ศรีนครินทรวิโรฒ – ศรีสง่าแห่งมหานคร
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ….
แนะนำ มศว
ประวัติ
บันทึก มศว
ทำเนียบอธิการบดี
มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร
หอจดหมายเหตุ มศว
แผนที่ มศว
การบริหาร
ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดี มศว
สารอธิการบดี
โครงสร้างองค์กร
นายกสภา และกรรมการสภา
อธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดีและผู้อำนวยการ
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
แผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุง 2558 - 2559
สำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์
15 ปี (53-67)
รายงานประจำปี

2556
สถิติข้อมูล มศว
อธิการบดี: ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ก่อตั้ง: 2492
ผู้สำเร็จการศึกษารายปี: ประมาณ 4,000
คณาจารย์และบุคลากร: ประมาณ 5,200
นิสิตลงทะเบียนเรียน: ประมาณ 20,500
คณะ/วิทยาลัย: 23
ศิษย์เก่า:ประมาณ 279,000
สี: เทา แดง

คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักหอสมุดกลาง
หอสมุดองครักษ์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์กีฬา
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ
ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์ภาษา มศว
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
สาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถม
สาธิตประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
สาธิตปทุมวัน
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
บริการห้องสมุด
ปฏิทินบริการ
สำนักหอสมุดกลาง
ภาคเรียนที่ 2/2556
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์
หอสมุด องครักษ์
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการไอที
ปฏิทินบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2/2556
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-19.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์
บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปฏิทินบริการ
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ มศว 
Loading

ค้นหาบุคคลใน มศว
เว็บเพจส่วนบุคคลของอาจารย์/บุคลากร
เว็บเพจส่วนบุคคลของนิสิต
ค้นหาข้อมูล E-Mail
เลือกค้นหารายการ  
   นิสิต  บุคลากร
ค้นหาจาก     
 
Advanced Search Staff  |  Student
คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมภาษาเกาหลีแบบเข้มเพื่อศึกษาต่อระดับอุดม โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ภาษาเกาหลี ระดับ 1, ภาษาเกาหลี ระดับ 2, ภาษาเกาหลี ระดับ 3 ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 026495000 ต่อ 16292       
 
 
มศว : คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  หน้าแรก >> เกี่ยวกับ มศว >> คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อธิการบดี
รศ.สุภา  ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้
รศ.ฤทธิ์  วัฒนชัยยิ่งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
รศ.กัญญดา  อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผศ.วิชิต  ลีละศิธร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ศ.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นางอรพรรณ  พลันเท็นคา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รศ.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ผศ.อรุษา  เชาวนลิขิต คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รศ.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รศ.สุวรรณา  วรรัตน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รศ.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศ.วิเชียร  มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รศ.เวคิน  ปิยรัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ระวิวรรณ  วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รศ.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผศ.กานดา  ชัยภิญโญ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รศ.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์
รศ.สมชาย  สันติวัฒนกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ศ.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รศ.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ผศ.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ผศ.นพดล  อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผศ.กิตติคุณ  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รศ.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ผศ.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
รศ.สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ
รศ.สมใจ  ศิริโภค ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
อ.สาโรช  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
รศ.ณสรรค์  ผลโภค ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ผศ.พินิจ  เทพสาธร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นางอัญชลี  ตานะโก ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
น.ส.ฤดีวรรณ  อุดมธัญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
อ.สมลักษณ์  จันทร์น้อย
รศ.สุขุมาล  เกษมสุข ผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต มศว ฝ่ายประถม
อ.สุภาภักตร์  ปรมาธิกุล ผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต มศว ฝ่ายมัธยม
นางยิ่งลักษณ์  บุญวัฒน์วิชัย หัวหน้างานสวัสดิการบุคลากร