saroch Moulanont

    ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร

Director, Computer Center
Assistant Professor Dr.Somphop Rodamporn

    ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์

Director, Institute of Culture and Arts
Assistant Professor Dr.Noppadol Inchan

    ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ

Director,Institute of Strategic Wisdom and Research
Assistant Professor Dr.Pathomthat Chiradeja

    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Research and Development Institute for Special Education
Associate Professor Dr.Daranee Saksiriphol

    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง

Director, Educational Research Development and Demonstration Institute
Assistant Professor Kittikoon Rungruang

    ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ

Director, Center for Academic Services
Dr.Weeranan Kamnungwut

    ผู้อำนวยการศูนย์กีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ

Director , Sports Center
Assistant Professor Dr.Tanormsak Senakham

    ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
รองศาสตราจารย์ณสรรค์ ผลโภค

Director, Science Education Center
Associate Professor Dr. Nason Phonphok

    ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ดร.วาสนา นามพงศ์

Director, Institute of Dormitory Management
Dr.Wasana Nampong

    ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค

Director, Innovative Learning Center
Associate Professor Somjai Siripoke

    ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง

Director, Center for Educational Media and Technology
Assistant Professor Dr. Rittichai Onming

    ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายแพทย์สมดี รัตนาวิบูลย์

Director, Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center
Dr.Somdee Ratanawibul, MD.

    ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
รองศาสตราจารย์สุขุมาล เกษมสุข

Director, SWU Prasarnmit Elementary Demonstration School
Associate Professor Sukumarn Kasemsuk

    ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่

Director, SWU Prasarnmit Secondary Demonstration School
Assistant Professor Chawalit Zoongyai

    ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
อาจารย์อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม

Director, SWU Patumwan Demonstration School
Orapin Khanungsukasem

 
ข้อมูลจาก ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
http://www2.swu.ac.th/deans.php