ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้