ศรีนครินทรวิโรฒ – ศรีสง่าแห่งมหานคร
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ….
แนะนำ มศว
ประวัติ
บันทึก มศว
ทำเนียบอธิการบดี
มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร
หอจดหมายเหตุ มศว
แผนที่ มศว
การบริหาร
ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดี มศว
สารอธิการบดี
โครงสร้างองค์กร
นายกสภา และกรรมการสภา
อธิการบดี รองอธิการบดี
คณบดีและผู้อำนวยการ
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
แผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุง 2558 - 2559
สำนักงานอธิการบดี
ผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์
15 ปี (53-67)
รายงานประจำปี

2556
สถิติข้อมูล มศว
อธิการบดี: ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
ก่อตั้ง: 2492
ผู้สำเร็จการศึกษารายปี: ประมาณ 4,000
คณาจารย์และบุคลากร: ประมาณ 5,200
นิสิตลงทะเบียนเรียน: ประมาณ 20,500
คณะ/วิทยาลัย: 23
ศิษย์เก่า:ประมาณ 279,000
สี: เทา แดง

คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักหอสมุดกลาง
หอสมุดองครักษ์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ศูนย์กีฬา
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ
ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์ภาษา มศว
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
สาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถม
สาธิตประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
สาธิตปทุมวัน
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
บริการห้องสมุด
ปฏิทินบริการ
สำนักหอสมุดกลาง
ภาคเรียนที่ 2/2556
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์
หอสมุด องครักษ์
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการไอที
ปฏิทินบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2/2556
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-19.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
ปิดบริการวันหยุดราชการ/วันนักขัตฤกษ์
บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปฏิทินบริการ
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ มศว 
Loading

ค้นหาบุคคลใน มศว
เว็บเพจส่วนบุคคลของอาจารย์/บุคลากร
เว็บเพจส่วนบุคคลของนิสิต
ค้นหาข้อมูล E-Mail
เลือกค้นหารายการ  
   นิสิต  บุคลากร
ค้นหาจาก     
 
Advanced Search Staff  |  Student
คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมภาษาเกาหลีแบบเข้มเพื่อศึกษาต่อระดับอุดม โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ภาษาเกาหลี ระดับ 1, ภาษาเกาหลี ระดับ 2, ภาษาเกาหลี ระดับ 3 ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 026495000 ต่อ 16292       
 
 
มศว : คณะกรรมการสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์

  หน้าแรก >> เกี่ยวกับ มศว >> คณะกรรมการสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์
อธิการบดี
รศ.สุภา  ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.สุมาลี  เหลืองสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้
นางอรพรรณ  พลันเท็นคา
รศ.วิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
อ.สมเกียรติ  ทิพยทัศน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อ.พรรณี  บุญประกอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.สมชาย  ไกรสังข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อ.สมปรารถนา  วงศ์บุญหนัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือยข่ายการเรียนรู้
ผศ.สามมิติ  สุขบรรจง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.จินตนา  พุทธเมตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อ.สุจิตรา  ศรีสังข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รศ.พรพิมล  ม่วงไทย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
อ.สาธิน  ประจันบาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว ประสานมิตร
อ.วาสนา  นามพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผศ.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.อุมาพร  คาดการณ์ไกล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นางคัชนีย์  โพคาวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางสุพรรณี  เชษฐ์เชาวลิต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางปรีดา  อ้วนล่ำ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
น.ส.ฤดีวรรณ  อุดมธัญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอัญชลี  ตานะโก ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผศ.อุมาพร  คาดการณ์ไกล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นางวรรณี  สุขละมูล เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์
น.ส.วิมลรัตน์  อุทัยวัฒนาทร เลขานุการคณะพลศึกษา
เลขานุการคณะแพทยศาสตร์
นางรมิดา  พุกพูน เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์
นางภรณี  วาจาสัตย์ เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
น.ส.อัญชลีรัตน์  บุญชินวุฒิกุล เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
น.ส.มาลี  สอนดา เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางศิริศศิธร  กัญโส เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์
นายพิสิทธิ์  แต้มบรรจง เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
น.ส.สันทนีย์  พงษ์นัยรัตน์ เลขานุการคณะสังคมศาสตร์
นางศรีประไพ  วัฒนะรัตน์ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล
น.ส.ลักขณา  แซ่ลู้ เลขานุการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
นางพัชรินทร์  สนธิวนิช เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์
เลขานุการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
นางอัญชลี  มุสิกมาศ เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง
นางมาเรียม  ศิลธรรม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางอังคณา  โกสีย์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
น.ส.ขนิษฐา  สินสงวน หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นางกรอุษา  ศรีสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนิธินันท์  ถาวร เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์
เลขานุการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
อ.รักชนก  โคโต เลขานุการสถาบันการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นายดำรงเกียรติ  อิศรวิชิตชัยกุล เลขานุการสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
เลขานุการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
นายไพรัตน์  เทพเนาว์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำนักงานบริหารกิจการหอพัก
อ.ภัทธิรา  ธีรสวัสดิ์ เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ
เลขานุการศูนย์กีฬา มศว
เลขานุการวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
อ.ศุภมาส  ด่านพานิช เลขานุการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ผศ.ศิริวรรณ  ฤกษนันทน์ เลขานุการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
อ.ยุพิน  พุทธาพิพัฒน์ เลขานุการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
น.ส.ชลีนาถ  สิงหเรศร์ ผู้อำนวยการกองกลาง
นางคัชนีย์  โพคาวัฒนะ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
นายชัชวาล  พรธาดาวิทย์