อธิการบดี รองอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

President of Srinakharinwirot University
Assistant Professor Chalermchai Boonyaleepun,MD.

 
 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.สุภา ปานเจริญ

Vice President for Administrative Affairs
Associate Professor Supha Panjaroen

    รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ

Vice President for Personnel Affairs
Associate Professor Dr. Rith Watthanachaiyingcharoen

    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผศ.นพ.วิชิต ลีละศิธร

Vice President for Planning and Development
Assistant Professor Dr.Vichit Leelasithor, MD.

    รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ
ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์

Vice President for External Affairs
Assistant Professor Amornpong Suthummaraksa

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ

Vice President for Academic Affairs
Professor Dr. Pansiri Phansuwan

    รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รศ. ดร.กัญญดา อนุวงศ์

Vice President for Educational Quality Assurance
Associate Professor Dr. Kunyada Anuwong

    รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

Vice President for Academic Services for Community
Associate Professor Dr. Chanwit Tiamboonprasert

    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ พลันเท็นคา

Vice President for International Relations
Dr. Aurapan Weerawong Plantenga

    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม

Vice President for Student Development
Associate Professor Dr. Laddawal Phivthongngam

    รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ดร.พิศุทธิ์ จำเริญรวย

Vice President for Physical and Environmental Affairs
Dr. Pesuit Jumreanruai

    รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่าย มศว องครักษ์
ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง

Acting Vice President for Ongkharak Campus
Assistant Professor Kittikoon Rungruang

 
 
ผู้ช่วยอธิการบดี 
 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์

Assistant to the President for Academic Affairs
Assistant Professor Dr. Vuttipon Tarateeraseth

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ. ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม

Assistant to the President for Academic Affairs
Assistant Professor Dr.Wanlaya Tanechpongtamb

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

Assistant to the President for Academic Services for Community
Dr.Sompratana Wongboonnuk

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
ว่าที่ ร.อ. ภก.ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา

Assistant to the President for Legal Affairs
Acting Capt. Varit Intrama, Ph.D.

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

Assistant to the President for Student Development
Dr.Surasak Laloknam

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
ผศ. นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต

Assistant to the President for Student Development
Assistant Professor olarn prommalikit, MD.

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
มศว องครักษ์
นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล

Assistant to the President for Ongkharak Campus
Mr.Woraphon Aramrussamekul,MD

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล

Assistant to the President for Educational Quality Assurance
Assistant Professor Dr.Sirinun Pongmayteegul

 
ข้อมูลจาก ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
http://www2.swu.ac.th/admin.php