ศรีนครินทรวิโรฒ – ศรีสง่าแห่งมหานคร
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ….
แนะนำ มศว
ประวัติ
บันทึก มศว
ทำเนียบอธิการบดี
มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร
หอจดหมายเหตุ มศว
แผนที่ มศว
การบริหาร
ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดี มศว
สารอธิการบดี
โครงสร้างองค์กร
นายกสภา และกรรมการสภา
อธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดีและผู้อำนวยการ
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
แผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุง 2558 - 2559
สำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์
15 ปี (53-67)
รายงานประจำปี

2556
สถิติข้อมูล มศว
อธิการบดี: ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ก่อตั้ง: 2492
ผู้สำเร็จการศึกษารายปี: ประมาณ 4,000
คณาจารย์และบุคลากร: ประมาณ 5,200
นิสิตลงทะเบียนเรียน: ประมาณ 20,500
คณะ/วิทยาลัย: 23
ศิษย์เก่า:ประมาณ 279,000
สี: เทา แดง

คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักหอสมุดกลาง
หอสมุดองครักษ์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์กีฬา
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ
ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์ภาษา มศว
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
สาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถม
สาธิตประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
สาธิตปทุมวัน
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
บริการห้องสมุด
ปฏิทินบริการ
สำนักหอสมุดกลาง
ภาคเรียนที่ 2/2556
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์
หอสมุด องครักษ์
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการไอที
ปฏิทินบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2/2556
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-19.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์
บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปฏิทินบริการ
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ มศว 
Loading

ค้นหาบุคคลใน มศว
เว็บเพจส่วนบุคคลของอาจารย์/บุคลากร
เว็บเพจส่วนบุคคลของนิสิต
ค้นหาข้อมูล E-Mail
เลือกค้นหารายการ  
   นิสิต  บุคลากร
ค้นหาจาก     
 
Advanced Search Staff  |  Student
คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมภาษาเกาหลีแบบเข้มเพื่อศึกษาต่อระดับอุดม โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ภาษาเกาหลี ระดับ 1, ภาษาเกาหลี ระดับ 2, ภาษาเกาหลี ระดับ 3 ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 026495000 ต่อ 16292       
 
 
มศว : คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  หน้าแรก >> เกี่ยวกับ มศว >> คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.สมชาย  สันติวัฒนกุล อธิการบดี
ผศ.กานดา  ชัยภิญโญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผศ.พินิจ  เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
รศ.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
รศ.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผศ.กิตติคุณ  รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์
ผศ.วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ศ.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
รศ.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ผศ.อรุษา  เชาวนลิขิต คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผศ.ทัศนียา  วังสะจันทานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รศ.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รศ.สุวรรณา  วรรัตน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รศ.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ผศ.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รศ.เวคิน  ปิยรัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ระวิวรรณ  วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รศ.สุปราณี  ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รศ.รัมภา  บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รศ.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์
รศ.ปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.นพดล  อินทร์จันทร์
ผศ.อรุษา  เชาวนลิขิต คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
รศ.อำนาจ  เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
รศ.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ผศ.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
ผศ.นพดล  อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รศ.เวคิน  ปิยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รศ.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ผศ.สมภพ  รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
รศ.สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
รศ.สมใจ  ศิริโภค ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
อ.สาโรช  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
อ.สาโรช  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
รศ.ณสรรค์  ผลโภค ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
น.ส.ฤดีวรรณ  อุดมธัญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง